Aktualności Aktualności


W dniu 19 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, odbyło się dziewiąte posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczyła Wiesława Janczak – Przewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego.
Przedmiotem posiedzenia była m.in. „Budowa chlewni w Niedrzwicy Dużej", „Dyskusja nad ustawą o zmianie wieku emerytalnego", „Płaca minimalna i jej skutki dla gospodarki", „Planowane zmiany w ustawach gospodarczych – kodeks pracy" oraz „Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2017 rok". Ponadto zostały omówione wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS Województwa Lubelskiego w tematach „Monitoring rozwoju transportu drogowego w województwie lubelskim", „Monitoring sytuacji konfliktowych występujących w obszarze infrastruktury i transportu" oraz „Lotnisko i jego rola dla rozwoju województwa lubelskiego". 


Temat zgromadził przedstawicieli lokalnych społeczności borykających się z problemem uciążliwego sąsiedztwa, m.in. Niedrzwicy Dużej, Borkowizny, Wierzchowisk, Czerniejowa.  Efektem prac było przyjęcie Stanowiska Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia
19 grudnia 2016 r. w sprawie uciążliwego sąsiedztwa.

Podczas posiedzenia członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uroczyście podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku. 

VIII Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego VIII Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

 W dniu 9 listopada br. odbyło się VIII posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego,  któremu  przewodniczyła Pani Wiesława Janczak.W czasie obrad ustalono  sprawy, którymi Prezydium zajmie się na następnym posiedzeniu.


Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego

27 października 2016 roku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego odbyło się  posiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Wiesława Janczak  - Przewodnicząca Rady.W czasie posiedzenia przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie przeprowadził szkolenie
nt. zmian w Kodeksie Pracy.

Godna Praca to Twoje Prawo Godna Praca to Twoje Prawo

Razem Silniejsi Razem Silniejsi

Przyjdź lub zadzwoń do nas!


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2015 roku uznał, że WSZYSCY pracujący zarobkowo mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu, samozatrudnieniu lub innej umowie cywilno-prawnej
WSTĄP DO ZWIĄZKU.
RAZEM SILNIEJSI

 

Zapisz się do Komisji Młodych Zapisz się do Komisji Młodych

Komisja Młodych OPZZ jest miejscem autentycznej wymiany myśli, poglądów i opinii. 
To forum otwartej dyskusji i ścierania się poglądów młodych związkowców, 
nieobojętnych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Jeśli masz mniej niż 35 lat? Zwróć się do swojej organizacji związkowej o włączenie Cię w szeregi Komisji Młodych OPZZ. 
Poznaj ludzi o podobnych poglądach. Zawrzyj nowe przyjaźnie. 

Dużo osób straci pracę Dużo osób straci pracę


Ponad 650 osób w najbliższych miesiącach straci pracę w województwie lubelskim w ramach zwolnień grupowych. To o prawie 200 osób więcej niż w analogicznym okresie w ubiegłym roku.

Najwięcej zwolnień Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Lublinie zgłosiła zamykająca swój lubelski zakład produkcji firma Baxter Manufacturing. Z pracą w zakładzie przy ul. Wojciechowskiej muszą się pożegnać aż 264 osoby. Baxter przewiduje, że zwolnienia zakończą się w lutym 2017 roku.

Zwolnienie aż 140 osób zaplanował na ten rok szpital w Puławach. Są wynikiem restrukturyzacji. Problemy pracowników placówki zaczęły się już w kwietniu, wówczas z pracą pożegnało się 9 ratowników medycznych.

Zwolnienie 60 osób zgłosiła także inna firma z Puław – PKS, który znajduje się w upadłości likwidacyjnej. Podobnie sprawa wygląda ze spółką przewozową we Włodawie, która również zgłosiła 60 zwolnień.

Do końca listopada 36 zwolnień planuje przeprowadzić lubelska Spółdzielnia Pracy Fryzjersko-Kosmetycznej. Ponadto w Lublinie zwolnienia zgłosiły: spółka Polko-Tech (21 osób) oraz bank Credit Agricole, który zapowiedział, że do końca października zwolni 8 pracowników.

Nie będzie wcześniejszej emerytury dla osób pracujacych w warunkach szkodliwych Nie będzie wcześniejszej emerytury dla osób pracujacych w warunkach szkodliwych

 W związku z toczącą się dyskusją o konieczności reformy emerytalnej Federacja Hutniczych Związków Zawodowych w Polsce, wystosowała list do Pani Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej, inicjujący podjęcie działań mających na celu uwzględnienie szczególnych uregulowań dla pracowników branży hutniczej, zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze w nowym projekcie ustawy emerytalnej.
            Związkowcy podkreślają, że trwające wygasanie uprawnień do emerytur pomostowych powoduje utratę tzw. praw nabytych oraz ograniczenia praw do emerytur zawężając prawo do ich uzyskania dla pracowników urodzonych po 31 grudnia 1948 r.  a przed 1 stycznia 1969 r..
            W liście czytamy: „Nie ujmując nic poglądom o równości wobec prawa nie da się racjonalnie uzasadnić pracy górników w wieku 67 lat w warunkach pracy dołowej czy pracy hutników w tym wieku na wydziałach gorących."
            Pracownicy z niepokojem obserwują dyskusję o zmianach w systemie emerytalnym. Niestety jest ona bardzo ogólna i nie uwzględnia szczególnej sytuacji branż wywodzących się z tzw. przemysłu ciężkiego, czy też tych gałęzi przemysłu, które charakteryzują się szczególnie ciężkimi i szkodliwymi warunkami pracy. Nie uwzględnia także nadumieralności oraz przypadków utraty zdrowia.                                              
            FHZZ w Polsce, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pracowników branży hutniczej, nalega aby nowe przepisy uwzględniały szczególne uregulowania wcześniejszego przechodzenia na emerytury pracowników zatrudnionych w warunkach szkodliwych i o szczególnym charakterze. Jednocześnie postuluje, aby z podobnymi działaniami wystąpiły struktury ponadzakładowe branż, w których również występują szczególnie ciężkie warunki pracy.
            Mimo chęci zainicjowania dyskusji i racjonalnych argumentów pracowników branży hutniczej, przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie planują uwzględnienia ich postulatów. Przepisy dot. „emerytur pomostowych" mają charakter wygasający i w związku z tym resort nie widzi konieczności ich zmiany.
            W odpowiedzi ministerstwa czytamy: „Emerytura pomostowa nie może być traktowana jako środek zapobiegania oddziaływaniu czynników szkodliwych lub niebezpiecznych na organizm, gdyż w odniesieniu do czynników szkodliwych działania podjęte na kilka lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego są ewidentnie spóźnione.  W odniesieniu do zarzutu naruszenia przez przepisy ustawy o emeryturach pomostowych praw gwarantowanych Konstytucją wymaga podkreślenia, ze ustawa ta była trzykrotnie badana przez Trybunał Konstytucyjny, który orzekł o zgodności tej ustawy z Konstytucją.  (…) Zawarta w tym przepisie reguła o wygaszaniu emerytur pomostowych nie narusza zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. (…) Każda osoba, która podejmowała pracę po rozpoczęciu reform emerytalnych, powinna mieć świadomość, że przechodzenie na emeryturę ma się odbywać co do zasady w podstawowym wieku emerytalnym, a ustawodawca będzie zmierzał do stopniowego ograniczania wszystkich wyjątków od tej zasady.".

RAZEM SILNIEJSI RAZEM SILNIEJSI

Przyjdź lub zadzwoń do nas!


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2015 roku uznał, że WSZYSCY pracujący zarobkowo mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu, samozatrudnieniu lub innej umowie cywilno-prawnej
WSTĄP DO ZWIĄZKU.
RAZEM SILNIEJSI

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Podnoszenie kwalifikacji pracowników

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dpartament Rynku Pracy

 

 

 

OPZZ : Dłuższe urlopy od 1 stycznia 2017 OPZZ : Dłuższe urlopy od 1 stycznia 2017

Realizując czerwcową uchwałę Rady OPZZ szef  konfederacji skierował do Rady Dialogu Społecznego projekt ustawy zakładający wydłużenie urolopów wypoczynkowych.

