Powiatowa Rada Rynku Pracy w Zielonej Górze Powiatowa Rada Rynku Pracy w Zielonej Górze

W dniu 21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zielonej Górze. W trakcie spotkania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili bieżącą sytuację na rynku pracy w powiecie zielonogórskim.  Zrelacjonowano działania PUP w pierwszym półroczu 2017 roku. 

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego z kampanią EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” dotarła do uczestników PRZYSTANKU WOODSTOK Rada OPZZ Województwa Lubuskiego z kampanią EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” dotarła do uczestników PRZYSTANKU WOODSTOK

Mimo radosnych nastrojów był czas aby porozmawiać o sytuacji pracowników na rynku pracy. Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego przedstawiali rolę związków zawodowych w życiu każdego pracownika ale również w całym społeczeństwie. Zaprezentowali osiągnięcia OPZZ i dalsze plany.  Wielu uczestników przedstawiało przykłady ze swojego życia świadczące o nierówności, źle opłacanej pracy oraz różnic w wynagrodzeniach między poszczególnymi krajami UE co zmusza część z nich do wyjazdu. 

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 19.06.2017 r. Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 19.06.2017 r.

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego przyjęto uchwałę o zmienionym składzie Prezydium WRDS oraz przedstawiono zbiorczą informację o podjętych stanowiskach przez Radę.
Głównym tematem posiedzenia Rady było szkolnictwo zawodowe w województwie lubuskim. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego przedstawili informację o przygotowaniach do realizacji największego projektu dotyczącego szkolnictwa zawodowego, które poczyniono w poprzedniej perspektywie finansowej środków unijnych. Następnie omówiono aktualne działania, które mają unowocześnić bazę dydaktyczną, wyposażyć szkoły zawodowe w nowoczesne sale warsztatowe ale i umożliwić uczniom odbycie praktyk u pracodawców.  Przedstawiciel Konwentu Starostów w województwie lubuskim przedstawiła informacje na tematy wykonanych prac oraz najbliższych działań jakie będą podjęte w ramach odbudowania renomy szkół zawodowych. Wicekurator Lubuska przedstawiła zmiany w szkolnictwie zawodowym związane z reformą oświaty.
Członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dyskutowali nad działaniami jakie należy podjąć aby więcej młodzieży wybierało szkoły zawodowe i chciało pracować w naszym województwie. Przesłanie jakie przedzierało się z wypowiedzi było jednoznaczne: należy przywrócić godność pracowników tak aby młodzi ludzie mogli godnie żyć z pracy swoich rąk to wtedy będą wybierali lubuski rynek pracy i szkoły zawodowe.

Trzecie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku Trzecie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

Przedstawiciela Rady OPZZ Województwa Lubuskiego wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które odbyło się  7 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze. W trakcie posiedzenia członkowie WRRP zaopiniowali kierunki kształcenia w zawodach: pracownik pomocniczy stolarza (dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Nowej Soli), magazynier-logistyk (dla Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze oraz dla Zespołu Szkół Technicznych w Słubicach), technik logistyk (dla Technikum w Lubsku) oraz operator obrabiarek skrawających (dla Branżowej Szkoły I Stopnia w Lubsku). W dalszej części spotkania przedstawiono informacje i dane statystyczne w ujęciu powiatowym i wojewódzkim związane z powoływanymi kierunkami kształcenia. 
Członkowie WRRP wysłuchali informacji O Partnerstwie na rzecz ekonomii społecznej oraz głównych kierunkach działań, dotychczasowe rezultaty i planowanych zadaniach w obszarze ES w regionie.
 Następnie omówiono nowe zasady opiniowania kierunków kształcenia. Przedstawiciel WUP przedstawił wprowadzone zmiany, które dotyczą podstawy prawnej, a związane są z wprowadzeniem reformy szkolnictwa (znowelizowane zasady obowiązywać będą od 1 września 2017 roku).
 Przedstawiono informację o działalności firm szkoleniowych oraz rejestru agencji zatrudnienia. 


