22 marca br. odbyło się IV posiedzenie Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw (CSR). Zespół został powołany zarządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju w celu prowadzenie dialogu, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między administracją publiczną, biznesem, partnerami społeczno-gospodarczymi w zakresie zrównoważonego rozwoju i CSR.

Zespół przyjął sprawozdanie z prac za 2018 rok oraz harmonogramy prac na 2019 r.:

  • Grupy roboczej do spraw konsumenckich – koordynacja: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Grupy roboczej do spraw innowacji dla zrównoważonego rozwoju i CSR – koordynacja: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  • Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności uczelni – koordynacja: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich
  • Grupy roboczej do spraw społecznej odpowiedzialności administracji – koordynacja: Główny Urząd Statystyczny we współpracy z CSRinfo
  • Grupy roboczej do spraw relacji z osobami świadczącymi pracę – koordynacja: Ministerstwo Sprawiedliwości, Polski instytut Biznesu i Praw Człowieka, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

Grupa, której prace koordynuje m.in. OPZZ otrzymała zadanie:

  • wypracowania rekomendacji dotyczących zmian legislacyjnych w zakresie pracy przymusowej;
  • opracowania narzędzi dla przedsiębiorstw w zakresie zarządzania ryzykiem pracy przymusowej w łańcuchu dostaw;
  • przygotowania "Przewodnika CSR po pracy bezpiecznej", łączącego kwestie CSR i BHP. (Przewodnik będzie koncentrował się na pokazaniu przykładów praktyk CSR w określonych obszarach pracowniczych, będąc swojego rodzaju kodeksem dobrych praktyk w zakresie kultury bezpieczeństwa pracy).

W pracach ww. Grupy uczestniczą: Jurij Kariagin, przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich oraz Norbert Kusiak, ekspert OPZZ.

W dalszej części obrad dyskutowano na temat raportowania danych pozafinansowych. Temat ten jest w Polsce nowym zagadnieniem. Przedstawiciele Ministerstwa Finansów przedstawili wyniki badania na temat spełnienia przez przedsiębiorców obowiązku ujawniania danych pozafinansowych za 2017 r. i wdrożenia w praktyce przez  firmy w Polsce przepisów ustawy o rachunkowości w zakresie dotyczącym raportowania rozszerzonych informacji niefinansowych.

(nq)