Jan Guz zwrócił sie do Przewodniczącego Rady Dialogu Społecznego z prośbąo zainicjowanie zmiany zaproponowanej przez OPZZ. Stwierdził, że obowiązujący wymiar urlopu wypoczynkowego został ustalony w zupełnie innych uwarunkowaniach społeczno- gospodarczych przy zdecydowanie mniejszym obciążeniu pracownika. Nieporównywalnie mniejsze były również takie negatywne czynniki jak stres, mobbing,wypalanie zawodowe, Łamanie praw pracowniczych czy wygórowane oczekiwania pracodawców co do realizacji rozbudowanych obowiązków pracowniczych.

Średni tygodniowy czas pracy w Polsce to 42,5 godzinyu. W Unii Europejskiej, tylko Grecy pracują dłużej. Ponadto w ostatnim czasie wydłużono wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 67 lat. To oznacza, że dodano każdemu pracownikowiu po kilka lat pracy, które przy obecnych uregulkowaniach prawnych i faktycznych, stanowią bardzo duże obciuążenie dla zdrowia i wydolności pracownika.
W projekcie ustawy czytamy między innymi, że nowy wymiar urlopu wynosi 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, a 32 dni -0 jeżeli pracownbik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

OPZZ oczekuje, że dłuższe urlopy wypoczynkowe  zaczną obowiązywać od 1tycznie 2017 roku.

18 lipiec 2016

Debata "Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności" Debata "Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności"
12 lipca br Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego brała udział w organizowanej  przez ZUS debacie w ramach przeglądu emerytalnegp pt. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności".
Jak zapewnić odpowiednio wysokie emerytury? Jak pobudzić Polaków do dodatkowego osczędzania na starość? To jedne z wielu pytań, z którymi mierzyli się uczestnicy lubelskiej debaty emerytalnej. Wśród nich byli naukowcy, przedstawiciele związków zawodowych i instytucji finansowych.13 złotych za godzinę pracy 13 złotych za godzinę pracy

Uchwalona w czwartek przez Sejm ustawa o minimalnej stawce godzinowej za pracę na umowie-zleceniu, to realizacja postulatów związkowych - podkreśla OPZZ. Pracodawcy RP zwracają uwagę, że przepisy mogą negatywnie wpłynąć na sytuację młodych ludzi na rynku pracy.

OPZZ się cieszy - stawka godzinowa uchwalona OPZZ się cieszy - stawka godzinowa uchwalona

Od 1 stycznia 2017 roku płaca minimalna wzrośnie do 2000 zł, stawka godzinowa wyniesie 13 zł.
Sejm zrealizował zgłoszony kilka lat temu przez OPZZ postulat dotyczący ustanowienia minimalnej stawki godzinowej dla umów cywilnoiprawnych. OPZZ było  pierwszą centralą związkową, która zaproponowała minimalną stawkę godzinową. Dzięku temu wzrosnie  wynagrodzenie osób, które pracują w porze nocnej  i otrzymują płacę minimalną.

Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wiesława Janczak - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w dniu 30 czerwca  br. uczestniczyła w spotkaniu  Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi  organizowanej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie.
Tematami omawianymi na spotkaniu były :
- problemy związane z gospodarowaniem  zasobem wody w rolnictwie moraz perspektyy rozwoju,
- możliwości finansowania zadań w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Programie Rozwoju      Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
- finansowanie inwestycji na obszarach wiejskich w Nowej Perspektywie Finansowej,
- plany i propozycje zmian dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej oraz Polityki Spójnoci po 2020 roku,
- modernizacja gospodarstw rolnych w zakresie równości dostępu do środków finansowych dla wszystkich form    prawnych .

Posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Posiedzenie Rady OPZZ Województwa LubelskiegoPosiedzenie Rady OPZZ województwa lubelskiego odbyło się 28 czerwca 2016 roku w siedzibie Rady
w Lublinie.
Janusz Różycki - Wiceprzewodniczący Rady OPZZ województwa lubelskiego  poinformował zebranych o sprawach, które były omawiane na wyjazdowym  posiedzeniu Rady OPZZ w Miętnem w dniach 2-3 czerwca br.
Program obrad Rady OPZZ obejmował między innymi:

Wystąpienie programowo-organizacyjne Przewodniczącego OPZZ Jana Guza " OPZZ w połowie VIII kadencji

- Dyskusję nad dokumentem "Harmonogram realizacji Programu VIII Kongresu OPZZ.
- Dyskusję nad kondycją związków zawodowych i strategią organizacyjną OPZZ 2016-2018.
-Spotkanie z Wiceprezesem Rady Ministrów , Ministrem Rozwoju M.Morawieckim nt. ":planu na rzecz    Odpowiedzialnego Rozwoju i dyskusja nad przedstawionym planem.
- Spotkanie z Minister Rodziny , Pracy i Polityki Społecznej  - E.Rafalską i dyskusja nad działaniami rządu w  zakresie propozycji zmian w prawie pracy, ustawie o związkach zawodowych, ustawie o rozwiązywaniu sporów  zbiorowych i polityce społecznej oraz dialogu społecznego.
 -  Spotkanie z Głównym Insopektorem Pracy - Romanem Giedrojciem.

W czasie spotkania  członków Rady prowadzone było szkolenie na temat prawa i wysokości  emerytur z ustawy emerytalnej, emerytur za pracę w warunkach szkodliwych, emerytu pomostowych.

Szkolenie prowadziła Pani Beata Muciek - pracownik ZUS w Lublinie.
           


 

Setki mieszkańców Lublina straci pracę Setki mieszkańców Lublina straci pracę

W najbliższym czasie setki mieszkańców Lublina straci zatrudnienie.
Medyczny potentat opuszcza Lublin. Około 270  osób straci pracę w produkującej min. dozylne płyny infuzyjne w fabryce Baxter w Lublinie, która zostanie zamknięta w styczniu 2017 roku.

Natomiast fabryka prefabrykatów Faelbud w Luiblinie ma zostać zamknieta do końca czerwca 2016 roku.
Zostało zwolnionych 73 osoby.

Oczekiwanie OPZZ zostało zrealizowane Oczekiwanie OPZZ zostało zrealizowane

Rada Ministrów przedstawiła wczoraj propozycję wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę od stycznia 2017 roku do poziomu brutto 2000zł. Jest to odpowiedź rządu na postulat OPZZ i pozostałych central związkowych, które w maju br. zaproponowały , aby płaca minimalna wzrosła w 2017 roku conajmniej o 6,5 %.
Jest to krok we właściwym kierunku, aby płaca minimalna wynosiła co najmniej 50% płacy przeciętnej, czyli około 2150 zł.

POSIEDZENIE PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO POSIEDZENIE PREZYDIUM WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

 

W dniu 7 czerwca 2016 roku odbyło  się posiedzenie Prezydium WRDS.
Członkowie Prezydium WRDS zdecydowali, że w najbliższych miesiącach Rada zajmie się tematami :
- Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce./ 30 czerwca 2016/
- Brak jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii
   /sierpień 2016/
- Funkcjonowanie i rozwój Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej / wrzesień 2016/

Członkowie Prezydium omówili także sprawy związane z funkcjonowaniem Rady.
Pozywywnie odnieśli się do wniosku Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich  w sprawie poparcia inicjatywy przeprowadzenia interdyscyplinarnych badań przyrodniczych tego terenu.
Zdecydowano że sprawą Górek Czechowskich na rzecz Rady zajmie się Srały Zespół Roboczy d/s Infratruktury i Transportu WRDS.


