W dniu 5.04.2019r. odbyło się 91 posiedzenie Międzyresortowej Komisji ds. najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ze strony OPZZ udział w posiedzeniu wziął Zygmunt Mierzejewski.

Podczas posiedzenia przyjęto następujące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego:

  • - 2,2’-DICHLORO-4,4’-METYLENODIANILINA NDS: 0,01 mg/m3 – substancja, która jest rozpatrywana jako rakotwórcza dla człowieka- wchłanianie substancji przez skórę może być tak samo istotne, jak przy narażeniu drogą oddechową;
  • 3-METYLOBUTAN-1-OL NDS: 26 mg/m3 Substancja o działaniu drażniącym;
  • TRICHLOREK FOSFORYLU NDS: 0,064 mg/m3 substancja o działaniu żrącym;

Dyskusję wywołała propozycja dopuszczalnych wartości dla kadmu:

Kadm i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd – frakcja wdychalnaNDS: 0,001 mg/m3 NDSCh: nie ustalono NDSP: nie ustalono, DSB: 2 μg Cd/g kreatyniny w moczu 2 μgCd/l krwi

W 2017 r. według danych Głównej Inspekcji Sanitarnej około 700 osób było zatrudnionych na stanowiskach pracy, gdzie stężenia kadmu przekraczały wartość najwyższego dopuszczalnego stężenia (NDS) – 0,01 mg/m3 (frakcja wdychalna). W 1993 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem uznała kadm i jego związki za czynnik rakotwórczy dla ludzi (grupa 1) w oparciu o wystarczające dowody działania rakotwórczego u ludzi. Kadm i jego związki powodują raka płuc. Wykazano także dodatni związek przyczynowy pomiędzy narażeniem ludzi na kadm i jego związki, a rakiem nerek i prostaty. Wartość wiążąca dla frakcji wdychalnej kadmu na poziomie 0,001 mg/m3 znajduje się w projekcie dyrektywy zmieniającej dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (COM 2018/171). Do grup największego ryzyka zalicza się pracowników zatrudnionych przy produkcji: akumulatorów niklowo-kadmowych, stopów, pigmentów kadmowych, barwieniu tworzyw sztucznych pigmentami, a także pracowników hut metali nieżelaznych oraz spawaczy tnących metale powleczone antykorozyjną warstwą kadmu (Cd). Wartości DSB dla kadmu we krwi (Cd-B) i w moczu (Cd-U) wynoszą obecnie według ACGIH odpowiednio 5 μg/l i 5 μg/g kreatyniny.

Eksperci KGHM przedstawili własne opracowanie oparte na wieloletnich doświadczeniach z którego wynika, że u palaczy poziom DSB kształtuje sie na poziomie wyższym od proponowanego przez Komisję. Po dłuższej dyskusji ustalono, że czekamy na przyjęcie Dyrektywy w tym zakresie oraz rezygnujemy z przyjęcia wartości DSB.

ZM