W dniu 21.05 odbyły się warsztaty w PARP podczas których omówiono projekty, które maja zostać przyjęte podczas obrad KMPOWER. W obradach uczestniczył Zygmunt Mierzejewski.

Pierwszym omówionym projektem był projekt pozakonkursowy organizowany przez PARP :

System wczesnego ostrzegania MMŚP w okresowych trudnościach.

Celem projektu pozakonkursowego jest udzielanie wsparcia przedsiębiorcom (mikro, małym lub średnim - MMŚP), którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium RP lub zauważają pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu w swoich firmach oraz zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Pod pojęciem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, który doświadcza okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej rozumie się mikro, małego lub średniego przedsiębiorcę, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie.

Wielu przedsiębiorców w trakcie prowadzenia działalności doświadcza trudności finansowych i zachwiania płynności, jednocześnie trudności finansowe nie muszą oznaczać nierentowności prowadzonego przedsięwzięcia, a ich problemy mogą wynikać z wielu czynników, np. recesji, utraty kluczowego dostawcy lub klienta, niezapłaconych zobowiązań, niewłaściwego zarządzania, braku kontroli nad płynnością finansową, braku specjalistycznej wiedzy na temat takich obszarów, jak księgowość i marketing, wysokiego tempa wzrostu, jak również z powodów osobistych.

Kwestią kluczową jest właściwe rozpoznanie głównych czynników kryzysowych i wczesne ostrzeganie przed zagrożeniami w działalności gospodarczej i stanem niewypłacalności powodującymi upadłość przedsiębiorcy. Są to warunki konieczne do podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Jednocześnie, dzięki upowszechnianiu wiedzy na temat głównych czynników zwiastujących kryzys oraz dzięki oferowaniu wsparcia w zakresie zapobiegania sytuacjom kryzysowym przedsiębiorstw możliwe jest zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorstw i uzyskanie pozytywnego wpływu na postawy przedsiębiorcze całego społeczeństwa. Celem projektu jest stworzenie efektywnego systemu wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MMŚP) znajdujących się w okresowych trudnościach oraz wyposażenie menadżerów tych przedsiębiorstw w kompetencje niezbędne do wczesnego zapobiegania sytuacjom kryzysowym w ich firmach oraz podejmowania działań prewencyjnych.

Celem projektu jest również ograniczanie ryzyka przedwczesnej likwidacji przedsiębiorstw i likwidacji miejsc pracy oraz wykrywanie trudności finansowych, zanim firma stanie się niewypłacalna. Z programu będą mogli skorzystać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MMŚP) którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej na terytorium RP i zauważają pierwsze oznaki potencjalnego kryzysu w swoich firmach, z wyłączeniem przedsiębiorstw spełniających kryteria przedsiębiorstwa znajdującego się trudnej sytuacji, o którym mowa w art. 2 pkt 18 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Wsparcie będzie udzielane jako pomoc finansowa w formie finansowania kosztów usług informacyjnych lub doradczych świadczonych bezpłatnie na rzecz MMŚP przez wykonawców wybranych w drodze postępowania przetargowego. W ramach projektu, w zakresie prewencji upadłości, realizowane będą działania informacyjne, doradcze oraz usługi o charakterze doradczym (usługi mentoringowe), które będą koncentrować się przede wszystkim na przybliżaniu przedsiębiorcom możliwości zaistnienia zagrożeń i porażek w działalności biznesowej, umiejętności rozpoznawania sygnałów świadczących o zbliżającej się sytuacji kryzysowej oraz poszerzeniu ich świadomości na temat istniejących form pomocy w obliczu problemów finansowych przedsiębiorstwa. Usługi będą opierać się na przekazie „praktycznym”, z udziałem osób (przedsiębiorców – mentorów),którzy mieli podobne doświadczenia i wyszli z nich „obronną ręką”. Usługi te będą również wspierać rozwój firm MMŚP.

W ramach projektu PARP łącznie z Wykonawcami obejmą wsparciem minimum 2000 przedsiębiorstw w okresowych trudnościach. Podział Polski na cztery makroregiony pozwoli na skuteczniejsze dotarcie do przedsiębiorstw mających swoją siedzibę w poszczególnych regionach Polski oraz zapewnienie sprawnej realizacji projektu. Ponadto podział na makroregiony zagwarantuje równy dostęp do usług przedsiębiorcom z obszaru całej Polski.