INAUGURACYJNE POSIEDZENIE STAŁYCH ZESPOŁÓW ROBOCZYCH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO INAUGURACYJNE POSIEDZENIE STAŁYCH ZESPOŁÓW ROBOCZYCH WOJEWÓDZKIEJ RADY DIALOGU SPOŁECZNEGO


 
13 maja 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego Pani Wiesława Janczak- Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie prowadziła  inauguracyjne posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Zespołów Roboczych jest 7.
1. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  Województwa Lubelskiego d/s Infrastruktury i Transportu.
2. Stały Zespół Roboczy  Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego d/s Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia.
3. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego d/s Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.
4. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego d/s Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych.
5. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Wojjewództwa Lubelskiego d/s Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
6. Stały Zespół Roboczy Wojewódzkiej  Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego d/s Funduszy Eurpejskich.
7. Stały Zespół Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego d/s Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

W każym z nich wybrano Przewodniczącego Zespołu.

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie! Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie!

 Dnia 27 kwietnia 2016 roku w Lublinie w Sali Błękitnej Lubelskiego     Urzędu Wojewódzkiego
Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego  uczestniczyła w Ogólnopolskiej Konferencji Okręgowego  Inspektoratu Pracy w Lublinie pod hasłem " Stres w pracy ? Znajdź rozwiązanie ".


Konferencja organizowana jest w ramach ogólnopolskiej kampanii PIP pod tym samym hasłem, a jednocześnie poświęcona jest obchodom Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych oraz Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy, który w roku 2016 odbchodzony jest pod hasłem Stres w pracy: wspólne wyzwanie !
Celem konferencji  jest przybliżenie praktycznych aspektów stresu zawodowego, organizacyjnych sposobów zarządzania  nim, minimalizowania jego negatywnych skutków oraz zapoznanie z konsekwencjami stresu zawodowego dla organizacji.

 

ZOSTAŃ CZŁONKIEM OPZZ! ZOSTAŃ CZŁONKIEM OPZZ!

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W WYROKU Z 2015 UZNAŁ, ŻE WSZYSCY PRACUJĄCY ZAROBKOWO MAJĄ PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH

JEŚI PRACUJESZ NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO, ZLECENIA, KONTRAKTU, SAMOZATRUDNIENIU LUB INNEJ UMOWIE CYWILNO- PRAWNEJ

 

WSTĄP DO ZWIĄZKU. RAZEM SILNIEJSI


 

Uroczystości rocznicowe NSZZ "Solidarność "-80 Uroczystości rocznicowe NSZZ "Solidarność "-80

 W dniu 7 listopada 2016 Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w obchodach rocznicowych poświęconych 25 - leciu NSZZ "Solidarność" - 80, która odbyła się w sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Obchody uczczono uroczysą Akademią nt. Ruchu związkowego w Polsce.


Komisja Kobiet OPZZ Komisja Kobiet OPZZ

Posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ

26 października w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji Kobiet OPZZ z udziałem szefa PSL Władysława Kosiniaka – Kamysza. Obradom przewodniczyła Barbara Smolińska, przewodnicząca komisji,  wspólnie z wiceprzewodniczącą OPZZ Wiesławą Taranowską.
Radę OPZZ Województwa Lubelskiego rerprezentowały Zofia Gwóźdż i Ewa Kiernicka.

W pierwszej części spotkania Wiesława Taranowska przedstawiła bieżące działania OPZZ w obszarze polityki społecznej i w Radzie Dialogu Społecznego.  Mówiła także o zadaniach wynikających z kampanii programowej OPZZ ,,Godna praca, płaca i emerytura". Przypomniała także najważniejsze działania legislacyjne OPZZ. Mówiła także o współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, zmianach w systemie emerytalno – rentowym i ustawie o związkach zawodowych oraz planowanej reformie w ochronie zdrowia.

Przewodniczący Kosiniak – Kamysz zapoznał członkinie komisji z bieżącymi pracami Klubu Parlamentarnego PSL, podkreślając znaczenie spraw społecznych, w szczególności edukacji, ochrony zdrowia i polityki podatkowej. Kosiniak - Kamysz zadeklarował wolę współpracy z działaczkami związkowymi.

Po zakończeniu posiedzenia członkinie komisji  zwiedziły budynek Sejmu RP.
  •  

Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego


25 października 2016 roku odbyło się plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, spotkaniu przewodniczyła Pani Wiesława Janczak.

Tematem przewodnim posiedzenia był temat "Reforma administracji skarbowej i celnej oraz utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej".


VII Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego VII Posiedzenie Prezydium WRDS Województwa Lubelskiego6 października 2016 r. odbyło się VII Posiedznie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu  Społecznego Województwa Lubelskiego.
Na spotkaniu omówiono procedurę pracy WRDS, dokonano analizy tematów  do końca 20167 r.i w I kwartale 2017.


VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego. VIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego.

 29 września 2016 roku Pani Wiesława Janczak Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego
uczestniczyła w VIII Posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 .

VII Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego VII Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego


27 września 2016 roku odbyło się VII posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca  WRDS.

W czasie posiedzenia omówione zostały wyniki pracy Stałego Zespołu Roboczego d/s Polityki Sppołecznej
i Ochrony Zdrowia WRDS. W dyskusji  z głosem doradczym wziął udział prof.de.hab.,de h.cmult. Piotr Książek - profesor zwyczajny Katedry i Zakładu Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
Rada wypracowała Stanowisko w sprawie projektów zmian kształcenia zawodowego osób wykonujących świadczenia pielęgniarskie i położnicze proponoiwanych przez resort zdrowia.
"Reforma administracji skarbowej i celnej i  utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej" była kolejnym tematem budzącym niepokój wśród mieszkańców województwa lubelskiego. W temacie wypowiadali się zaproszeni goście - Wiesław Szot - Przewodniczący Organizacji Izbowej w Białej Podlaskiej oraz Ireneusz Raczkiewicz - Związek Zawodowy CELNICY.PL. Dyskusja zakończyła się decyzją o skierowaniu tematu na posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego d/s Rynku Pracy, Zatrudnieniea, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.W czasie dyskusji o reformie administracji skarbowej i celnej członkowie Rady przyjęli stanowisko w sprawie konsultacji społecznych  w procesie stanowienia prawa partnerów społecznych jak ma to miejsce w przypadku proponowanych przez obecny rząd reform , w tym reformy administracji skarbowej i celnej.Zebrani dyskutowali także o wskazaniu kandydatów do Rady Lubelskiegoi Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.


Tekst jednolity aktualnego Kodeksu Pracy Tekst jednolity aktualnego Kodeksu Pracy

2016 - TEKST JEDNOLITY (wrzesień 2016)

Oceń: 
 
802
 
-817
Tekst jednolity aktualnego Kodeksu pracy (wrzesień 2016 r). Kodeks pracy to podstawowy akt prawny, regulujący prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. Kodeks pracy określa sposób nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, naliczania, wypłacania i dochodzenia świadczeń.
 

Aktualny stan prawny - wrzesień 2016 r.

USTAWA

z dnia 26 czerwca 1974 r. (z późniejszymi zmianami)

Kodeks pracy

 

DZIAŁ PIERWSZY

Przepisy ogólne

Przepisy wstępne

Art. 1. Kodeks pracy określa prawa i obowiązki pracowników i pracodawców.

Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,
powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Art. 3. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.

Art. 31. § 1. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności
w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą
jednostką albo inna wyznaczona do tego osoba.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracodawcy będącego osobą
fizyczną, jeżeli nie dokonuje on osobiście czynności, o których mowa w tym
przepisie.

Art. 4. (uchylony).

Art. 5. Jeżeli stosunek pracy określonej kategorii pracowników regulują
przepisy szczególne, przepisy kodeksu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi
przepisami.

Art. 6. (uchylony).

Art. 7. (uchylony).

