W dniu 29 maja br. odbyło się posiedzenie doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych. W posiedzeniu Zespołu uczestniczyła Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata Stręciwilk i Mariusz Haładyj podsekretarz stanu w Ministerstwie w Przedsiębiorczości i Technologii.

Zespół zapoznał się z informacją na temat postępów prac nad projektem założeń nowego prawa zamówień publicznych, które trwają i z informacji Ministerstwa wynika, że w następnych dniach nie zostaną one jeszcze przedstawione do konsultacji publicznych. Członkowie Zespołu udzielali w trakcie dyskusji wyjaśnień w sprawie treści rekomendacji Zespołu do nowego prawa zamówień publicznych wskazując na kluczowe obszary wymagające zmian w nowym prawie zamówień.

Dyskutowano także nad wnioskiem zgłoszonym przez organizację pracodawców (Pracodawcy RP) w sprawie poszerzenia zakresu kompetencji Urzędu Zamówień Publicznych o prawo do działań m.in. doradczych, co wsparłoby zamawiających w stosowaniu prawa zamówień i pozwoliło lepiej wykorzystać potencjał narzędzi już stworzonych przez Urząd np. wzorów pism, wyjaśnień a w konsekwencji efektywniej wydawać środki publiczne. Podkreślono, że zwiększenie zakresu kompetencji powinno się wiązać ze wzmocnieniem finansowym i kadrowym Urzędu. Dyskutowano także o możliwości dialogu RDS z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, w celu upowszechnienia dobrych praktyk w stosowaniu prawa zamówień publicznych w samorządach i ewentualnego wypracowania wspólnego punktu widzenia na kształt nowego prawa zamówień publicznych. OPZZ reprezentowali Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ i Jakub Kus ze Związku Zawodowego Budowlani.

(KP)