OPZZ z niepokojem obserwuje brak realizacji porozumień pomiędzy stroną społeczną, a Ministerstwem Zdrowia. Przykładem jest przekazany do konsultacji społecznych rządowy projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej w części regulującej wypłaty dodatków dla ratowników medycznych.

Zaopiniowaliśmy negatywnie tę regulację, nie dlatego, że nie chcemy wzrostu płac dla tej grupy zawodowej, ale ze względu na fakt, że zapisy projektu mające ustawowo regulować kwestie wypłat dodatków – wprowadzają rozwiązania nie w pełni satysfakcjonujące środowisko ratowników. Przede wszystkim nie spełniają postanowień Porozumienia z dnia 18 lipca 2017 roku pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a protestującymi wówczas ratownikami medycznymi. Zgodnie z Porozumieniem strony miały powrócić do rozmów płacowych przed 1 lipca 2018 r. Do chwili obecnej nie było takiej inicjatywy ze strony Ministerstwa Zdrowia, co w opinii środowiska związkowego ratowników medycznych zrzeszonych w OPZZ – odbieramy bardzo negatywnie, domagając się kontynuacji tego dialogu.

Nowelizacja ustawy nie uwzględnia grupy ratowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych, a sankcjonuje jedynie płace tym, którzy udzielają świadczeń w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne, dyspozytorom medycznym i pielęgniarkom systemu PRM. Taki podział podmiotowy w obrębie jednej grupy zawodowej jest nie do przyjęcia.

Nie do zaakceptowania są także wysokości kwot wskazanego dodatku mającego wynosić 800 zł. Ustalenie pomiędzy protestującymi ratownikami medycznymi, a Ministerstwem Zdrowia wskazywało kwotę 1600zł. Nawet resort zdrowia argumentował wówczas, że brak wzrostów płac jest powodem rosnącego niezadowolenia pracowników, a nawet porzucenia zawodu, co ma miejsce także w przypadku zawodu ratownika medycznego.

Termin wzrostu podwyżek też pozostawia wiele do życzenia.

Oczekiwaną przez środowisko związkowe datą wypłat byłby 1 sierpnia br., a nie jak wskazuje nowelizacja – dopiero przyszły rok (1 stycznia 2019 r.)Różnimy się nawet w tym elemencie, stąd niezadowolenie środowiska ratowników medycznych może wywołać po raz kolejny eskalację protestu.

OPZZ domaga się od resortu zdrowia przede wszystkim jednoznacznych gwarancji środków finansowych na realizację ustawy, zarówno w budżecie Narodowego Funduszu zdrowia (w wysokości co najmniej 273 mln zł) jak i w budżecie państwa (odpowiednio w budżetach wojewodów w wysokości 1 638 mln zł oraz w pozostałej części w wysokości 8 mln zł).

Nowelizacja jest propozycją – teraz czas na odpowiedź Ministerstwa Zdrowia.

(rg)