Art. 8. Nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze
społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia
społecznego. Takie działanie lub zaniechanie uprawnionego nie jest uważane za
wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony.

Art. 9. § 1. Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się
przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych,
określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia
układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych,
regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.

§ 2. Postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień zbiorowych oraz
regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowników niż przepisy
Kodeksu pracy oraz innych ustaw i aktów wykonawczych.

§ 3. Postanowienia regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla
pracowników niż postanowienia układów zbiorowych pracy i porozumień
zbiorowych.

§ 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie
porozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa
i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego traktowania
w zatrudnieniu, nie obowiązują.

Art. 91. § 1. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może
być zawarte porozumienie o zawieszeniu stosowania w całości lub w części
przepisów prawa pracy, określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy; nie
dotyczy to przepisów Kodeksu pracy oraz przepisów innych ustaw i aktów
wykonawczych.

§ 2. Porozumienie, o którym mowa w § 1, zawiera pracodawca i reprezentująca
pracowników organizacja związkowa, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem
takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawicielstwo
pracowników wyłonione w trybie przyjętym u tego pracodawcy.

§ 3. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż
przez okres 3 lat. Przepis art. 24127 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Pracodawca przekazuje porozumienie właściwemu okręgowemu
inspektorowi pracy.

§ 5. Przepisy § 1–4 nie naruszają przepisów art. 24127.

Rozdział II

Podstawowe zasady prawa pracy

Art. 10. § 1. Każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu,
z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie można zabronić wykonywania
zawodu.

§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.

§ 3. Państwo prowadzi politykę zmierzającą do pełnego produktywnego
zatrudnienia.

Art. 11. Nawiązanie stosunku pracy oraz ustalenie warunków pracy i płacy, bez
względu na podstawę prawną tego stosunku, wymaga zgodnego oświadczenia woli
pracodawcy i pracownika.

Art. 111. Pracodawca jest obowiązany szanować godność i inne dobra osobiste
pracownika.

Art. 112. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania
takich samych obowiązków; dotyczy to w szczególności równego traktowania
mężczyzn i kobiet w zatrudnieniu.

Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja w zatrudnieniu, bezpośrednia lub
pośrednia, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,
religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie
etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas
określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy –
jest niedopuszczalna.

Art. 12. (uchylony).

Art. 13. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki
realizacji tego prawa określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa
w dziedzinie płac, w szczególności poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia
za pracę.

Art. 14. Pracownik ma prawo do wypoczynku, który zapewniają przepisy
o czasie pracy, dniach wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych.

Art. 15. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom bezpieczne
i higieniczne warunki pracy.

Art. 16. Pracodawca, stosownie do możliwości i warunków, zaspokaja bytowe,
socjalne i kulturalne potrzeby pracowników.

Art. 17. Pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie
kwalifikacji zawodowych.

Art. 18. § 1. Postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na których
podstawie powstaje stosunek pracy, nie mogą być mniej korzystne dla pracownika
niż przepisy prawa pracy.

§ 2. Postanowienia umów i aktów, o których mowa w § 1, mniej korzystne dla
pracownika niż przepisy prawa pracy są nieważne; zamiast nich stosuje się
odpowiednie przepisy prawa pracy.

§ 3. Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których
powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są
nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa
pracy, a w razie braku takich przepisów – postanowienia te należy zastąpić
odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.

Art. 181. § 1. Pracownicy i pracodawcy, w celu reprezentacji i obrony swoich
praw i interesów, mają prawo tworzyć organizacje i przystępować do tych
organizacji.

§ 2. Zasady tworzenia i działania organizacji, o których mowa w § 1, określa
ustawa o związkach zawodowych, ustawa o organizacjach pracodawców oraz inne
przepisy prawa.

Art. 182. Pracownicy uczestniczą w zarządzaniu zakładem pracy w zakresie
i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 183. Pracodawcy oraz organy administracji są obowiązani tworzyć warunki
umożliwiające korzystanie z uprawnień określonych w przepisach, o których mowa
w art. 181 i 182.

Rozdział IIa

Równe traktowanie w zatrudnieniu

Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania oraz
dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w szczególności
bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość,
przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie,
orientację seksualną, a także bez względu na zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie
w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w § 1.

§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub
z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany
w porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niż inni pracownicy.

§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania
występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje albo szczególnie
niekorzystna sytuacja w zakresie nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,
warunków zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych wobec wszystkich lub znacznej liczby pracowników
należących do grupy wyróżnionej ze względu na jedną lub kilka przyczyn
określonych w § 1, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie
uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki
służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne.

§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest także:

1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszenia zasady równego
traktowania w zatrudnieniu lub nakazaniu jej naruszenia tej zasady;

2) niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności
pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej,
upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery (molestowanie).

§ 6. Dyskryminowaniem ze względu na płeć jest także każde niepożądane
zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego

celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności
stworzenie wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub
uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub
pozawerbalne elementy (molestowanie seksualne).

§ 7. Podporządkowanie się przez pracownika molestowaniu lub molestowaniu
seksualnemu, a także podjęcie przez niego działań przeciwstawiających się
molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu nie może powodować jakichkolwiek
negatywnych konsekwencji wobec pracownika.

Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
z zastrzeżeniem § 2–4, uważa się różnicowanie przez pracodawcę sytuacji
pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego skutkiem
jest w szczególności:

1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,

2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych
świadczeń związanych z pracą,

3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe

– chyba że pracodawca udowodni, że kierował się obiektywnymi powodami.

§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania,
proporcjonalne do osiągnięcia zgodnego z prawem celu różnicowania sytuacji
pracownika, polegające na:

1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a
§ 1, jeżeli rodzaj pracy lub warunki jej wykonywania powodują, że przyczyna
lub przyczyny wymienione w tym przepisie są rzeczywistym i decydującym
wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi;

2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru
czasu pracy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi
pracowników bez powoływania się na inną przyczynę lub inne przyczyny
wymienione w art. 183a § 1;

3) stosowaniu środków, które różnicują sytuację prawną pracownika, ze względu
na ochronę rodzicielstwa lub niepełnosprawność;

4) stosowaniu kryterium stażu pracy przy ustalaniu warunków zatrudniania
i zwalniania pracowników, zasad wynagradzania i awansowania oraz dostępu
do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co uzasadnia
odmienne traktowanie pracowników ze względu na wiek.

§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania szans
wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróżnionych z jednej lub kilku
przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść takich
pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym przepisie.

§ 4. Nie stanowi naruszenia zasady równego traktowania ograniczanie przez
kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje, których etyka opiera się na
religii, wyznaniu lub światopoglądzie, dostępu do zatrudnienia, ze względu na
religię, wyznanie lub światopogląd jeżeli rodzaj lub charakter wykonywania
działalności przez kościoły i inne związki wyznaniowe, a także organizacje
powoduje, że religia, wyznanie lub światopogląd są rzeczywistym i decydującym
wymaganiem zawodowym stawianym pracownikowi, proporcjonalnym do
osiągnięcia zgodnego z prawem celu zróżnicowania sytuacji tej osoby; dotyczy to
również wymagania od zatrudnionych działania w dobrej wierze i lojalności wobec
etyki kościoła, innego związku wyznaniowego oraz organizacji, których etyka opiera
się na religii, wyznaniu lub światopoglądzie.

Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za
jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.

§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a także inne świadczenia
związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie pieniężnej lub w innej
formie niż pieniężna.

§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od
pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką
i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności
i wysiłku.

Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej
niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów.

Art. 183e. § 1. Skorzystanie przez pracownika z uprawnień przysługujących
z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie może być
podstawą niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może powodować
jakichkolwiek negatywnych konsekwencji wobec pracownika, zwłaszcza nie może
stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku
pracy lub jego rozwiązanie bez wypowiedzenia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pracownika, który udzielił
w jakiejkolwiek formie wsparcia pracownikowi korzystającemu z uprawnień
przysługujących z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu.

