W dniu 7 sierpnia br. zespół problemowy RDS pod przewodnictwem przewodniczącego Sławomira Broniarza (ZNP) zajął się omówieniem problematyki dotyczącej: aktywnego starzenia się, strategii w zakresie polityki lekowej państwa oraz zmian w Prawie oświatowym. Każdy z tych obszarów jest bardzo ważny dla strony społecznej, z uwagi zasadnicze zmiany systemowe. OPZZ reprezentowane było przez członkinię zespołu Urszulę Michalską (przewodnicząca Rady Branży OPZZ ,,Usługi publiczne”) oraz Renatę Górną (radcę OPZZ).

Punktem wyjścia tematu dotyczącego działań rządu i partnerów społecznych w zakresie aktywnego starzenia się społeczeństwa jest podpisane przez europejskich partnerów społecznych Porozumienie ramowe dotyczące aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego z dnia 8 marca 2017 r.

Dokument ustanawia ogólne ramy działania, których celem jest m. in.: 1) podniesienie świadomości, wyzwań i możliwości wynikających ze zmian demograficznych wśród pracodawców, pracowników i ich przedstawicieli; 2) zapewnienie pracodawcom, pracownikom i ich przedstawicielom na każdym szczeblu praktycznych sposobów i/lub rozwiązań do efektywnego promowania i zarządzania aktywnym starzeniem; 3) zagwarantowanie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy; 4) promowanie innowacyjnego podejścia do cyklu życia zawodowego z wydajnymi i dobrej jakości miejscami pracy, które umożliwiają pracownikom pozostanie na rynku pracy do osiągnięcia wieku emerytalnego;5) ułatwienie wymiany, wzajemnej współpracy i promowania konkretnych działań zmierzających do przekazywania wiedzy i doświadczenia między pokoleniami w miejscu pracy. Dokument uwzględnia środki i działania do wdrożenia tych celów opisane w takich obszarach jak: ocena strategiczna demografii miejsca pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie kompetencjami i umiejętnościami, organizacja pracy dla zapewnienia zdrowego i produktywnego życia zawodowego oraz podejście międzypokoleniowe.

Porozumienie ramowe jest punktem wyjścia do dyskusji dla polskich partnerów, jakie działania należałoby wdrożyć na szczeblu krajowym (poszczególne państwa UE) w celu jego implementacji. Wstępne propozycje rekomendacji zostały zaproponowane przez grupę roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego RDS. Dotyczą one m.in. 1) oceny dostępności oferty szkoleniowej w kontekście idei uczenia się przez całe życie oraz oferty dla starszych pracowników, 2) organizacji czasu pracy starszych pracowników i umowy mentorskiej oraz 3) zorganizowania seminarium dotyczącego praktyk z zakresu strategicznej oceny demograficznej w przedsiębiorstwach.

W dyskusji strona pracowników i pracodawców uznała za zasadne przekazanie ww. tematów do dalszych prac zespołów problemowych RDS. OPZZ uznało także, że polskie spojrzenie na wdrażanie zapisów Porozumienia nie może ograniczać się jedynie akcentowania działań skierowanych do starszych pracowników, bowiem dokument akcentuje podejście międzypokoleniowe i solidarność międzypokoleniową. Ważne jest także, aby na wstępie dyskusji o wdrażaniu zapisów Porozumienia zastanowić się jakie działania można podjąć na poziomie krajowym/ sektorowym i zakładu pracy i które z nich działania można uznać za ,,miękkie”, nie wymagające zmian legislacyjnych. Najważniejszą jest jednak odpowiedź na pytanie: w jaki sposób polityka państwa wpisuje się w te wyzwania. W ocenie OPZZ warto także przedyskutować, czy możliwe/zasadne są inne, dodatkowe rekomendacje polskich partnerów społecznych oprócz tych zaproponowanych przez grupę roboczą ds. europejskiego dialogu społecznego. Dla nas niezwykle istotne są przedsięwzięcia w obszarze warunków pracy, wzmacniające rolę profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, zwłaszcza w kontekście wydłużania aktywności zawodowej pracowników. W konkluzji dyskusji tego tematu uznano za zasadne przekazanie rekomendacji, wniosków i materiałów przygotowanych przez stronę społeczną do dalszych decyzji partnerów na plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego planowane w dniu 28 sierpnia br.

W części posiedzenia poświęconej omówieniu dokumentu ,,Polityka lekowa Państwa 2018 – 2022”, założenia strategii omówił Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marcin Czech. W założeniach i celach strategia spotkała się z przychylnością strony społecznej, zgłaszającej uwagi w czasie dyskusji. Uznaliśmy wspólnie, że to dokument oczekiwany przez stronę społeczną reprezentującą środowisko branżowe, ale i pacjentów. W ocenie OPZZ słabością strategii jest brak: ,,mapy drogowej” działań, rzetelnych narzędzi monitorowania proponowanych rozwiązań, harmonogramu czasowego wdrażania poszczególnych działań, oraz co najważniejsze - ich finansowania ze wskazaniem źródeł. Za pozytywne, ale wymagające wciąż doprecyzowania uznaliśmy obszary istotne z punktu widzenia pacjenta, związane z zapowiedzią wzrostu dostępności do leków oraz spadku poziomu współpłacenia pacjenta. Obecnie udział dopłat pacjentów do leków refundowanych, choć zmniejsza się systematycznie, nadal osiąga niewiarygodnie wysoki poziom 29%. Stabilizacja budżetu na refundację może być także osiągnięta poprzez sztywne określenie budżetu na refundację na poziomie 16,5% - 17,0% całkowitych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia (dotychczas nie przekraczał on 15%). Dla OPZZ istotne są także pracownicy ochrony zdrowia, którzy pełnią kluczową rolę w ordynacji leczenia i choć kwestie te uwzględnione w części strategii nadal wymagają doprecyzowania. Za szczególnie istotne uznaliśmy wzmocnienie roli farmaceuty i techników farmacji oraz zakończenie budowy systemu informacyjnego (e – zdrowia) dla osiągnięcia jego pełnej funkcjonalności i realizacji celów polityki lekowej.

W dyskusji nad projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe odnoszącej się do reformy szkolnictwa zawodowego – strona społeczna jednogłośnie skrytykowała brak gwarancji finansowych dla proponowanych rozwiązań przy negatywnym stanowisku Ministra Finansów. Tematyka szkolnictwa zawodowego będzie kontynuowana na kolejnym posiedzeniu zespołu jeszcze w sierpniu br.; wtedy też strona społeczna planuje przygotowanie wspólnego stanowiska do przedmiotowej regulacji.

Tematyka polityki lekowej i aktywnego starzenia się będzie przedmiotem plenarnego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego zaplanowanego 28 sierpnia br.

(rg).

[fot pixabay.com]