OPZZ negatywnie oceniło koncepcję wprowadzenia do polskiego porządku prawnego nowej instytucji: Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W przedłożonej przez nas opinii do projektu ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych jednoznacznie wskazujemy, że nie kwestionujemy słusznych postulatów osób niepełnosprawnych o poprawę ich warunków życia, ale nie do przyjęcia jest ich sposób realizacji przez rząd.

Przede wszystkim OPZZ negatywnie ocenia propozycję ustanowienia nowej daniny solidarnościowej, którą mają zostać objęte osoby fizyczne uzyskujące dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 mln zł za rok podatkowy w wysokości 4 proc. od nadwyżki ponad tę kwotę. Oceniając tę zmianę OPZZ stoi na stanowisku, że nie można abstrahować od oceny całego systemu podatkowego. OPZZ ma taką propozycję – jest nią wprowadzenie dwóch nowych stawek podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 15 i 50 proc. oraz zlikwidowanie podatku liniowego dla przedsiębiorców wysokości 19 proc. Ponawiamy apel by rząd skoncentrował się na przygotowaniu propozycji kompleksowej reformy prawa podatkowego, a nie działaniu ad hoc, tym bardziej, że według zapewnień ministra finansów stan budżetu państwa jest bardzo dobry, a jego wynik po pierwszym półroczu 2018 roku jest zrównoważony.

Drugą zmianą na którą OPZZ się nie zgadza to zmniejszenie podstawy wymiaru składki na Fundusz Pracy o 0,15 proc, z przeznaczeniem środków na daninę solidarnościową i wykorzystywanie FP do realizacji innych celów, niezgodnie z przeznaczeniem. Przypomnijmy, że od lat zabiegamy o podniesienie zasiłków dla bezrobotnych, gdyż nie spełniają one nawet minimalnych norm zabezpieczenia społecznego zawartych w postanowieniach Europejskiej Karty Społecznej. Na nasz postulat podniesienia zasiłków, resort pracy odpowiada, że nie ma środków na jego spełnienie, a zwiększenie wydatków Funduszu Pracy na zasiłki dla bezrobotnych wiązałoby się z ograniczeniem środków na aktywną politykę rynku pracy.

Wreszcie, w projekcie ustawy trudno znaleźć odpowiedź, jakie konkretnie zadania i programy ma realizować Fundusz. Rząd nie zakłada obowiązkowego przyjęcia programu wsparcia osób niepełnosprawnych, zatem istnieje realne niebezpieczeństwo powielania finansowania podobnych bądź tożsamych zadań realizowanych obecnie np. przez PFRON czy samorządy. W praktyce może powstać sytuacja, że podmioty publiczne finansujące różne przedsięwzięcia na szczeblu lokalnym w zakresie wspierania osób/pracowników niepełnosprawnych, ograniczą się do korzystania ze środków gwarantowanych przez nowy Fundusz.

Wobec tak fundamentalnych zastrzeżeń, OPZZ wyraża oczekiwanie wycofania się rządu z projektu ustawy.

Całość opinii OPZZ – poniżej w załączniku.

OPINIA OPZZ

(rg)