Wydawca treści Wydawca treści

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ
 
Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie
 
przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych
w dniach 29 września – 2 października 2015
 
1.       EKZZ reprezentuje wszystkich ludzi pracy w Europie. Jej celem jest negocjowania, prowadzenie kampanii i podejmowanie akcji na rzecz lepszych warunków życia i pracy.
2.       EKZZ opowiada się za lepszą Europą opartą o zasadę solidarności i równości, społecznej sprawiedliwości i spójności, pokoju i demokracji. Tym samym, EKZZ walczy o zrównoważony rozwój, pełne zatrudnienie, dobrej jakości miejsca pracy, sprawiedliwe wynagrodzenia, dobre usługi publiczne, edukację i szkolenia, sprawiedliwe opodatkowanie, dobre zarządzanie, dobrowolną i sprawiedliwą mobilność, równość względem płci i poszanowanie dla praw podstawowych. Wymaga to innego modelu ekonomicznego w Europie i na świecie i takiego rozwoju który szanuje ludzi i środowisko naturalne.
3.       Europa znajduje się w przedłużającej się stagnacji oraz kryzysie gospodarczym i społecznym, co jest wynikiem kryzysu bankowego i finansowego. Ludzie cierpią w całej UE. Wadliwa polityka doprowadziła do wzrostu ubóstwa i nierówności społecznych poprzez cięcia płac, ochrony socjalnej i wydatków publicznych; oraz stworzyła wysokie bezrobocie, deregulację rynku pracy i pracę niepewną – zwłaszcza dla kobiet, młodych i starszych pracowników, imigrantów i pracowników o niskich kwalifikacjach.
4.       Reformy strukturalne i polityki gospodarcze przyjęte w ramach Paktu Fiskalnego UE – któremu EKZZ sprzeciwiała się – hamują popyt i wzrost, stwarzają ryzyko deflacji i podkopują bazę przemysłową, kluczową dla długoterminowej odbudowy. Cięcia zwiększają dług publiczny, niszczą usługi publiczne i miejsca pracy. Demokracja na poziomie zakładu pracy i demokracja przemysłowa, dialog społeczny, konsultacje i negocjacje zbiorowe są ignorowane lub osłabione w wielu krajach.
5.       Polityka ta rozszerzyła różnice między obywatelami i między krajami. Rosnące nierówności izolując ludzi od siebie, alienując z podstawowych wartości demokratycznych i projektu europejskiego oraz przyczyniając się do wsparcia dla niebezpiecznie ekstremistycznych ideologii.
6.       Wzywamy do innego podejścia, z polityką, która szanuje i promuje nasze wartości i cele w Europie i na całym świecie. Wymaga to większego uznania prawa Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych do włączenia w proces decyzyjny UE.
 
Priorytetami EKZZ na rzecz lepszej Europy są:
A.     Silna gospodarka, która służy ludziom
·         Domagamy się inwestycji na rzecz pełnego zatrudnienia i dobrej jakości miejsc pracy dla wszystkich
·         Wstrzymanie polityki oszczędnościowej
·         Domagamy się większych płac, aby pobudzić popyt wewnętrzny i program ratunkowy – pracownicy w Europie potrzebują podwyżek płac, w celu redukcji nierówności i walki z biedą.
·         Fundamentalne prawa socjalne muszą być ponad wolnościami gospodarczymi.
·         Domagamy się polityki na rzecz zielonych miejsc pracy, zrównoważonej przyszłości, silnych usług publicznych, sprawiedliwego opodatkowania, zakończenia spekulacji finansowej i zrewidowanego zarządzania europejskiego.
B.     Silniejsze związki zawodowe na rzecz wartości demokratycznych i demokracji w miejscu pracy
·         Dialog społeczny i negocjacje zbiorowe muszą być przestrzegane i wzmacniane w całej Europie.
·         Chcemy więcej demokracji na poziomie zakładu pracy i demokracji przemysłowej, wolności zrzeszenia się i prawa do strajku.
·         Wzywamy do włączenia EKZZ w procesy decyzje UE dotyczące zatrudnienia, gospodarki i kwestii społecznych.