Prezydium MRZZ VIADRINA Prezydium MRZZ VIADRINA

W dniu 1 czerwca 2017 roku w Berlinie odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych VIADRINA. Z ramienia Rady OPZZ Wojewódzka w posiedzeniu uczestniczyli: Monika Bocian, Bożena Mania i Dariusz Konrad. W trakcie posiedzenia omówiono projekt pt.: Faire Mobilität, który zaprezentowała dr Sylwia Timm.  W trakcie swojej prezentacji zaprezentowała cele projektu:
·         uczciwe i sprawiedliwe społecznie warunki pracy dla pracowników mobilnych ze środkowo- i wschodnioeuropejskich państw członkowskich UE,
·         zwalczanie wyzysku.
Projekt przewiduje konkretne działania, którymi są :
•       Informowanie pracowników mobilnych  o prawach socjalnych i pracowniczych,
•       Pomoc i wsparcie w egzekwowaniu w/w praw ,
•       Informowanie multiplikatorów (związkowych),
•       Udostępnianie wiedzy o sytuacji pracowników mobilnych  opinii publicznej,
•       Nawiązywanie i utrzymywanie współpracy międzynarodowej w zakresie          doradztwa i wymiany doswiadczeń ze związkami zawodowymi i z innymi          partnerami z krajów środkowo- i wschodnioeuropejskich,
•       Wywieranie wpływu na debatę polityczną o prawach pracowników mobilnych.
W ramach projektu działają placówki doradcze, które znajdują się następujących miastach:

 
Następnie Monika Fijarczyk zaprezentowała działania Poradni dla pracowników oddelegowanych. Przedstawiciele polskich i niemieckich związków zawodowych zaprezentowali działania swoich organizacji oraz wysłuchali informacji z posiedzenia dotyczącego EURES, które odbyło się 10 maja br. w Brukseli. Następnie zebrani ustalili termin i tematy kolejnego spotkania. 
Zachęcamy do odwiedzenia strony z poradami dla pracowników zatrudnionych w NIemczech: 
http://www.fair-arbeiten.eu/pl/

Szkolenie dla przedstawicieli związków zawodowych Szkolenie dla przedstawicieli związków zawodowych

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla przedstawicieli związków zawodowych. Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się do Rady OPZZ Województwa Lubuskiego telefoniczne: 68 325 46 96  lub e-mail: zielonagora@opzz.org.pl Rada OPZZ Województwa Lubuskiego
i Okręgowy Inspektorat Pracy
zapraszają do udziału w szkoleniu
dla przedstawicieli związków zawodowych
             
Program szkolenia:      

1.     Współdziałanie Państwowej Inspekcji Pracy ze związkami zawodowymi, rola zakładowej organizacji związkowej w kreowaniu regulacji obowiązujących w zakładzie – Robert Simonjetz, nadinspektor pracy
2.  Przegląd zmian w prawie pracy w 2016 i 2017 r., w tym dot.: zawierania umów terminowych, uprawnień rodzicielskich, potwierdzania umów o pracę, wydłużenia terminów na odwołanie do sądu pracy, wydawania świadectw pracy, minimalnego wynagrodzenia dla pracowników i zleceniobiorców, wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet, zatrudniania pracowników tymczasowych – Łukasz Szpilski, specjalista
3.     Delegowanie pracowników – Justyna Baranowska, st. inspektor pracy 
 
Termin: 7 czerwca 2017 r. 

Godzina rozpoczęcia: 10:00 

Miejsce: siedziba Okręgowego Inspektoratu Pracy,
ul. Dekoracyjna 8, Zielona Góra 

  
Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się do

Rady OPZZ Województwa Lubuskiego
telefoniczne: 68 325 46 96 
lub e-mail: 
zielonagora@opzz.org.pl

do dnia 5 czerwca 2017 r. 
 

PRZYWRÓĆMY GODNĄ PRACĘ PRZYWRÓĆMY GODNĄ PRACĘ

Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego w przeddzień Święta Pracy symbolicznie złożyli kwiaty przy pomniku na placu Bohaterów w Zielonej Górze w hołdzie tym, którzy rozpoczęli walkę o godność pracowników.

Włącz bezpieczeństwo Włącz bezpieczeństwo

Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze „Włącz bezpieczeństwo". Konferencja odbyła się na Uniwersytecie Zielonogórskim dnia 28 kwietnia br. - Międzynarodowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych.
W trakcie konferencji omówiono następujące tematy:
1. Rola związku zawodowego w kształtowaniu warunków pracy.
2. Kultura bezpieczeństwa a bezpieczeństwo pracy .
3. Wizytacje lekarskie miejsc pracy jako element budowania strategii bezpieczeństwa w firmie.
4. Niebezpieczne urządzenia i nieszczęśliwe wypadki podczas eksploatacji urządzeń technicznych.
6. Problematyka chorób zawodowych w Lubuskiem.
7. Jak za pomocą nowoczesnych technologii poprawić bezpieczeństwo na budowach.

