12 czerwca br. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na posiedzeniu Rady Rynku Pracy omówiono sprawozdanie z wykonania planu finansowego Funduszu Pracy, Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Omówiono takze wskaźniki efektywności kosztowej i zatrudnieniowej podstawowych form aktywizacji zawodowej za rok 2017 oraz sprawozdanie z realizacji Krajowego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2015-2017. Ze strony OPZZ udział w posiedzeniu Rady Rynku Pracy wzięli: wiceprzewodnicząca Wiesława Taranowska i dyrektor wydziału polityki społecznej Bogdan Grzybowski.

W sprawach różnych przedstawiciele OPZZ zwrócili uwagę na politykę migracyjną i sprowadzanie do Polski pracowników pochodzących z zagranicy. Doceniono to co zrobiono od 1 stycznia 2018 r, wdrażając tzw. dyrektywą sezonową, która ukróciła część nieprawidłowości związanych z oświadczeniami o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca, ale podkreślono, że w pierwszej kolejności należy zadbać o zarejestrowanych bezrobotnych i ok. 5,5 miliona nieaktywnych zawodowo. Sprowadzanie pracowników z zagranicy, nie może odbywać się kosztem rodzimych pracowników i proces ten należy stale monitorować. Przedstawiciele OPZZ skrytykowali finansowanie różnych pomysłów legislacyjnych kosztem Funduszu Pracy.

B.G.