12 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych.

Przypomnijmy, że to zespół, który powstał z inicjatywy partnerów społecznych w kwietniu 2014 r., po przekształceniu z działającego Zespołu ds. Problematyki Zjawiska Nękania i Przemocy w Miejscu Pracy. Prace obu zespołów, poprzednio funkcjonującego oraz obecnego - są praktyczną realizacją Wspólnej Deklaracji Partnerów Społecznych Dotyczącej Nękania i Przemocy w Miejscu Pracy, służącej wdrożeniu w Polsce Europejskiego Porozumienia Ramowego z dnia 26 kwietnia 2007 r. dotyczącego nękania i przemocy w miejscu pracy. Dotychczas niewątpliwym sukcesem autonomicznych negocjacji partnerów społecznych było podpisanie w 2014 r. wspólnej Deklaracji na rzecz działań w odniesieniu do zjawiska stresu związanego z pracą. 

Pracami nowego Zespołu kierują współprzewodniczący wybrani po stronie pracodawców i pracobiorców, a głównym jego celem jest wymiana wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk w radzeniu sobie ze zjawiskami zagrożeń psychospołecznych, w szczególności uzgadnianie wspólnych inicjatyw podejmowanych w tym zakresie. Intencją naszych spotkań jest także tworzenie płaszczyzny współpracy i dialogu w tym obszarze z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą prawną ochroną pracy m.in. z Centralnym Instytutem Ochrony Pracy czy Państwową Inspekcją Pracy.

Ze strony OPZZ członkami Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych są Renata Górna i Paweł Galec.

Przedmiotem ostatniego spotkania była tematyka szkoleń bhp – ich modyfikacji, ewentualnej propozycji zmian. Strony wspólnie i jednogłośnie uzgodniły potrzebę włączenia tematyki zagrożeń psychospołecznych do ramowych programów szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich grup zawodowych. W dalszej perspektywie czasowej uznaliśmy za zasadny wniosek o kontynuacji dyskusji o jakości szkoleń, zakresie tematycznym i ewentualnej modyfikacji prawa.

Uzgodniliśmy także potrzebę powrotu do tematu rozpoczętego w lipcu ub. roku odnośnie mobbingu występującego w instytucjach kultury, w szczególności w bibliotekach, po raz kierując pismo do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z rekomendacjami z dyskusji naszego Zespołu.

Prace w tym temacie będą monitorowane.

Kolejne posiedzenie Zespołu zaplanowano na 9 kwietnia br

oprac. RG

(Fot.: pixabay.com)