C.     Rdzeń dla ambitnych standardów socjalnych
·         Domagamy się wdrożenia ram dla praw pracowniczych i socjalnych, które ukierunkowane są na osiąganie postępu społecznego,
·         Domagamy się wstrzymania dumpingu społecznego i deregulacji.
·         Chcemy sprawiedliwego i równego traktowania wszystkich pracowników, bez dyskryminacji.
 
SILNA GOSPODARKA, KTÓRA SŁUŻY LUDZIOM
7.       Polityka społeczno-gospodarcza UE powinna wspierać godziwe płace i właściwe świadczenia społeczne, traktowane jako motor gospodarki i powinna wspierać popyt wewnętrzny oraz wzrost. Pracownicy w Europie potrzebują podwyżek płac. EKZZ domaga się polityki naprawczej opartej o wzrost płac i zwiększania udziału płac, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników o niskich zarobkach. EKZZ wzywa do zniesienia różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn.
8.       EKZZ domaga się Nowej Drogi dla Europy z programu inwestycyjnym w wysokości 2% PKB rocznie w ciągu najbliższych 10 lat, aby tworzyć wysokiej jakości miejsca pracy i rozwijać zrównoważone systemy energetyczne, godzące wyzwania społeczne, gospodarcze i ekologiczne. Żądamy inwestycji publicznych w infrastrukturę i badania naukowe, a także w wysokiej jakości powszechną edukację, zdrowie i opiekę społeczną. Inwestycje publiczne w tych dziedzinach nie powinny być wliczane do poziomu deficytu krajowego w szczególności w czasie spowolnienia gospodarczego. Stabilizacja finansowa powinna odbywać się poprzez wzrost gospodarczy i sprzedaż Euroobligacji, a w razie potrzeby - z uporządkowanego procesu restrukturyzacji długu.
9.       Związki zawodowe zarówno na szczeblu europejskim jak i krajowym powinny być konsultowane w sprawach projektów wybranych do finansowania w ramach nowego Planu Inwestycyjnego Komisji Europejskiej z 315 miliardami €. Kryteria wyboru powinny faworyzować tworzenie nowych miejsc pracy dobrej jakości i włączanie celów społecznych i ekologicznych. EKZZ ostrzega przed wykorzystywaniem mechanizmu partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i wzywa Komisję oraz państwa członkowskie, aby odpowiednio oceniać ryzyko finansowe związane z ich stosowaniem.
10.   EKZZ będzie domagała się pełnego przeglądu istniejących systemów zarządzania gospodarczego, tak aby były one sprawiedliwe i zrównoważone oraz wstrzymania wywierania presji na płace i negocjacje zbiorowe. Pogłębienie Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) musi iść w parze ze wzmocnieniem jej wymiaru społecznego. Wskaźniki społeczne i ekologiczne musi stać się silnym i integralnym elementem zarządzania gospodarczego. Na poziomie krajowym, związki zawodowe muszą brać udział w formułowaniu i realizacji krajowych planów reform, w ramach struktur decyzyjnych, przy wsparciu i koordynacji EKZZ.
11.   Kraje które są częścią strefy euro są od siebie szczególnie zależne, ponieważ wspólna waluta ma bezpośredni wpływ na wzrost płac i ochronę socjalną. Dlatego zarządzanie gospodarcze w tej dziedzinie wymaga lepszej koordynacji, także między związkami zawodowymi, szczególnie w odniesieniu do zmian podatkowych, na rynku pracy, w sferze społecznej i płacowej. Jednocześnie, polityka przyjęta w strefie euro ma konsekwencje dla reszty UE, zatem całościowa odpowiedź związków zawodowych musi także uwzględniać potrzeby pracowników w całej Europie.
12.   Postęp społeczno-gospodarczy wymaga społecznie stabilnych społeczeństw, które szanują demokratyczną debatę i praworządność, zrównoważony wzrost gospodarczy, sprawiedliwe i progresywne opodatkowanie oraz właściwie regulowane instytucje finansowe służące realnej gospodarce. Europejski Bank Centralny powinien być pożyczkodawcą ostatniej instancji z celami i kompetencjami podobnych do tych, jakie są w posiadaniu Systemu Rezerw Federalnych w USA. Jego mandat powinien zostać zmieniony tak, aby uznawano za priorytety pełne zatrudnienie oraz stały i zrównoważony wzrost.
