Ekonomia społeczna to program rządowy pt. ,,Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2014 – 2023”, promujący integrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Strategię ocenił także OPZZ.

Związek uznaje ją za dobry kierunek, choć wskazaliśmy również pewne słabości zawarte w dokumencie.

W naszej ocenie, interesującym obszarem jest tzw. ,,solidarny rynek pracy” i nowe instrumenty ułatwiające zatrudnianie, zwłaszcza osób niepełnosprawnych. W programie jest mowa o zatrudnieniu przejściowym oraz wspomaganym. Pierwsze: ma być oparte na dzieleniu jednego etatu przez kilku pracowników niepełnosprawnych, w zależności od ich możliwości wykonywania czynności na stanowisku pracy. Drugie obejmuje przygotowanie osoby niepełnosprawnej do: podjęcia zatrudnienia, poszukiwania pracy, zaangażowania pracodawcy, wsparcia osoby niepełnosprawnej w miejscu pracy i poza nim.

Interesujące wydaje się pytanie, czy te propozycje znajdą zainteresowanie u pracodawców, którzy często wskazują na trudności w pozyskaniu pracownika z odpowiednimi kwalifikacjami.

Niepokojąca jest natomiast zapowiedź promowania wśród podmiotów ekonomii społecznej elastycznych form zatrudnienia, przede wszystkim tych skierowanych do osób starszych, zwłaszcza, gdyby ta forma zatrudnienia miała być szczególnie preferowana.

Do wdrożenia wszystkich propozycji, droga jeszcze daleka. Wymagają one zmian legislacyjnych, które OPZZ z pewnością będzie monitorowało.

Całość opinii OPZZ – w załączniku.

Opinia OPZZ KPES str. 1 

Opinia OPZZ KPES str. 2

Opinia OPZZ KPES str. 3

/rg/