Rozdział IIb

Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy

Art. 184. § 1. Nadzór i kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje Państwowa Inspekcja Pracy.

§ 2. Nadzór i kontrolę przestrzegania zasad, przepisów higieny pracy
i warunków środowiska pracy sprawuje Państwowa Inspekcja Sanitarna.

§ 3. Organizację i zakres działania inspekcji, o których mowa w § 1 i 2,
określają odrębne przepisy.

Art. 185. § 1. Społeczną kontrolę przestrzegania prawa pracy, w tym przepisów
i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, sprawuje społeczna inspekcja pracy.

§ 2. Organizację, zadania i uprawnienia społecznej inspekcji pracy oraz zasady
jej współdziałania z Państwową Inspekcją Pracy i innymi państwowymi organami
nadzoru i kontroli określają odrębne przepisy.

Rozdział III

(zawierający art. 19–21 – uchylony). 

 

 

XVII posiedzenie Miejskiej Rady Zatrudnienia XVII posiedzenie Miejskiej Rady Zatrudnienia

XVII posiedzenie Miejskiej Rady Zatrudnienia dobyło sie 20 września 2016 roku w Lublinie  w siedzibie Urzędu Miasta.W obradach uczestniczyła  Zofia Gwóźdź - Wiceprzrewodnicząca Rady OPZZ Województwa  Lubelskiego.
Zespół pracował nad zmianami w "Planie wydatków Funduszy Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzeniam skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej".

XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

 13 września 2016    

 

Wiesława Janczak  - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła w XIV posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie.
Na spotkaniu zostały omówione tematy sytuacji na rynku pracy w województwie lubelskim, zaopiniowane zostały wnioski dotyczące nowego kierunku kształcenia.
Przedstawione zostały założenia do projektu Regionalnego Planu Działania na rzez Zatrudnienia  na rok 2017.

 

 

OPZZ wspólnie z europejskimi związkami zawodowymi przedstawia wizję przyszłości Europy po Brexicie

            Przewodniczący OPZZ Jan Guz, wraz z europejskimi liderami związkowymi, w czasie posiedzenia Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych analizował przyszłość Unii Europejskiej po Brexicie. 
Liderzy związkowi przyjęli wspólne stanowisko, w którym podkreślają konieczność reform całej wspólnoty. Unia Europejska znajduje się na rozdrożu: albo zostanie  stworzona i zreformowana w inną, bardziej sprawiedliwą  i społeczną Europą albo się załamie.
            Związkowcy podkreślili, że przyczyną Brexitu jest ogólnoeuropejska nieufność obywateli do władzy, rozpowszechniona głównie wśród pracowników. Dlatego europejski ruch związkowy ma obowiązek wyjaśnić pracownikom przyczynę kryzysu, a przede wszystkim zapewnić konkretne i wiarygodne rozwiązania.
            Przewodniczący Jan Guz podkreślił, że zmiana jest pilnie potrzebna, a OPZZ wspólnie z europejskim ruchem związkowym, chce przyczynić się do stworzenia solidarnej, silnej i socjalnej Europy.
            Wszyscy liderzy są zgodni i chcą by Unia Europejska opierała się na współpracy i sprawiedliwości społecznej. Tylko sprawiedliwa i silna Unia  będzie w stanie konkurować na świecie swoim trwałym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. UE nie może osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich, bez dalszej integracji.
            W czasie posiedzenia szczegółowo przeanalizowano przyczyny europejskiego kryzysu. Brak zaufania do polityków, rosnący populizm, ksenofobia oraz konflikty między państwami członkowskimi przełożyły się na kryzys wartości europejskich. Recesja, deflacja, bezrobocie, załamanie w  inwestycjach bezpośrednio wpłynęły na rosnące nierówności makroekonomiczne i społecznych w obrębie UE oraz pomiędzy wszystkimi krajami członkowskimi wywołując kryzys gospodarki europejskiej.  Prekaryjność, brak dostępu do rynku pracy, wykluczenie społeczne i dyskryminacja na rynku pracy spowodowały wzrost nierówności, demontaż modelu społecznego UE, systemów zabezpieczenia socjalnego, dialogu społecznego, stosunków przemysłowych wywołując kryzys spójności społecznej. Natomiast nieskuteczność gospodarczego ładu oraz rosnący nacjonalizm złożyły się na kryzys demokracji europejskiej i wiarygodności jej instytucji. Konieczne jest więc odnowienie Unii Europejskiej i nowy Pakt dla Przyszłości Europy.
            Europejscy liderzy związkowi uzgodnili wspólnie potrzebę  stworzenia  Nowego Paktu dla Przyszłości Europy, który ma na celu przebudowę Unii Europejskiej i wyjście z kryzysu. Zaproponowane zmiany są oparte na trzech obszarach tematycznych: zarządzaniu gospodarczym, odnowieniu europejskiego modelu demokratycznego oraz reformach instytucji europejskich w taki sposób by odpowiadały na potrzeby mieszkańców Europy. Konieczne jest także stworzenie Europejskiego Trybunału Pracy.
            Przewodniczący Jan Guz w swoim wystąpieniu podkreślił, że najważniejszym punktem zmian musi stać się uznanie praw socjalnych za tak samo ważne jak prawa gospodarcze. Trzeba skończyć z dyskryminacją pracowników.
            W drugiej części spotkania omówiono propozycje KE dotyczące Europejskiego Filaru Praw Socjalnych. OPZZ wspólnie z pozostałymi członkami EKZZ uważa, że Europejski Filar Praw Socjalnych musi być ambitny ponieważ, oczekiwania Europejczyków są ogromne. UE musi pokazać, że służy swoim obywatelom i pracownikom. Musi wdrożyć nowe zasady, które będą odzwierciedleniem ich potrzeb. W kontekście Polski ważne jest by propozycje dotyczyły wszystkich krajów UE a nie tylko członków strefy euro. Nie ma naszej zgody na  budowanie Europy dwóch prędkości. Dlatego polscy liderzy wraz z pozostałymi członkami EKZZ zaproponowali sześć priorytetowych obszarów, które powinny znaleźć się w wytycznych. Są nimi:

  • Sprawiedliwsza gospodarka z wysokiej jakości miejscami pracy

  • Wzrost wynagrodzeń

  • Tworzenie sprawiedliwego społecznie prawa i skuteczniejsze jego egzekwowanie

  • Mobilność pracowników

  • Zabezpieczenie pracowników w momencie utraty pracy (przekwalifikowanie, szkolenia, pomoc socjalna)

