Raport dotyczący realizacji przez Polskę w 2018 r. celów zrównoważonego rozwoju Agendy ONZ 2030 został opublikowany w ostatecznej wersji. Ten przyjęty przez Radę Ministrów dokument został przygotowany na potrzeby tzw. dobrowolnego przeglądu w ONZ postępów Polski w zakresie realizacji Agendy ONZ 2030 i jej 17 celów rozwojowych.

Celami ONZ w ramach Agendy 2030 są:

 • Wyeliminować ubóstwo we wszystkich jego formach na całym świecie,
 • Wyeliminować głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i lepsze odżywianie oraz promować zrównoważone rolnictwo,
 • Zapewnić wszystkim ludziom w każdym wieku zdrowe życie oraz promować dobrobyt,
 • Zapewnić wszystkim edukację wysokiej jakości oraz promować uczenie się przez całe życie,
 • Osiągnąć równość płci oraz wzmocnić pozycję kobiet i dziewcząt,
 • Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi,
 • Zapewnić wszystkim dostęp do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii po przystępnej cenie,
 • Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie oraz godną pracę dla wszystkich ludzi,
 • Budować stabilną infrastrukturę, promować zrównoważone uprzemysłowienie oraz wspierać innowacyjność,
 • Zmniejszyć nierówności w krajach i między krajami,
 • Uczynić miasta i osiedla ludzkie bezpiecznymi, stabilnymi, zrównoważonymi oraz sprzyjającymi włączeniu społecznemu,
 • Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji,
 • Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom,
 • Chronić oceany, morza i zasoby morskie oraz wykorzystywać je w sposób zrównoważony,
 • Chronić, przywrócić oraz promować zrównoważone użytkowanie ekosystemów lądowych, zrównoważone gospodarowanie lasami, zwalczać pustynnienie, powstrzymywać i odwracać proces degradacji gleby oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej,
 • Promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu,
 • Wzmocnić środki wdrażania i ożywić globalne partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju.

OPZZ uczestniczył w konsultacjach Raportu w trakcie tworzenia tego dokumentu w specjalnym w tym celu powołanym Zespole działającym w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii. Jednak finalna wersja tego Raportu niestety w niewielkim stopniu odzwierciedla nasze wnioski, w szczególności w obszarze godnej pracy, ograniczania ubóstwa i nierówności społecznych, ochrony zdrowia i polityki klimatycznej. W trakcie prac nad Raportem zgłaszaliśmy oceny bieżącej sytuacji oraz postulaty działań zgodnie z Programem OPZZ na lata 2014 oraz Programem OPZZ na lata 2018-2022. Raport, z uwagi na jego przyjęcie przez Radę Ministrów, stanowi źródło wiedzy o stanowisku rządu w sprawie stanu realizacji w Polsce celów zrównoważonego rozwoju Agendy 2030 w Polsce w 2018 r.

Z treścią Raportu można zapoznać się poniżej.

(KP)