26 czerwca 2018 r., w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”, odbyło się wspólne posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych i Zespołu ds. ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego. OPZZ reprezentował ekspert, Norbert Kusiak.

W porządku obrad przewidziano dyskusję na temat:

  • Założeń projektu budżetu państwa na 2019 r., w tym prognozowanych wielkościach makroekonomicznych stanowiących podstawę do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2019;
  • wypracowania ostatecznego kształtu stanowiska w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych;
  • wypracowania wspólnego stanowiska na temat zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r.;
  • rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Tomasz Robaczyński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów przedstawił bieżącą sytuację makroekonomiczną, omówił szczegółowo cele polityki budżetowej na rok 2019 oraz zaprezentował uwarunkowania Założeń projektu budżetu państwa na 2019 r. W trakcie debaty strona związkowa skrytykowała Założenia projektu budżetu na przyszły rok. OPZZ zarzuciło rządowi ograniczanie zakresu informacji przekazywanych partnerom społecznym oraz wskazało na generalną sprzeczność pomiędzy składanymi przez stronę rządową deklaracjami a podejmowanymi działaniami, która przejawia się m.in.: brakiem systemowych rozwiązań zmniejszających opodatkowanie obywateli o najniższych dochodach a także zamrożeniem: wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i tzw. „kilometrówki”. Ministerstwo Finansów zobowiązało się przygotować dla Rady Dialogu Społecznego dodatkowy materiał stanowiący rozszerzenie informacji zaprezentowanych w Założeniach. Dyskusja na ten temat będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu, które zaplanowano na początek lipca br. Zostanie wówczas podjęta próba wypracowania wspólnego stanowiska strony pracowników i strony pracodawców w sprawie Założeń projektu budżetu państwa na rok 2019.

W dalszej części obrad podjęto decyzję o rekomendowaniu Prezydium RDS przyjęcia stanowiska RDS w sprawie rządowego projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, w brzmieniu przyjętym przez Zespół ds. ubezpieczeń społecznych. Członkowie Zespołów wyrazili także opinie odnośnie do rozporządzenia w sprawie lokowania środków Funduszu Rezerwy Demograficznej. Fiaskiem zakończyły się negocjacje w sprawie zwiększenia wysokości wskaźnika waloryzacji emerytur i rent z FUS w 2019 r.

(nq) 

 foto:pixabay.com