  • Zabezpieczenia społeczne i silne usługi publiczne

             Adam Rogalewski specjalista OPZZ ds. międzynarodowych podkreślił, że szczególnie ważna, z punktu widzenia polskich pracowników, jest potrzeba wzrostu wynagrodzeń. Polska jest krajem, w którym  wzrost płac nie nadąża za wzrostem gospodarczym i produktywnością. Sprawiedliwość ekonomiczna i równe szanse na rynku pracy muszą stać się podstawą zmian.
             Przewodniczący OPZZ Jan Guz zauważył, że Europa potrzebuje ogólnej podwyżki i  progresywnie wzrastającej konwergencji (harmonizacji)  płac, w celu uzdrowienia gospodarki, wzrostu popytu i wydajności oraz zwalczania nierówności i rozbieżności. Podwyżki powinny być ukierunkowane na dostosowanie tempa wzrostu płac realnych do rozwoju wydajności przeszłych i obecnych prac. Podkreślił, że dla wielu pracowników w UE zarobki na granicy ubóstwa są wciąż rzeczywistością, co oznacza, że ​​wzrost wynagrodzeń jest konieczny. Należy pamiętać, że płace na granicy ubóstwa to nie tylko problem społeczny, ale także ogromne szkody dla gospodarki, ponieważ zmniejszają  popyt i pogłębiają  nierówności. Jest to bardzo ważne, szczególnie z punktu widzenia polskich pracowników, którzy do tej pory są traktowani w Europie jako tania siła robocza. Nie zgadzamy się na sztuczne budowanie nieuczciwej konkurencji między pracownikami krajów członkowskich UE.
             Europejscy liderzy związkowi wspólnie walczą, żeby prawa socjalne stały się priorytetem zmian. Pierwszą i najbardziej podstawową zasadą podkreśloną już w planie działania przyjętym na  Kongresie EKZZ w Paryżu jest to, że podstawowe prawa społeczne muszą mieć pierwszeństwo przed swobodami gospodarczymi. Prawa społeczne powinny być wspierane i bronione z taką samą potrzebą i koniecznością przez instytucje UE  jako zasady ekonomiczne i fiskalne. Oprócz umieszczenia praw socjalnych na pierwszym miejscu potrzebne jest także odbudowanie rangi dialogu społecznego i negocjacji zbiorowych. Tylko związki zawodowe mogą przyczynić się do budowania Europy socjalnej.
              Dalszy ciąg dyskusji nad przyszłością Europy będzie odbywać się na kolejnym spotkaniu EKZZ w październiku, natomiast sprawy dotyczące filaru socjalnego jak również kwestie delegowania pracowników przewodniczący OPZZ Jan Guz omówi z komisarz europejską ds. zatrudnienia, spraw społecznych, umiejętności i mobilności pracowników Marianne Thyssen 8 września br. w Warszawie.

AS

 
 
  •  

VI Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego VI Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

30-08-2016 r

Górki Czechowskie i szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu plenarnym WRDS

Górki Czechowskie i szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu plenarnym WRDS

29 sierpnia 2016 r. odbyło się szóste już posiedzenie plenarne WRDS.  Członkowie WRDS zajęli się budzącym niepokój społeczny tematem „Obrony Górek Czechowskich".  W trakcie obrad przy udziale lubelskich mediów aktywny udział wzięli przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich- inicjator rozmów, działająca przy Prezydencie Miasta Lublin Rada Kultury Przestrzeni, przedstawiciele dzielnic Czechów Północny i Czechów Południowy oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin.

Górki Czechowskie i szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu plenarnym WRDS

Członkowie WRDS oraz zaproszeni goście wspólnym głosem wyrazili troskę oraz zadeklarowali czujność w sprawie zielonych płuc Lublina. Podkreślano wielką rolę dialogu społecznego w rozwiązywaniu newralgicznych społecznie tematów o znaczeniu regionalnym. Uzgodniono, iż celem a zarazem wyzwaniem Rady jest wypracowanie kompromisu satysfakcjonującego wszystkie zainteresowane Górkami Czechowskimi strony. To nie ostatnie spotkanie w tym temacie, dzisiejsze posiedzenie jest wstępem do dalszych rozmów. 

Górki Czechowskie i szkolnictwo zawodowe na posiedzeniu plenarnym WRDS W drugiej części posiedzenia członkowie WRDS zajęli się tematem szkolnictwa zawodowego. Przewodniczący Stałego Zespołu ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego WRDS Stanisław Michałowski zaprezentował materiał zespołu przygotowany na potrzeby WRDS.  Członkowie strony pracowników, strony pracodawców oraz strony samorządowej WRDS po wprowadzeniu niewielkich zmian zgodzili się na przyjęcie stanowiska w zaprezentowanej formie. Strona rządowa wstrzymała się od głosu.

 


V Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego V Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu SpołecznegoDnia 29 lipca 2016 roku - Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. w Lublinie prowadziła V Posiedzenie Prezydium WRDS.

Członkowie Prezydium zdecydowali , że na najbliższym posiedzeniu plenarnym Rada WRDS zajmie się tematami:
szkolnictwa zawodowego w kontekście modelu kształcenia w Polsce. oraz  obroną Górek Czechowskich.
Na wniosek Marszałka Województwa Lubelskiego wniesiono także temat reformy administracji skarbowej i celenej i utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej.


Spotkanie członków Komitetu Monitorującego Spotkanie członków Komitetu Monitorującego

29 lipca 2016
W siedzibie Departamentu Zarządzania RPO w L:ublinie  odbyło się VII Posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Posiedzenia Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS Posiedzenia Doraźnego Zespołu ds. zamówień publicznych RDS


Posiedzenie Zespołu zorganizowano na wniosek członków WRDS województwa lubelskiego i podkarpackiego, z których stanowiskami można zapoznać się tutaj i tutaj. OPZZ na posiedzeniu reprezentowali członkowie Zespołu Zbigniew Kaniewski i Katarzyna Pietrzak oraz Wiesława Janczak, przewodnicząca WRDS woj. lubelskiego i Rady OPZZ woj. lubelskiego oraz Stanisław Janas, członek Rady OPZZ i przewodniczący Związku Zawodowego Przemysłu Elektromaszynowego.  W spotkaniu brali także udział przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców oraz Prezesi ze spółek PZL Mielec i PZL Świdnik.  Stronę rządową reprezentowali Podsekretarz Stanu w ministerstwie Rozwoju, pan Radosław Domagalski-Łabędzki, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan  Bartosz Kownacki oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pan Krzysztof Michałkiewicz.

Dyskusja dotyczyła przede wszystkim działań rządu w zakresie tzw. Umowy Offsetowej oraz polityki zamówień na śmigłowce, przygotowania ochrony przeciwlotniczej oraz realizacji Planu Modernizacji Techniczej. Decyzje podejmowane w tych sprawach mają strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa kraju a także kondycji społeczno-ekonomicznej regionu lubelskiego i podkarpackiego, w tym w szczególności miejsc pracy w zakładach przemysłowych tam zlokalizowanych. Stąd kluczowy jest zakres decyzji oraz temin jej podjęcia, ma to wpływ na utrzymanie miejsc pracy i mocy produkcyjnych w zakładach w najbliższym czasie oraz w perpektywie wieloletniej.  Ostatnie decyzje związane m.in z parafowaniem umowy na zakup śmigłowców od francuskiej firmy spowodował, że spółka z Mielca zmuszona była zwolnić ok. 500 pracowników a spółka z Mielca ok. 200 osób.  Stąd zarówno strona związkowa jak i przedstawiciele organizacji pracodawców są żywotnie zainteresowani działaniami, których rezultatem będzie wykorzystanie nowoczesnych, krajowych zakładów do realizacji zapotrzebowania wojska pozytywnie. Wpłynie to nie tylko na rozwój regionów ale też na wzrost innowacyjności przemysłu, wypracowanie autorskiego know how w branży w długofalowym terminie oraz zapewni niezależność kraju kluczową w kwestiach obronności.
 
Przedstawiciele strony rządowej zapewnili, że podchodzą do negocjacji Umowy Offsetowej i kształtowania polityki zamówień  na potrzeby obronności z należytą  starannością kierując się interesem ekonomicznym i bezpieczeństwem kraju. Osobiście uczestniczą w negocjacjach Umowy i przygotowywaniu strategii zakupów na potrzeby modernizacji armii. Z uwagi na poufność negocjacji i interes państwa ministrowie oszczędnie gospodarowali informacjami ich dotyczącymi jednak podkreślili, że zakończą się one w pierwszym możliwym terminie.  Z kolei decyzje w sprawie polityki zamówień zostaną ostatecznie wypracowane najpewniej we wrześniu br. Doraźny Zespół wyraził oczekiwanie, by stanowiska WRDS oraz wyrażone na posiedzeniu zostały wzięte pod uwagę przy kształtowaniu decyzji dotyczących zamówień w obronności a sam Zespół stał się przestrzenią do wypracowania najlepszych rozwiazań w kształcie Prawa zamówień publicznych.

