29 kwietnia 2019 roku był Dniem Bezpieczeństwa Pracy OPZZ.

Wydarzeniem tego Dnia była debata poświęcona ,,Roli organizacji związkowych i Społecznej Inspekcji Pracy w kształtowaniu bezpiecznych warunków pracy”. Jej celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem pracy, w tym wypracowanie rekomendacji do zmian poprawiających warunki pracy w Polsce. Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali społeczni inspektorzy pracy działający w strukturach OPZZ, inspektorzy pracy, członkowie Komisji Ochrony Pracy OPZZ, związkowcy, którzy ze swojego punktu widzenia przedstawili ocenę współpracy instytucjonalnej i związkowej w obszarze bezpieczeństwa pracy.

Oprócz licznie zgromadzonych ekspertów, w dyskusji brali udział instytucjonalni partnerzy współpracujący z OPZZ, w szczególności reprezentujący Państwową Inspekcję Pracy w osobie dyr. Departamentu Prewencji i Promocji Głównego Inspektoratu Pracy Pana Jerzego Wlazło oraz przedstawiciele Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP z Oddziału Warszawa - Centrum. OPZZ reprezentował i moderował dyskusję panelową wiceprzewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski koordynujący problematykę bezpieczeństwa pracy oraz Renata Górna, radca OPZZ z Wydziału Polityki Społecznej.

Do zebranych uczestników debaty, okolicznościowy list skierował Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, podkreślając w nim m. in., że cyt.: ,,(…) w całym procesie pracy niezmiernie ważne jest uczestnictwo pracowników w kształtowaniu korzystnych warunków pracy, poprzez działalność w strukturach związkowych czy społecznej inspekcji pracy, mających niewątpliwie wpływ na urzeczywistnienie modelu stosunków pracy, którego podstawą jest dialog społeczny”. W przedstawionej prezentacji przez dyr. Jerzego Wlazło z Państwowej Inspekcji Pracy podkreślono rolę i znaczenie współpracy Państwowej Inspekcji Pracy, związków zawodowych i społecznej inspekcji pracy na rzecz bezpieczeństwa pracy i kształtowania kultury bezpieczeństwa. Omówiono także statystyki wypadków przy pracy w Polsce w 2018 roku, trendy wypadkowe w poprzednich latach i działania na rzecz prewencji wypadkowej. W dyskusji panelowej, z udziałem zaproszonych gości i uczestników debaty podkreślano znaczenie dialogu społecznego i promowania dobrych praktyk w prewencji wypadkowej. 

Punktem kulminacyjnym z udziałem uczestników debaty było upamiętnienie osób, które poniosły śmierć w pracy – zapaliliśmy pod budynkiem OPZZ 209 zniczy na cześć tylu pracowników, ilu zginęło w wypadkach śmiertelnych w 2018 roku w pracy. 

Cześć Ich Pamięci !

oprac. RG