18 lipca 2018 roku na posiedzeniu Rady Rynku Pracy ( organ opiniodawczo-doradczy ministra do spraw zatrudnienia) omawiano projekt ustawy o rynku pracy, który ma zastąpić dotychczasową ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wprowadzenie nowych przepisów ma umożliwić m.in. lepsze dostosowanie oferowanych form pomocy do potrzeb bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców, bardziej efektywne wsparcie kształcenia ustawicznego, poprawa jakości usług i efektywności pomocy udzielanej klientom przez urzędy pracy czy poprawa działań adresowanych do młodzieży.

Do najistotniejszych rozwiązań zawartych w projekcie ustawy zaliczyć można rezygnację z profilowania bezrobotnych, zacieśnienie współpracy z ośrodkami pomocy społecznej, wzmocnienie roli partnerów społecznych na poziomie regionalnym/wojewódzkim w decydowaniu o przeznaczeniu środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, wprowadzenie nowegorozwiązania o nazwie „bon ofertowy” pozwalającego na ułatwieniu podmiotom poszukiwanie kandydatów do pracy, zaproponowano podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych posiadających co najmniej 30-letni okres uprawniający do tego zasiłku – do 130% wysokości zasiłku podstawowego, wydłużenia okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemców z wybranych państw do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 miesięcy (dotychczas 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy).

Zabierając głos w dyskusji, przedstawiciel OPZZ – Bogdan Grzybowski zwrócił uwagę, że nowy projekt nie zawiera rozwiązań, które przeciwdziałałyby traktowaniu Funduszu Pracy jako skarbonki do finansowania różnych pomysłów rządowych nie związanych z rynkiem pracy, że nowy projekt nie zawiera rozwiązań w zakresie możliwości ratyfikowania przez Polskę Konwencji MOP nr.102 mówiącej o minimalnych normach zabezpieczenia społecznego w zakresie zasiłków dla bezrobotnych ( Polska nie spełnia bowiem w tym zakresie nawet minimalnych norm), że jesteśmy najbardziej liberalnym krajem w Europie jeżeli chodzi o przepisy przyjmujące do pracy cudzoziemców spoza krajów UE – co prowadzi do skutecznego hamowania wzrostu płac. Następnie B. Grzybowski przedstawił wstępne wyniki konsultacji, zaznaczając, że mamy czas do końca lipca na całościowe przedstawienie naszych uwag.

B.G.