Rada Ochrony Pracy jako organ nadzoru nad warunkami pracy oraz działalnością Państwowej Inspekcji Pracy - jak co roku, zatwierdza plan pracy na kolejny rok.

Jako przedstawiciele OPZZ zasiadający w tym gremium, mamy wpływ na zgłaszanie tematów, choć są one przedmiotem dyskusji i głosowania wszystkich członków. Na ostatnim, styczniowym posiedzeniu Rada przyjęła wykaz tematów do omówienia w bieżącym roku, wśród nich są także zgłoszone przez nas. 

Zagadnienia będące przedmiotem posiedzeń ROP będą się koncentrowały wokół takich obszarów jak:

 • Działania kontrolne i prewencyjne Wyższego Urzędu Górniczego i Urzędu Dozoru Technicznego
 • Współdziałanie w przedsiębiorstwie służby bhp i społecznej inspekcji pracy w celu zapewnienia realizacji zadań pracodawcy wynikających z Kodeksu pracy.
 • Uroczyste obchody Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy
 • Prewencja wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 • Problematyka stresu w miejscu pracy – ocena i zapobieganie
 • Systemy organizacji pracy a stres psychofizyczny
 • Ocena i ograniczanie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na czynniki o działaniu rakotwórczym i mutagennym
 • Problematyka zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych – skuteczność nowych uregulowań
 • Kompleksowa ocena zdolności do pracy jako narzędzie integracji społecznej i aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Projekt budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok
 • Działanie ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych
 • Program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 rok

oprac. RG