W dniach 19 - 20 lipca 2018 r. w Wilnie odbyło się seminarium końcowe podsumowujące międzynarodowy projekt realizowany z udziałem  6 europejskich związków zawodowych: ,,Promotion of Gender Equality in Workers Involvement and Decision Making in Trade Unions and Work Councils” (,,Promocja równości płci w związkach zawodowych i radach pracowniczych w dziedzinie zaangażowania i procesów decyzyjnych”).

Liderem projektu była Lietuvos Profesinių Sąjungų Konfederacija (LPSK) z Litwy przy współudziale koo – beneficjentów: Ogólnopolskiego Porozumienie Związków Zawodowych oraz związków zawodowych z Czarnogóry: Trade Union of Telekom of Montenegro (Telekom) oraz organizacji zaangażowanych reprezentowanych przez: NGO Formax (Bułgaria), CCOO de Industria (Hiszpania) i Confederatia Nationala Sindicala "Cartel ALFA (Rumunia).

Na konferencji podsumowującej projekt zastanawialiśmy się, jak wdrożyć pozyskaną wiedzę i doświadczenie w środowisku pracy na poziomie krajowym w każdym z krajów partnerskich . Zorganizowaliśmy także Okrągły Stół na temat inicjatyw i narzędzi wzmacniających pracowników na rzecz promowania równości płci w miejscu pracy.

Przez 18 miesięcy realizacji projektu (od stycznia 2017 roku) podejmowaliśmy wiele istotnych dla związków zawodowych tematów. Przede wszystkim dyskutowaliśmy na temat zaangażowania pracowników w kwestiach równości płci w każdym z krajów partnerskich wraz z przybliżeniem aktualnej sytuacji w zakresie równego traktowania w miejscu pracy. Tematyka naszych debat obejmowała analizy porównawcze dotyczące pozycji kobiet na rynku pracy w krajach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym oraz podkreśleniem roli związków zawodowych w promowaniu równości płci. Omawialiśmy różnice w prawodawstwie ze wskazaniem różnic stereotypowych i kulturowych, diagnozowaliśmy identyfikację głównych barier dla zwiększenia aktywności kobiet w związkach zawodowych. Na wielu naszych spotkaniach zastanawiano się w jaki sposób można byłoby zwiększyć aktywność kobiet w miejscu pracy – analizowano ,,przyjazne” przepisy w zakresie prawa podatkowego, systemów świadczeń rodzinnych, elastyczności i warunków pracy czy form wspomagających opiekę nad dziećmi. W czasie trwania projektu przybliżyliśmy także problematykę dyskryminacji w krajach partnerskich - związki zawodowe w krajów partnerskich projektu wskazywały na dobre praktyki w zwalczaniu i eliminowaniu przemocy wobec kobiet, wskazując na ustawodawstwo krajowe, świadczenie usług oraz znaczenie profilaktyki. Partnerzy zastanawiali się nad sposobami skutecznego monitorowania tych zjawisk. Dzielono się doświadczeniem podejmowanych działań promocyjnych i edukacyjnych oraz aktywności związków zawodowych na rzecz równości płci i skutecznego stanowienie prawa. Współczesnym aspektem była debata odpowiadająca na pytanie: czy media społecznościowe mogą skutecznie wpływać na procesy decyzyjne oraz jak wygląda aktywizacja kobiet w internecie w każdym z krajów partnerskich? Opracowano katalog działań, jakie związki zawodowe mogą podejmować wspólnie, niezależnie od systemów społecznych, przekonań politycznych i siły kobiet w każdym z krajów.

W miesiącach: marzec – maj 2018 r. w każdym z krajów partnerskich projektu odbyły się seminaria krajowe o charakterze informacyjnym, promujące projekt i jego rezultaty. W krajach będących ko-beneficjentami projektu tj. na Litwie, w Polsce i Czarnogórze zorganizowano po 5 jednodniowych seminariów, w których łącznie uczestniczyło ponad 100 osób. W pozostałych krajach - organizacjach zaangażowanych tj. Bułgarii, Hiszpanii i Rumunii odbyły się po 3 jednodniowe seminaria, w których łącznie uczestniczyło ponad 60 osób. Seminaria miały na celu przedstawienie celów projektu oraz dyskusję o dyrektywach UE i ich wdrażaniu w każdym z krajów w zakresie równości płci i niedyskryminacji.

W Wilnie OPZZ reprezentowali: Wiesława Taranowska, Renata Górna i Marek Kupiec.

(rg)