7 maja 2018 r. na posiedzeniu doraźnego Zespołu problemowego ds. Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju działającego w ramach Rady Dialogu Społecznego, z udziałem Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwigi Emilewicz,omówiono projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Na posiedzeniu zespołu OPZZ reprezentowane było przez Aleksandra Motykę, Norberta Kusiaka i Bogdana Grzybowskiego.Przedstawiciele NSZZ Solidarność i Forum Związków Zawodowych nie przybyli na spotkanie. W posiedzeniu zespołu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich reprezentatywnych organizacji pracodawców.

Odnosząc się do projektu ustawy, B.Grzybowski stwierdził, że OPZZ negatywnie ocenia przedłożony projekt zakładający preferencyjne opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe przez 36 miesięcy, przez osoby, które uzyskują przychód nieprzekraczający w ciągu roku kalendarzowego 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Podstawową przesłaną negatywnej opinii jest deficyt Funduszu Ubezpieczeń Społecznych sięgający w 2018 roku prawie 47 miliardów zł. Przedłożony projekt pogłębia ten deficyt. OPZZ uważa, że dotychczasowe ulgi są wystarczającą pomocą państwa dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Na dotychczasowe ulgi składają się:nowe Prawo Przedsiębiorców, które od 30 kwietnia br. Wprowadza dwa, zupełnie nieznane dotąd zwolnienia ze składek ZUS. Pierwszym z nich jest tzw. działalność nierejestrowana ( zero składki na ZUS przez pierwsze miesiące do momentu osiągnięcia przychodu w wys. 1050 zł.), drugie zaś polega na zwolnieniu ze składek ZUS przez pierwsze pół roku prowadzenia działalności gospodarczej ( zero składki na ZUS, tylko składka zdrowotna). Po skorzystaniu półrocznego zwolnienia, przedsiębiorca według obecnie obowiązujących przepisów, może skorzystać z dotychczasowej 2-letniej ulgi w ZUS. Wreszcie po wykorzystaniu dwuletniej ulgi, według zaprezentowanego projektu przez minister J.Emilewicz, przedsiębiorca zapłaci składki zależne od przychodu przez 36 miesięcy ( w kwocie od 520 zł do 1229 zł). Według OPZZ wprowadzanie tego typu ulg dla przedsiębiorców jest psuciem systemu ubezpieczeń społecznych.

B.G.