W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii w dniu 25 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Strategii Europa 2020. Zespół zapoznał się z informacją Ministerstwa o Zaleceniach Rady UE dla Polski na lata 2018/2019 i przebiegu negocjacji strony rządowej z Komisją Europejską w tym zakresie na etapie ich przygotowywania przez KE. Niestety w tym roku, strona rządowa jedynie przekazała projekt Zaleceń partnerom społecznym nie prosząc ich formalnie o przedstawienie uwag, choć w poprzednich latach praktyką było zasięganie opinii strony społecznej w tej sprawie w czasie negocjacji z KE treści Zaleceń. W związku z tym, strona rządowa prowadziła negocjacje treści Zaleceń z KE bez wiedzy o stanowisku strony społecznej w ww. zakresie. Zalecenia Rady UE mają kluczowe znaczenie w procesie zarządzania gospodarczego w UE (Semestru Europejskiego), ponieważ państwa członkowskie są zobowiązane wykazać działania je realizujące w ciągu od 12-18 miesięcy od ich przyjęcia. Mogą one dotyczyć tych zagadnień, które według Rady wpływają negatywnie na wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu np. stanu finansów publicznych (Rada może zalecić np. obniżenie deficytu finansów publicznych), systemu podatkowego, rynku pracy (prawa pracy i systemu wynagradzania pracowników), polityki inwestycyjnej oraz spraw społecznych (np. systemu emerytalnego). Dlatego ważne jest, aby treść Zaleceń uwzględniała także potrzeby sygnalizowane przez stronę społeczną w zakresie gospodarczej i społecznej polityki państwa.

W tym roku Rada zaleciła Polsce podjęcie w latach 2018 i 2019 działań mających na celu:

1. Zapewnienia, by nominalna stopa wzrostu publicznych wydatków pierwotnych netto nie przekroczyła 4,2 % w 2019 r., co odpowiadałoby rocznej korekcie strukturalnej wynoszącej 0,6 % PKB. Podjęcie działań w celu zwiększenia efektywności wydatków publicznych, w tym przez reformę procesu budżetowego.

2. Podjęcie działań w celu zwiększenia uczestnictwa w rynku pracy, w tym przez poprawę dostępu do opieki nad dziećmi i rozwój umiejętności przydatnych na rynku pracy, zwłaszcza przez wspieranie uczenia się dorosłych, oraz w celu likwidacji utrzymujących się przeszkód dla bardziej trwałych form zatrudnienia. Zapewnienie stabilności i adekwatności systemu emerytalnego przez wprowadzenie środków służących podwyższeniu rzeczywistego wieku przejścia na emeryturę i przez wdrożenie reformy preferencyjnych systemów emerytalno-rentowych.

3. Wzmocnienie zdolności gospodarki do innowacji, w tym przez wspieranie ściślejszej współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami badawczymi. Poprawę otoczenia regulacyjnego, w szczególności przez zapewnienie skutecznych konsultacji publicznych i społecznych w procesie legislacyjnym.

Ponadto, Zespół omówił plan prac na kolejny rok. W dalszej części posiedzenia omówiono zagadnienie działań na rzecz zwiększania aktywności zawodowej społeczeństwa z uwzględnieniem perspektywy starzenia się zasobów pracy. Temat przedstawiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. OPZZ na posiedzeniu reprezentowała Katarzyna Pietrzak z Zespołu Polityki Gospodarczej OPZZ.

(KP)