Większość uwag dotyczyła trafności wyboru firm i oczekiwanych efektów deklarowanego wsparcia. Szereg uwag zostanie doprecyzowana i przedstawiona przed KM POWER.

Następnie omówiono dwa projekty konkursowe:

Nazwa konkursu: Dostępność plus

Celem konkursu jest aktywizacja mikro, małych i średnich przedsiębiorców w obszarze technologii asystujących i kompensacyjnych. Zwiększenie zdolności adaptacyjnych przedsiębiorców poprzez szkolenia i doradztwo w zakresie wdrażania i rozwoju technologii kompensacyjnych i asystujących. Przez działania szkoleniowe należy rozumieć wszelkie działania, które pozwalają na wzrost wiedzy lub umiejętności przedsiębiorców w nich uczestniczących, tj. szkolenia (w tym zawodowe), e-learning, studia podyplomowe.

Przez technologie kompensacyjne i asystujące rozumie się technologie, których uruchomienie lub zastosowanie umożliwia lub ułatwia osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z produktów, usług na zasadzie równości z innymi. Przez działania doradcze rozumie się wszelkie działania polegające na udzielaniu fachowych porad ukierunkowanych na wspieranie realizacji założonych przez przedsiębiorców celów i tworzących dla nich wymierną wartość dodaną.

Kryterium ma na celu zapewnienie komplementarności działań w zakresie dostępności z instrumentami wsparcia oferowanymi w ramach innych programów pomocowych. Zapewni to przedsiębiorcom objętym wstępnym wsparciem możliwość kontynuacji działań rozwojowych w ww. obszarze przy wykorzystaniu dedykowanych, zewnętrznych źródeł finansowania. Do dofinansowania zostanie wybranych 5 projektów, po jednym na każdy makroregion. Co najmniej 70% uczestników pochodzić będzie z makroregionu, na terenie którego realizowany jest projekt.

Zgłosiliśmy obawy, ze tworzonych jest szereg projektów wynikających z programu rządowego dostępność plus. Nie można nakazowo ani słabymi zachętami skłaniać pracodawców do uczestniczenia w projektach których podstawa jest nie w pełni ekonomiczna a raczej świadomościowa. Zygmunt Mierzejewski zaproponował spotkanie w ramach Zespołu funduszy RDS. Trzeba ocenić horyzontalnie propozycje dostępność + oraz ocenić skąd zostały przerzucone środki na ich realizację.

Ostatnim omawianym projektem był: Wzrost liczby przedsiębiorstw, których pracownicy nabyli kompetencje w obszarach pozwalających na zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku

Nazwa konkursu: Zamówienia publiczne dostępne dla wszystkich

Celem konkursu jest wzrost aktywności przedsiębiorstw na rynku zamówień publicznych poprzez wzrost wiedzy i kompetencji przede wszystkim tych przedsiębiorców (i ich pracowników), którzy do tej pory byli na tym rynku nieaktywni. . Projekt zakłada realizację co najmniej następujących działań:

  • 1) Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce, uwzględniających specyfikę zamówień z zakresu usług, dostaw i robót budowlanych.
  • 2) Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych, połączonych z formą warsztatową z zakresu przygotowania do wykorzystywania instrumentów e-zamówień.
  • 3) Przygotowanie i przeprowadzenie działań szkoleniowych z zakresu prawnych aspektów prowadzenia działalności w związku z funkcjonowaniem na rynku zamówień publicznych.
  • 4) Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych związanych bezpośrednio z tematyką działań szkoleniowych, o których mowa w pkt. 1 — 3.
  • 5) Zorganizowanie i prowadzenie działań doradczych (bez komponentu szkoleniowego) z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce. 

Działania realizowane w projekcie muszą uwzględniać zaawansowanie przedsiębiorstw objętych wsparciem w tematyce zamówień publicznych.

szereg kryteriów dostępu należy rozszerzyć, uzupełnić przed prezentacją na KMPOWER. Uwzględniono propozycję Zygmunta Mierzejewskiego zwiększenia ilości punków dla niepełnosprawnych biorących udział w projekcie.

ZM