Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia działający przy Ministrze Zdrowia, po niemal rocznej przerwie wznowił prace.

Lipcowe posiedzenie, któremu przewodniczyła współprzewodnicząca Zespołu po stronie związkowej Krystyna Ptok (przedstawicielka Forum Związków Zawodowych) było poświęcone „Strategii na rzecz rozwoju pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce”. Stronę rządową reprezentowały: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa Szczurek – Żelazko oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska.

Strategia to ważny dokument o charakterze systemowym, opracowany przez specjalnie powołany przez Ministra Zdrowia Zespół do spraw opracowania rozwiązań systemowych na rzecz pielęgniarstwa, na mocy Zarządzenia z dnia 21 kwietnia 2017r. Zespół przedstawił rekomendacje w kilku obszarach tematycznych zwracając uwagę na takie zagadnienia jak: kształcenie przed i podyplomowe pielęgniarek i położnych, zawody pomocnicze dla zawodu pielęgniarki w systemie opieki zdrowotnej, kompetencje pielęgniarek i położnych, normy zatrudnienia (określenie liczby pielęgniarek i położnych oraz ich kwalifikacji w poszczególnych zakresach świadczeń czy warunki pracy, wynagrodzenia i prestiż zawodów pielęgniarek i położnych.

Raport końcowy zawiera nie tylko diagnozę sytuacji, ale określa kierunki działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić wysoką jakość, bezpieczeństwo i dostęp do opieki pielęgniarskiej dla pacjentów.

Zdiagnozowane główne problemy systemowe w obszarze pielęgniarstwa i położnictwa dotyczą:

1) zbyt małej liczby pielęgniarek i liczby położnych w systemie ochrony zdrowia, co przekłada się na niski wskaźnik pielęgniarek i położnych na 1 tys. mieszkańców;

 2) brak w systemie ochrony zdrowia profesji współuczestniczących w bezpośredniej opiece nad pacjentem, wspomagających pracę pielęgniarek;

3) niewystarczającej regulacji dotyczącej liczby i kwalifikacji pielęgniarek i położnych realizujących świadczenia gwarantowane w poszczególnych zakresach świadczeń;

4) brak ustalenia przez podmioty lecznicze posiadające umowę z NFZ minimalnych norm zatrudniania, pomimo obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie,

5) niedostatecznego określenia ról i kompetencji pielęgniarek i położnych w systemie opieki zdrowotnej,

6) warunków pracy pielęgniarek i położnych (w tym również m.in. związanych z możliwością posługiwania się nowymi technologiami np. prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej),

7) jakości kształcenia przeddyplomowego i podyplomowego i wprowadzania nowych form kształcenia (e-learning, telepielęgniarstwo).

Jako OPZZ zwróciliśmy uwagę na kwestie finansowania i sposoby monitorowania poszczególnych celów szczegółowych Strategii jak też na ,,resortową”, a nie rządową rangę dokumentu. Nie do przyjęcia jest także wybiórcze traktowanie strony społecznej w składzie zespołu opracowującego dokument (uczestnictwo przedstawicielek wyłącznie OZZ Pielęgniarek i Położnych). Dla OPZZ ważną kwestią jest opracowanie regulacji systemowych zawodów współuczestniczących (opiekun medyczny, asystent itp.) z uwzględnieniem problematyki personelu medycznego zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Kolejne posiedzenie będzie poświęcone kontynuacji ww. problematyki z uwzględnieniem sektora pomocy społecznej.

OPZZ reprezentowali: członkowie Zespołu: Urszula Michalska i Tomasz Dybek oraz eksperci: Renata Górna (OPZZ), Jolanta Janiszewska i Bożena Kosińska (FZZPOZ i PS).

(rg)