13.   Istnieje potrzeba ustanowienia wyższych podatków na najwyższe przychody i wielkie fortuny celem redystrybucji bogactwa i zwalczania rosnących nierówności w dochodach, tak aby powiększyć budżety publiczne oraz napędzać popyt krajowy i uzdrowienie gospodarki.
14.   Uchylanie się od opodatkowania, oszustwa podatkowe, unikanie opodatkowania, konkurencja podatkowa, preferencyjne stawki podatkowe dla kapitału, dumping podatkowy i korupcja wciąż zagrażają naszym społeczeństwom. Nie są one zgodne z Europą opartą na wzajemnym zaufaniu i solidarności. Prowadzą do poważnej strat w ramach funduszy publicznych i muszą być aktywnie zwalczane poprzez ściślejszą współpracę na szczeblu UE i na całym świecie.
15.   EKZZ popiera wprowadzenie kompleksowego, obejmującego całą UE podatku od transakcji finansowych (FTT), jako pierwszy kroku w kierunku międzynarodowego podatku od transakcji finansowych. Wzywamy Kraje Członkowskie, aby nie poddawały się próbom spłycenia założeń FTT przez lobbing przemysłu finansowego.
16.   UE powinna uzgodnić obowiązkową wspólną skonsolidowaną podstawę opodatkowania od osób prawnych (CIT), wprowadzając minimalną stawkę co najmniej na poziomie 25%.
17.   EKZZ sprzeciwia, i wzywa do działania na rzecz zwalczania prekariatu (takich form jak np. umowy zero-godzin) oraz pracy nierejestrowanej, która w szczególności dotyczy kobiet, pracowników migrujących i młodzieży, a także fałszywego samozatrudnienia, nieuczciwych praktyk zatrudnienia i osłabienia bezpieczeństwa w zatrudnieniu. Walczymy i negocjujemy na rzecz dobrej jakości miejsc pracy w sektorze publicznym i prywatnym, z bezpiecznymi umowami o pracę, dobrymi warunkami pracy i poszanowaniem dla praw pracowniczych, gwarantowanych przez skuteczne sankcje i ich egzekucję, a także na rzecz silnych systemów inspekcji pracy oraz reprezentacji związkowej. Domagamy się skoordynowanej polityki rynku pracy mającej na celu poprawę standardów pracy dla wszystkich. Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ), musi skupiać się na tworzeniu dobrej jakości, trwałych miejsc pracy w całej Europie. EKZZ odrzuca reformy strukturalne, mające na celu demontaż przepisów dotyczących ochrony zatrudnienia i systemów układów zbiorowych.
18.   Aby znacząco zwiększyć zatrudnienie niezbędna jest aktywna polityka rynku pracy. Powinna być ukierunkowana na zwiększenie umiejętności i wzmocnienie perspektywy trwałego zatrudnienia w sektorze prywatnym i publicznym, w tym dla osób długotrwale bezrobotnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na zwiększenie udziału kobiet w rynku pracy, ponieważ to znacząco zwiększy wzrost gospodarczy.
19.   EKZZ domaga się podjęcia działań mających na celu wzmocnienie realnej gospodarki oraz wspierania innowacyjnych, konkurencyjnych i zrównoważonych społecznie gałęzi przemysłu i usług. EKZZ sprzeciwia się kapitalizmowi finansowo-rynkowemu. Żądamy skoordynowanej unijnej polityki przemysłowej i usług, z udziałem związków zawodowych, skupionej na zarządzaniu szybkim tempem zmian strukturalnych w gospodarce, dodatkowo przyspieszanej przez wpływ cyfryzacji.
20.   Do trwałego wzrostu gospodarczego niezbędna jest dobrze wykształcona kadra, przy ustanowieniu priorytetu dla badań i innowacji. EKZZ będzie promować wysokiej jakości edukację dla wszystkich, kształcenie ustawiczne, wiedzę, badania i innowacje w miejscu pracy i społeczeństwie.