OPZZ o stanowisku Rady Ministrów wobec prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej OPZZ o stanowisku Rady Ministrów wobec prezydenckiego projektu ustawy emerytalnej

20 Lipiec 2016

Po ośmiu miesiącach od pierwszego czytania w Sejmie , Rada Ministrów pozytywnie zaopiniowała prezydencki projekt przywrócenia wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, bez dodatkowych warunków.

OPZZ z rozczarowaniem, przyjęło takie stanowisko rządu. Odbiega ono od obietnic wyborczych i oczekiwań setek Polek i Polaków,którzy uwierzyli partii rządzącej Prawo i Sprawiedliwość deklarowało obniżenie wieku emerytalnego i umożliwienie przechodzenia na emeryturę ze względu na staż pracy.
Kryterium staży pracy zostało pominięte.

Obecny rząd, podobnie jak poprzednie ekipy narzuca nam sztywne rozwiązania i tłumaczy to troską o los emerytów. Tymczasem głos ciężko pracujących jest lekcewazony.
Prxzypominamy, że ludzie pracy wyrazili swoje stanowisko składając ponad 700 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem umoiżliwiającym, skorzystanie z prawa do emerytury po 35/40 letnim okresie składkowym.

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oczekuje, że PIS spełni obietnice wyborcze.
Chcemy nie tylko przywrócenia wieku emerytalnego, ale także prawa dio emerytury po odpowiednim, okresie składkowym.

Wypoczywaj z F W P Wypoczywaj z F W P

   Jak na wypoczynek  - to tylko z FWP.

Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Plenarne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu
 
W dniu 13 lipca 2016 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego, któremu przewodniczyła Pani Wiesława Janczak – Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.
Przedmiotem posiedzenia WRDS był temat „Szkolnictwo zawodowe w kontekście modelu kształcenia w Polsce". Rada podjęła decyzję o ponownym skierowaniu tematu do prac w Stałym Zespole Roboczym ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, z uwagi na konieczność uwzględnienia w Stanowisku wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków WRDS.W trakcie obrad podjęto dyskusję na temat ochrony Górek Czechowskich. Rada pozytywnie odniosła się do konieczności wsparcia inicjatywy Stowarzyszenia Obrony Górek Czechowskich.
Z uwagi na złożoność problemu oraz ciężar gatunkowy tematu dla mieszkańców Lublina, a także mając na uwadze dbałość o naturalny lubelski ekosystem, postanowiono o organizacji szerokiej debaty WRDS przy udziale przedstawicieli władz Miasta Lublin, przedstawicieli właściciela terenu oraz mediów.
·         W trakcie posiedzenia, członkowie Rady przyjęli także uchwały organizacyjne w sprawie przewodniczenia oraz czasu na jaki są powołane  Stałe Zespoły Robocze Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.Stock Polska z Lublina otrzymał statuetkę Temidy Stock Polska z Lublina otrzymał statuetkę Temidy

 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych po raz pierwszy w historii nagrodziło pracodawcę w uznaniu prowadzonej przez niego polityki pracowniczej.
Statuetkę Temidy otrzymał zakład produkcyjny spółki Stock Polska.
Pierwsza statuetka trafiła do Stock Polska za dbałość o prawa pracownicze w Zakładzie Produkcyjnym w Lublinie, który uznano za "godne miejsce pracy".
W lubelskim oddziale Stock Polska na um,owy o pracę zatrudnionych jest ponad 270 osób.

Posiedzenie Prezydium Rady Posiedzenie Prezydium Rady

28 czerwca 2016 roku w siedzibie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego  odbyło się spotkanie członków Prezydium Rady.


W jakim wieku otrzymam emeryturę ? W jakim wieku otrzymam emeryturę ?

Posiedzenie Rady d/s Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Posiedzenie Rady d/s Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie
Przewodnicząca  Rady d/s Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Lublinie -  Pani Wiesława Janczak 22 czerwca br. prowadziła  spotkanie na którym omawiane były środowiskowe aspekty usuwania   wyrobów azbestowych  oraz  sprawy gospodarki odpadami azbestowymi  na terenie województwa lubelskiego.
"Lubelski Orzeł Biznesu" "Lubelski Orzeł Biznesu"

Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego Pani Wiesława Janczak brała udzuał w Uroczystej Gali Konkursu "Lubelski Orzeł Biznesu"", który odbył się dnia 14 czerwca 2016 roku w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

Kilka kroków , aby założyć związek zawodowy ; Kilka kroków , aby założyć związek zawodowy ;

- zebrać co najmniej 10 koleżanek i kolegów
- powołać Komitet Założycielski związku zawodowego, zrzeszającego pracowników Twojego zakładu pracy w        liczbie od 3 do 7 osób
- opracować statut i uchwalić go 
- w ciągu 30 dni od uchwalenia statutu złozyć wniosek do sądu rejestrowego o wpisanie  do KRS na drukach :          KRS-W20, KRS -WF
   /nie ponosimy  opłat z tego tytułu/
- po rejestracji sądowej  dokonać z innymi członkami związku zawodowego wyboru członków organów                    statutowych i złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zmianach w danych  organizacji w KRS  na drukach :
   KRS - Z20 i KRS WK
- skorzystać z uprawnień określonych  w art. 30,31 i 32 ustawy o związkach zawodowych, o ile Wasz związek          spełnia te wymogi
- powiadomić o istnieniu zwiąku zawodowego pracodawcę wraz z określeniem jego liczebności, bo to ma                  znaczenie przy  ustalaniu reprezentatywności i innych uprawnieniach związkowych
Informacje możesz uzyskać  w Radzie OPZZ Województwa Lubelskiego

Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego Posiedzenie Plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

 

W dniu 30 maja w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
Województwa Lubelskiego. Spotkaniu przewodniczyła Pnani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego.

Prace WRDS rozpoczęły się od rozmów dotyczących Lubelskiego Węgla oraz kontraktu na dostawy śmigłowców wielozadaniowych dla Polskiej Armii. Stanowiska wypracowane zostały przez Stały Zespół Roboczy d/s Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS oraz Doraźny Zespół Roboczy d/s Lubelskiego Węgla WRDS. Po dyskusji członków WRDS, stanowiska zostały jednogłośnie przyjęte. 
W kolejnej  części spotkania zatwierdzone zostały zadania Stałych Zespołów Roboczych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny VI posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

  

                                                                                                             

                                                                             
                     Dnia 20 maja 2016  roku Pani WIESŁAWA JANCZAK  - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyła  w VI posiedzeniu  Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Tematem  spotkania było omówienie i zatwierdzenie kryteriów formalnych specyficznych, finansowo-ekonomicznych specyficznych, trafności merytorycznej oraz kryteriów rozstrzygających wyboru projektów dla Działania 1.1 Regionalna infrastruktura badawczo-rozwojowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wdrażanego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
                                                                              

                                     
                  

Związkowcy z Lublina  1 Maja świętowali w Warszawie !

Apel Prezydium Apel Prezydium

APEL PREZYDIUM
Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 19 kwietnia 2016 roku z okazji Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy .

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy jest obchodzony 28 kwietnia przez ruch związkowy jako Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. W Polsce, Uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lipca 2003 roku został ustanowiony Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy i od tego czasu na trwale wpisał się do kalendarza kwietniowych Dni Pamięci. 28 kwietnia to ważna data dla pracowników, pracodawców, związków zawodowych, społecznego i państwowego nadzoru nad warunkami pracy. Wspominamy pracowników tracących życie w wypadkach przy pracy, oddajemy cześć tym, którzy zginęli, zostali ranni lub ponieśli uszczerbek na zdrowiu z powodu złych warunków pracy. Organizacje związkowe zrzeszone w Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych także podejmują w tym Dniu wiele inicjatyw: organizują seminaria, konferencje, wystawy, spotykają się na kameralnych spotkaniach.
Pamiętajmy o tych, którzy zginęli w pracy !