Wiadomości Wiadomości

Powiatowa Rada Rynku Pracy w Zielonej Górze

W dniu 21 sierpnia br. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy w Zielonej Górze. W trakcie spotkania przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili bieżącą sytuację na rynku pracy w...

Rada OPZZ Województwa Lubuskiego z kampanią EKZZ “Europa potrzebuje wzrostu płac” dotarła do uczestników PRZYSTANKU WOODSTOK.

Mimo radosnych nastrojów był czas aby porozmawiać o sytuacji pracowników na rynku pracy. Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego przedstawiali rolę związków zawodowych w życiu każdego...

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego 19.06.2017 r.

W dniu 19 czerwca 2017 roku odbyło się posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, w trakcie którego przyjęto uchwałę o zmienionym składzie Prezydium WRDS oraz przedstawiono zbiorczą...

Trzecie posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w 2017 roku

Przedstawiciela Rady OPZZ Województwa Lubuskiego wzięli udział w posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy, które odbyło się  7 czerwca 2017 r. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej...

Prezydium MRZZ VIADRINA 01.06.2017 r.

W dniu 1 czerwca 2017 roku w Berlinie odbyło się posiedzenie Prezydium Międzyregionalnej Rady Związków Zawodowych VIADRINA. Z ramienia Rady OPZZ Wojewódzka w posiedzeniu uczestniczyli: Monika Bocian,...

Wszechnica związkowca 7 czerwca 2017 r.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu dla przedstawicieli związków zawodowych. Osoby zainteresowane proszę o zgłoszenie się do Rady OPZZ Województwa Lubuskiego telefoniczne:  68 325 46 96...

„Włącz bezpieczeństwo” - 28.04.2017 r.

Przedstawiciele Rady OPZZ Województwa Lubuskiego wzięli udział w konferencji zorganizowanej przez Państwową Inspekcję Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze „Włącz bezpieczeństwo"....

28 kwietnia 2017 r. Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia 2017 r. Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy   Wpisując się w obchody, ustanowionego uchwałą Sejmu RP,   zaprasza   ...

24 marca 2017 r. Lubuska Komisja Ochrony Pracy

24 marca 2017 r. siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy odbyło się wspólne posiedzenie Lubuskiej Komisji Ochrony Pracy i Lubuskiej Komisji ds. BHP w Rolnictwie, w którym uczestniczyła...
Wyświetlanie 1 - 10 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę 10
z 10

Dziś jest: Dziś jest:

,
 

POLUB NAS! POLUB NAS!

Przyjdź lub zadzwoń do nas! Przyjdź lub zadzwoń do nas!


Trybunał Konstytucyjny w wyroku z czerwca 2015 roku uznał, że WSZYSCY pracujący zarobkowo mają prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.

Jeśli pracujesz na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia, kontraktu, samozatrudnieniu lub innej umowie cywilno-prawnej
WSTĄP DO ZWIĄZKU.
RAZEM SILNIEJSI

 

Czytelnia Czytelnia

Podnoszenie kwalifikacji pracowników Podnoszenie kwalifikacji pracowników

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Dpartament Rynku Pracy

Komisja Młodych OPZZ jest miejscem autentycznej wymiany myśli, poglądów i opinii. 
To forum otwartej dyskusji i ścierania się poglądów młodych związkowców, 
nieobojętnych wobec otaczającej ich rzeczywistości. Jeśli masz mniej niż 35 lat? Zwróć się do swojej organizacji związkowej o włączenie Cię w szeregi Komisji Młodych OPZZ. 
Poznaj ludzi o podobnych poglądach. Zawrzyj nowe przyjaźnie. 

 

Jeśli mieszkasz i pracujesz za granicą lub myślisz o emigracji, ale nie jesteś pewien swoich praw i obowiązków, chciałbyś zadbać o swoje prawa oraz bardziej zintegrować się z lokalnym społeczeństwem, a także chciałbyś nawiązać kontakt z polskimi pracownikami zagranicznych związków zawodowych. Ten temat skierowany jest do Ciebie. Więcej...


Wszystko o emeryturze.