W Przedstawicielstwie Komisje Europejskiej w Polsce odbyło się spotkanie ze stroną społeczną w sprawie projektu Zaleceń, jakie KE przygotowała dla Polski (można zapoznać się z treścią poniżej). 

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. OPZZ na spotkaniu reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ. 

Przedstawiciele Komisji Europejskiej pochwalili kraj za wyniki gospodarcze, w tym notowany wzrost gospodarczy i sytuację budżetu państwa. To pozytywna ocena, jednak wymaga na także uwzględnienia, że korzyści ze wzrostu gospodarczego nie są udziałem wszystkich obywateli, w szczególności pracowników z uwagi na poziom płac. Kondycja budżetu państwa jest m.in. wynikiem zwiększania fiskalizmu państwa, w tym zamrożonych progów podatkowych w PIT i podwyższonych stawek VAT, czego koszty ponoszą obywateli. Ten punkt widzenia przedstawiło na posiedzeniu OPZZ. 

Ponadto, część uczestników spotkania wyrażała krytykę treści Zaleceń, zwracając uwagę na ich poziom ogólności i powtarzalność, która nie uwzględnia zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej kraju. Podnoszono także, że są inne obszary problemowe funkcjonowania gospodarki i społeczne, w których KE powinna przedstawić rządowi zalecenia działań niż te ujęte w Zaleceniach. W komentarzach skupiano się głównie na kwestii przyczyn niskiego poziomu inwestycji przedsiębiorstw, segmentacji rynku pracy, prawie pracy, warunkach życia obywateli, w tym płacach oraz wyzwaniach w zakresie ochrony zdrowia. 

Mocno akcentowano problem płac w sferze budżetowej, których zamrożenie powoduje odpływ wykwalifikowanej kadry, pogorszenie warunków życia osób pracujących w sferze publicznej i utrudnia dostarczanie obywatelom, w tym przedsiębiorcom wysokiej jakości usług.

Poruszano także kwestie zmian prawa niekorzystnych dla pracowników (nowa kategoria umowy o pomocy przy zbiorach) i sposobie wydatkowania Funduszu Pracy, który jest niezgodny z celami powstania tego Funduszu. Poza powyższym, na spotkaniu dużo uwagi poświęcono jakości stanowienia prawa w Polsce i nieprzestrzeganiu obowiązku konsultacji społecznych.

(KP)