28 kwietnia 2016 roku, polskim związkom zawodowym przyświeca hasło międzynarodowego ruchu związkowego: ,,Twoje bezpieczeństwo i zdrowie w miejscu pracy zależy od silnego prawa, jego właściwego wdrożenia oraz silnych związków zawodowych" (,,At work, your health and safety depends on Strong laws. Strong enforcement. Strong unions."). To ważne przesłanie, bo podkreśla 3 aspekty, od których zależy bezpieczeństwo w pracy:  silne i stabilne prawo, które wciąż w wielu krajach, także w Polsce nie chroni w sposób skuteczny przed potencjalnie śmiertelnymi zagrożeniami dla zdrowia pracownika w miejscu pracy;  silne egzekwowanie prawa, od którego zależy poziom kultury bezpieczeństwa i przestrzeganie praworządności w miejscu pracy w zakresie bhp;  silne związki zawodowe, ponieważ są one najlepszą ochroną dla pracowników, a zakłady pracy o silnej reprezentacji związkowej i działaniu społecznej inspekcji pracy mają znacznie mniejszą wypadkowość. Przypominajmy, nie tylko w tym Dniu, że na świecie co 15 sekund pracownik umiera wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Każdego dnia 6300 ludzi ginie w wyniku zdarzeń wypadkowych – to ponad 2,3 miliona zgonów rocznie. Także w Polsce, wciąż niepokoi, daleki od oczekiwań, stan dbałości o zdrowie i życie zatrudnionych: świadczy o tym większa niż rok temu liczba wypadków śmiertelnych aż o 15,2% (w 2015r. - 303 wypadki śmiertelne, w 2014r. – 262). Wielu pracujących na umowach cywilnoprawnych czy samozatrudnionych nie ma żadnej ochrony.
Dlatego OPZZ  apeluje do:
-ogólnokrajowych i zakładowych organizacji członkowskich OPZZ - o godne i uroczyste obchody Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy; 
-pracodawców - o wzmacnianie działań prewencyjnych, promowanie dobrych praktyk, doskonalenie systemów zarządzania bezpieczeństwem pracy, w tym zarządzania stresem; 
-rządzących i stanowiących prawo - o jego lepsze wdrażanie i egzekwowanie; 
- organów nadzoru i kontroli - o wzmożenie działań prewencyjnych, szczególnie w tych sektorach gospodarki narodowej, w których pracownicy najczęściej ulegają wypadkom i zapadają na choroby zawodowe; 
-Sejmu RP - o przeprowadzenie debaty na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz stanu warunków pracy w Polsce. Niech GODNA PRACA będzie BEZPIECZNĄ PRACĄ !

 

KOMUNIKAT z trzeciego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 22 kwietnia 2016 r. KOMUNIKAT z trzeciego posiedzenia plenarnego Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego 22 kwietnia 2016 r.
                                                  
22 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyło się trzecie posiedzenie plenarne WRDS, pod przewodnim tematem: „Zagrożenia dla spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka" S.A.  w związku z rządowym planem restrukturyzacji górnictwa". Obrady kwietniowego posiedzenia zostały zainicjowane przez Marszałka Województwa Lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, a zwołanie decyzją Prezydium WRDS, zaniepokojonego informacją przekazaną przez związki zawodowe „Bogdanki" o możliwej restrukturyzacji polskiego górnictwa, co dla lubelskiej spółki oznaczałoby zmniejszenie wydobycia węgla, a w konsekwencji znaczne obniżenie zatrudnienia.
 
W posiedzeniu udział wzięli zaproszeni goście:
Krzysztof Hetman -      Poseł do Parlamentu Europejskiego
Zbigniew Stopa -         Prezes Zarządu  LW „Bogdanka" S.A. w latach 2013-2016
PRZEDSTAWICIELE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH „BOGDANKI":
Stanisław Ćwirko -      Przewodniczący Związku Zawodowego„KADRA"
Zdzisław Cichosz -      Przewodniczący Zarządu Związku Górników w Polsce
Krzysztof Jastrzębski -Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA"
Przedstawiciele JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO ZIEMI ŁĘCZYŃSKIEJ
Roman Cholewa -        Starosta Łęczyński
Teodor Kosiarski -       Burmistrz Łęcznej
Wiesław Pikuła -          Wójt Gminy Cyców
Andrzej Chabrom -      Wójt Gminy Ludwin
Tomasz Sury -             Wójt Gminy Milejów
Adam Grzesiuk -         Wójt Gminy Puchaczów
 
Rezultatem prowadzonych rozmów było powołanie uchwałą WRDS zespołu doraźnego ds. Lubelskiego Węgla, którego głównym celem będzie stworzenie „Paktu dla Lubelskiego Węgla".
W skład zespołu zostali powołani:
1. Dariusz Jodłowski – członek WRDS, Konfederacja „Lewiatan" – Przewodniczący Zespołu
2. Marek Chmielewski – członek WRDS, NSZZ „Solidarność"
3. Teodor Kosiarski – Burmistrz Łęcznej
4. Stanisław Ćwirko - Przewodniczący Związku Zawodowego„KADRA", LW „Bogdanka" S.A.
5. Zdzisław Cichosz - Przewodniczący Zarządu Związku Górników w Polsce, LW „Bogdanka" S.A.
6. Krzysztof Jastrzębski            - Przewodniczący Zarządu Zakładowego Związku Zawodowego „PRZERÓBKA", LW „Bogdanka" S.A.
7. Antoni Pasieczny - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" LW "Bogdanka" S.A.
 
W trakcie posiedzenia WRDS jednogłośnie przegłosowała także uchwały organizacyjne w sprawie Regulaminu WRDS oraz w sprawie składów Stałych Zespołów Roboczych WRDS.
 

Aktualności Aktualności

1 Maja- Międzynarodwy Dzień Walki o Prawa Ludzi Pracy

Związkowcy z Lublina na manifestacji 1 Majowej w Warszawie  

Ogólnopolska Konferencja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie

 Dnia 27 kwietnia 2016 roku w Lublinie w Sali Błękitnej Lubelskiego     Urzędu Wojewódzkiego Pani Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego...

ZOSTAŃ CZŁONKIEM OPZZ!

TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY W WYROKU Z CZERWCA 2015 UZANAŁ, ŻE WSZYSCY PRACUJĄCY ZAROBKOWO MAJĄ PRAWO DO ZRZESZANIA SIĘ W ZWIĄZKACH ZAWODOWYCH. JEŚLI PRACUJESZ NA PODSTAWIE UMOWY O DZIEŁO,...

Rozszerzenie prawa koalicji : Mniej swobody dla związków

Kara grzywny zostanie orzeczona np. w sytuacji, gdy związkowiec nie poinformuje sądu rejestrowego o zmianach w statucie związku. Jednocześnie projekt wprowadza krótki, 7 dniowy termin na realizację ...

1 Maja- Międzynarodwy Dzień Walki o Prawa Ludzi Pracy

                                 &n...

Drugie Posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego

   W dniu 11 kwietnia odbyło się drugie posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, któremu przewodniczyła Pani Wiesława Janczak - reprezentująca Ogólnopolskie...

23 marca 2016 - Posiedzenie Rady

Dzisiaj jest posiedzenie Rady OPZZ Województwa Lubelskiego.

PosiedzenieWojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego  WIESŁAWA JANCZAK  15  marca  2015 roku uczetniczyła w XII posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. W trakcie...

II Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Wiesława Janczak -  Przewodnicząca   poprowadziła II Plenarne Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Lublinie W trakcie posiedzenia  powołano Stałe Zespoły...

Przewodniczący OPZZ w Lublinie

Jan Guz - Przewodniczący OPZZ   i  Wiesława Janczak - Przewodnicząca Rady OPZZ Województwa Lubelskiego uczestniczyli  w Krajowym Zjeździe Delegatów Związku  Zawodowego...