21.   Solidarność międzypokoleniowa oraz znaczne zmniejszenie bezrobocia wśród młodzieży są niezbędne dla budowania zrównoważonej przyszłości dla Europy. Aby zapewnić płynne wejście na rynek pracy, młodzi ludzie w całej UE muszą mieć zagwarantowane prawo do pracy dobrej jakości lub odpowiednie możliwości kształcenia w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy albo po ukończeniu kształcenia lub szkolenia („Gwarancja dla Młodzieży"). Miejsca pracy powinny być „przyjazne dla wieku" i powinny wspierać kształcenie ustawiczne. Musimy skończyć z niepłatnymi stażami, dyskryminacją ze względu na wiek i innymi nieuczciwymi praktykami.
22.   EKZZ sprzeciwia się dalszej liberalizacji i komercjalizacji usług publicznych. Wzywamy do zapewnienia wysokiej jakości publicznej opieki nad dziećmi i osobami starszymi, ochrony zdrowia i edukacji, usług szkoleniowych i zatrudnienia, transportu, wody, odpadów i innych usług podstawowych. Inwestycje w usługi publiczne promują również bardziej egalitarną strukturę zatrudnienia, poprzez zwiększenie udziału kobiet na rynku pracy.
23.   Walcząc ze zmianami klimatu, UE musi przyjąć ambitne zobowiązania do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz naciskać na ich globalne wdrożenie. EKZZ wzywa rządy państw na całym świecie do uzgodnienia wiążącej umowy międzynarodowej dotyczącej ochrony klimatu w Paryżu w 2015 roku. Europa powinna działać na rzecz sprawiedliwej transformacji w kierunku zrównoważonej gospodarki zielonej, tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości oraz wzmocnienia zielonych umiejętności. Musimy dać pierwszeństwo polityce inwestycyjnej wspierającej zrównoważony rozwój infrastruktury i przemysłową regenerację, innowację, badania i rozwój, technologie niskoemisyjne i efektywność zasobów. Kluczowym dla wdrożenia zasady sprawiedliwej transformacji w Europie jest finansowe wsparcie dla regionów i sektorów uzależnionych od węgla. Wpływ zmian energetycznych w tych regionach i sektorach powinien być lepiej oszacowany i wzięty pod uwagę. EKZZ domaga się podjęcia kroków na rzecz zapewnienia przyszłości tym pracownikom, na których mogą wpłynąć zmiany.
 
SILNIEJSZE ZWIĄZKI ZAWODOWE NA RZECZ WARTOŚCI DEMOKRATYCZNYCH I DEMOKRACJI W MIEJSCU PRACY
24.   Domagamy się silniejszych systemów negocjacji zbiorowych i obowiązujących porozumień na szczeblu krajowym, obejmujących pracowników zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym, w tym pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, w celu promowania wysokiej jakości zatrudnienia, równości, godziwego wynagrodzenia, wzrostu płac i postępu społecznego. Żądamy wzmocnienia europejskiego dialogu społecznego, zarówno na poziomie ponadbranżowym jak i branżowym, poprzez wiążące porozumienia, które przynoszą konkretne rezultaty i aktywną politykę społeczną prowadzoną przez Komisję Europejską. Żądamy respektowania wszystkich porozumień zawartych w ramach dialogu społecznego na wszystkich poziomach, zgodnie z traktatami UE.
25.   Pracownikom w całej Europie należą się podwyżki płac. Najlepszym narzędziem, aby zapewnić dobre warunki płacy i pracy są negocjacje między partnerami społecznymi na właściwym poziomie. Ustalanie wysokości płac powinno pozostać w gestii państw członkowskich i ustalane zgodnie z praktykami krajowymi i krajowymi systemami stosunków pracy.
26.   Płace minimalne ustanawiane na mocy ustawy, tam gdzie związki zawodowe sobie tego życzą, powinny być ustalane z udziałem partnerów społecznych. Poziom ustawowej płacy minimalnej powinien odzwierciedlać najlepsze standardy, zgodnie z zaleceniami organizacji międzynarodowych. Płace minimalne, wraz z negocjacjami zbiorowymi, przyczynią się do zwalczania ubóstwa wśród pracujących, dumpingu społecznego i płacowego i będzie wspierać popyt wewnętrzny. W tym kontekście, niezbędnym jest, aby rozpocząć dyskusję nad wspólnym odniesieniem dla ustawowo ustalanych płac minimalnych na poziomie krajowym, stosowanych tam, gdzie życzą tego sobie związki zawodowe.
