23 sierpnia 2018 r. wystąpiliśmy pisemnie do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z postulatem emerytur stażowych ( 35/40 lat). Nasz postulat uzasadniliśmy w następujący sposób: z informacji prasowych wynika, że Rząd planuje nowelizacje ustaw z zakresu ubezpieczeń społecznych, między innymi w zakresie uzależnienia uprawnień emerytalnych rolników również od okresu opłacania składki na ubezpieczenie emerytalne (30/35 lat). Jest to dobra okazja do rozpoczęcia procesu legislacyjnego także w zakresie systemu emerytalnego pracowników. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych opracowało propozycję nowelizacji w/w przepisów i uzyskało dla nich dużą akceptację społeczną. W 2010 roku pod obywatelskim projektem w tej sprawie podpisało się ponad 800 tys. Polek i Polaków. Proponowane rozwiązanie dotyczy ubezpieczonych, którzy mają okres składkowy wynoszący co najmniej 35 lat dla kobiet 40 lat dla mężczyzn. Społeczne skutki projektowanej ustawy są jednoznacznie pozytywne. Proponowane rozwiązanie stworzy silny bodziec do rejestrowanej aktywności zawodowej, a wraz z tym zwiększy przychody budżetu państwa. Jest to szczególnie istotne w świetle dzisiejszej praktyki obniżania bieżących kosztów pracy poprzez „obchodzenie” istniejących przepisów. Dzieje się tak często za przyzwoleniem pracowników, dla których bieżący efekt wyższych wynagrodzeń, w związku z brakiem widocznych korzyści, przeważa nad potrzebą długotrwałego wpłacania składki na ubezpieczenie emerytalne. W załączeniu przesyłamy projekt będący wynikiem obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej, który to projekt podczas dwukrotnego czytania w Sejmie uzyskałakceptację klubu parlamentarnego PiS i mógłby on być podstawą do dalszych prac. Deklarujemy współdziałanie w realizacji tego postulatu.

Jednocześnie poinformowaliśmy Pana Premiera, że Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prosząc o zainicjowanie procesu legislacyjnego. Przedłożony projekt ustawy ma duże znaczenie społeczne. W projekcie zaproponowano zmiany mające na celu zniesienie czasowego charakteru świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa oraz umożliwienie PIP właściwe realizowanie kompetencji nadzorczych w zakresie umieszczania pracowników w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.W ocenie OPZZ zapisy projektu są krokiem w oczekiwanym kierunku, bowiem dotychczasowe warunki przyznawania świadczeń powodowały, że część osób nie mogła skorzystać z tych świadczeń, pomimo odprowadzania przez pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i braku poprawy warunków pracy. Praktyka pokazuje, że poprawa warunków pracy i eliminowanie czynników szkodliwych nie następuje tak szybko jak przedstawiano w czasie uchwalania obecnej ustawy. Oznacza to, że w 2042 roku żadna osoba nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo tego, że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy o emeryturach pomostowych. Opracowany przez nas projekt przekazujemy w załączeniu wraz z deklaracją współpracy nad jego realizacją.

W tym samym dniu tj. 23 sierpnia 2018 r. przesłaliśmy pismo do przewodniczącej Rady Dialogu Społecznego, Minister Elżbiety Rafalskiej – przypominające o naszej inicjatywie w sprawie emerytur pomostowych, że dziesięć miesięcy temu Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych złożyło do RDS projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy prosząc o zainicjowanie procesu legislacyjnego na zasadach określonych w ustawie o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1240). Przedłożony projekt ustawy ma duże znaczenie społeczne. W projekcie zaproponowano zmiany mające na celu zniesienie czasowego charakteru świadczenia, jakim jest emerytura pomostowa oraz umożliwienie Państwowej Inspekcji Pracy właściwe realizowanie kompetencji nadzorczych w zakresie umieszczania pracowników w ewidencji pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze.W ocenie OPZZ zapisy projektu są krokiem w oczekiwanym kierunku, bowiem dotychczasowe warunki przyznawania świadczeń powodowały, że część osób nie mogła skorzystać z tych świadczeń, pomimo odprowadzania przez pracodawców składek na Fundusz Emerytur Pomostowych i braku poprawy warunków pracy. Praktyka pokazuje, że poprawa warunków pracy i eliminowanie czynników szkodliwych nie następuje tak szybko jak przedstawiano w czasie uchwalania obecnej ustawy. Oznacza to, że w 2042 roku żadna osoba nie uzyska prawa do świadczenia, pomimo tego, że nie znikną wszystkie przesłanki do likwidacji ustawy o emeryturach pomostowych. OPZZ ponawia prośbę o pilne rozpoczęcie prac nad ustawą o pracy w warunkach szkodliwych.

B.G.