22.05.2019r. odbyły się warsztaty w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, poświęcone projektowi: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. OPZZ od dawna postulowało aby wzmocnić lokowanie usług w mniejszych miastach, które odstają od średniej rozwojowej oraz połączyć potrzeby biznesu ze szkolnictwem. Ten projekt wychodzi na przeciw naszym postulatom.

W posiedzeniu z ramienia OPZZ udział wzięli Aleksandra Wąsik i Zygmunt Mierzejewski.

Celem konkursu jest rozwój kadr dla sektora usług dla biznesu (np. BPO, SSC, IT) stanowiących duży potencjał rozwojowy dla gospodarki i zatrudnieniowy dla absolwentów szkół wyższych. Założeniem interwencji jest również tworzenie warunków sprzyjających lokowaniu usług dla biznesu w mniejszych miastach, posiadających potencjał rozwojowy w tym zakresie. Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających w szczególności: dostosowanie i realizację programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych, działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację, wysokiej jakości programy stażowe (ten rodzaj działań może stanowić odrębny typ projektów).

Podnoszenie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, w obszarach kluczowych dla gospodarki i rozwoju kraju, określanych w oparciu o analizy i prognozy potwierdzające potrzebę rozwijania określonych kompetencji w konkretnych obszarach oraz w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez pracodawców/organizacje pracodawców, realizowane (z wyłączeniem staży) np. poprzez: certyfikowane szkolenia i zajęcia warsztatowe kształcące kompetencje, dodatkowe zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami, dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektowej, w tym w ramach zespołów projektowych, wizyty studyjne u pracodawców

Wnioskodawcą projektu jest szkoła wyższa publiczna bądź niepubliczna, posiadająca siedzibę lub filię istniejącą co najmniej 24 miesiące w mieście, którego liczba mieszkańców nie przekracza 240 tys. mieszkańców (wg. danych GUS na 31.12.2015 r. http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/rankingi-statystyczne/miasta-najwieksze-pod-wzgledem-liczby-ludnosci/). Dodatkowo, wnioskodawcą projektu może być wyłącznie uczelnia, która nie znajduje się w procesie likwidacji oraz w wypadku której nie wystąpiono do Ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego o zgodę na likwidację, ani wobec której Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego nie ogłosił informacji o zawieszeniu uprawnień uczelni do prowadzenia studiów Celem kryterium jest skoncentrowanie interwencji na mniejszych ośrodkach akademickich, posiadających potencjał do lokowania i rozwoju przedsiębiorstw świadczących usługi dla biznesu. W dużych ośrodkach miejskich (w tym akademickich), już teraz występuje duże nasycenie przedsiębiorstwami świadczącymi usługi dla biznesu). Skoncentrowanie interwencji na wnioskodawcach z mniejszych miast i dopasowywanie procesu dydaktycznego do potrzeb lokalnych rynków pracy i możliwości rozwoju branży usług dla biznesu będzie czynnikiem zachęcającym do lokowania tego typu usług w mniejszych miastach.

Pojęcie siedziby uczelni rozumiane jest zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Weryfikacja kryterium będzie dokonywana na podstawie treści wniosku oraz danych posiadanych przez IP i MNiSW., a także ewentualnie na podstawie danych pozyskanych i zweryfikowanych przez IP w toku oceny merytorycznej.

Podczas dyskusji wnieśliśmy, aby tworzyć partnerstwa w projekcie ze względu na późniejsze trudności w realizacji projektu - kwalifikowalność wydatków oraz wnieśliśmy o zmianę nazewnictwa tak aby było spójne oraz o dostarczenia nam opracowań na które się wnioskodawcy powołują. Projekt zostanie poprawiony i nowa wersja dostarczona nam przed KM POWER

ZM