27.   Na szczeblu krajowym i europejskim musi być przestrzegana autonomia partnerów społecznych. Odrzucamy ingerencję władz publicznych w dialog społeczny, negocjacje zbiorowe lub w obowiązujące układy zbiorowe. Zbiorowe stosunki pracy powinny zostać wzmocnione a układy zbiorowe objąć jak najwięcej pracowników, jak to możliwe, ze wsparciem dla związkowej koordynacji negocjacji zbiorowych.
28.   Rządy Krajów Członkowskich UE i państw kandydujących do UE, przy wsparciu Komisji, muszą ustanowić prawdziwy, autonomiczny dialog społeczny na wszystkich poziomach. Należy wprowadzić w życie wskaźniki monitorowania i oceny stanu oraz jakości krajowego dwu- / trójstronnego dialogu społecznego w krajach europejskich, tam gdzie związki zawodowe tego chcą.
29.   Większa demokracja na poziomie zakładu pracy i demokracja przemysłowa powinna oznaczać pełne prawa dotyczące informowania i konsultacji w sprawach restrukturyzacji i przewidywania zmian, zgodnie z praktykami krajowymi, a reprezentacja pracowników na poziomie zarządu w podejmowaniu decyzji w Spółkach Europejskich. EKZZ wzywa do przyjęcia dyrektywy wprowadzającej nową, zintegrowaną konstrukcję zaangażowania pracowników. Opierając się na istniejącym dorobku prawnym UE, dyrektywa powinna ustanowić wysokie standardy dla informowania i konsultacji, z ambitnymi minimalnymi standardami dla reprezentacji na poziomie zarządu w Spółkach Europejskich jako dodatkowego źródła wpływu pracowników.
30.   Zarówno pracodawcy, jak i rządy muszą w pełni respektować wolności zrzeszania się w związki zawodowe i prawo do strajku. Te fundamentalne prawa nie mogą być podważane, a my jesteśmy zdecydowani, aby sprzeciwiać się wymierzonym w nie atakom.
 
RDZEŃ DLA AMBITNYCH STANDARDÓW SOCJALNYCH
31.   Apelujemy do Europy, o zainicjowanie nowej, ambitnej agendy społecznej, z prawodawstwem i polityką dla pracowników, w celu osiągnięcia lepszych warunków życia i pracy, równego traktowania oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w celu promowania wysokiej jakości edukacji, szkoleń zawodowych i kształcenia ustawicznego, godnej, publicznej ochrony zdrowia oraz systemów emerytalnych dla wszystkich, wysokiej jakości usług publicznych, silniejszych systemów zabezpieczenia społecznego opartych na solidarności pokoleń oraz redukcji prekariatu i skrócenia czasu pracy, na zasadzie dobrowolności.
32.   Europie jeszcze daleko od osiągnięcia równości względem płci. Potrzebne są dalsze działania na wszystkich poziomach społeczeństwa, aby zapewnić równe wynagrodzenie za pracę o jednakowej wartości oraz równe prawa i możliwości w miejscu pracy, a w szczególności wyeliminowanie szklanego sufitu i umożliwienie kobietom osiągnięcie odpowiedzialnych stanowisk, promowanie lepszej równowagi między życiem zawodowym, rodzinnym i prywatnym oraz zwalczanie wszelkich form przemocy i dyskryminacji wobec kobiet. W szczególności, konieczny jest większy postęp w celu realizacji prawa do równej płacy za pracę o jednakowej wartości.
33.   Żądamy wstrzymania tendencji deregulacyjnych, realizowanych na przykład poprzez tzw. inicjatywy Komisji „Lepsze stanowienie prawa" i REFIT, które to grożą rozmontowaniem ochrony pracowników i są atakiem na prawa pracownicze. EKZZ odrzuca twierdzenie, że podstawowe zasady BHP są „obciążeniem" dla przedsiębiorstw, i podkreśla, że pracownicy w małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) powinny mieć taką samą ochronę jak inni. Niezbędna jest regulacja gwarantująca dobre standardy socjalne i ekologiczne oraz zapobiegająca wszelkim zagrożeniom dla bezpieczeństwa i higieny w miejscu pracy, w tym, w spójny sposób, także nowym i rozwijającym się zagrożeniom.
