W Głównym Urzędzie Statystycznym rozpoczęto prace nad przygotowaniem projektu Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2019.

Przy projektowaniu prac programowych będą brane pod uwagę opinie, propozycje i uwagi zgłaszane pod adresem statystyki publicznej ze strony szerokiego kręgu użytkowników danych statystycznych, w tym przez związki zawodowe. OPZZ zamierza przedstawić swoje propozycje w tym zakresie, dlatego zwracamy się z prośbą o przekazanie, w terminie do dnia 22 stycznia 2018 roku, na adres e-mail: kusiak@opzz.org.pl, sugestii dotyczących poszerzenia zakresu tematycznego dotychczas realizowanych badań, bądź też podjęcia nowych tematów badawczych.

W minionych latach, dzięki naszej aktywności, GUS zaakceptował kilka propozycji tematycznych OPZZ dotyczących np.: badań życia w zdrowiu, atypowych form zatrudnienia, płacy minimalnej czy mediany wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

Jako materiał pomocniczy warto wykorzystać projekt Programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018, który dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej GUS pod adresem:

http://bip.stat.gov.pl/download/gfx/bip/pl/aktyprawne/11/56/2/program_badan_statystycznych_statystyki_publicznej_na_rok_2018_-_projekt_-_etap_rady_ministrow.pdf

(nq)