34.   Nacjonalizacja polityki, tworzenie podziałów między ludźmi i budowanie sztucznych barier nieuchronnie doprowadzi do konkurencji między krajami i zniszczy projekt europejski. Jednakże, integracja europejska nie może być pretekstem do podważania stosunków pracy, systemów ochrony socjalnej, zabezpieczenia społecznego lub dostępu do usług publicznych w jakimkolwiek kraju.
35.   Wzywamy do przyjęcia Protokołu Postępu Społecznego Unii Europejskiej, jako załącznika do Traktatów UE, w celu walki z dumpingiem społecznym i potwierdzenia faktu, że podstawowe prawa socjalne mają pierwszeństwo ponad swobodami gospodarczymi i że muszą być przestrzegane. Dyrektywa o delegowaniu pracowników musi być zrewidowana, w celu zapewnienia zasady równego traktowania. EKZZ odrzuci jakiekolwiek zmiany w Traktatach, jeśli nie będą one zawierać przyjęcia Protokołu Postępu Społecznego.
36.   Wszystkie instytucje UE muszą chronić fundamentalne prawa socjalne, w szczególności te, gwarantowana przez Kartę Praw Podstawowych UE. UE powinna przyjąć i ratyfikować umowę o przystąpieniu do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. EKZZ wzywa instytucje europejskie, aby znaleźć sposób na rozwiązanie problemów podnoszonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w opinii z grudnia 2014 roku i do podjęcia skutecznych działań w celu zapewnienia szybkiego przystąpienia do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. UE powinna również stać się stroną Zrewidowanej Europejskiej Karty Społecznej.
37.   Priorytetem EKZZ jest zwalczanie wszelkich form dyskryminacji, zarówno ze względu na płeć, pochodzenie etniczne, narodowość, wyznanie, przekonania, orientację seksualną, tożsamość płciową, niepełnosprawność, wiek, przynależność związkową lub ze względu na jakichkolwiek inne powody. EKZZ będzie promować tolerancję oraz walczyć z rasizmem i ksenofobią, zwłaszcza wobec pracowników spoza UE.
38.   W ramach ogólnej polityki wzmacniania systemów zabezpieczenia społecznego, EKZZ wzywa do stworzenia europejskiej dyrektywy ramowej dotyczącej odpowiedniego dochodu minimalnego, która ustanawiałaby wspólne zasady, definicje i metody dla systemów dochodów minimalnych w Krajach Członkowskich, łącząc wsparcie dochodów z aktywną integracji oraz dostępem do usług wysokiej jakości.
39.   Należy dostosowywać miejsca pracy dla osób o ograniczonej zdolności do pracy, chorych lub niepełnosprawnych. Holistyczne podejście i odpowiednie warunki pracy mogą umożliwić im integrację na rynku pracy.
40.   EKZZ wspiera swobodę przemieszczania się w ramach UE. Pracownicy migrujący muszą być traktowani sprawiedliwie, chronieni przed wyzyskiem, mieć dostęp do godnej pracy i godziwego wynagrodzenia. Nadużycia popełniane przez pracodawców i/lub nieuzasadnione przeszkody oraz naruszenia prawa zasady równego traktowania ustanowionego przez rządy powinny być rozpoznane i wyeliminowane, w tym poprzez organizację migrantów w związkach zawodowych oraz poprzez dialog społeczny. Swobodny przepływ wewnątrz UE i EFTA nie powinien być stosowany przez pracodawców jako środek do zaniżania standardów krajowych lub zwiększenia niepewności zatrudnienia.
41.   Łamanie Układu z Schengen może być krokiem w tył w procesie budowy Europy i że nie rozwiąże problemy nierejestrowanych imigrantów. Żądamy przyjęcia zrównoważonej i sprawiedliwej reakcji UE na przepływy migracyjne obywateli państw trzecich, opartej na solidarności i ochronie praw pracowniczych, a także sposobów integracji i włączenia imigrantów na europejskim rynku pracy, do związków zawodowych i społeczeństwa.
42.   EKZZ domaga się solidnej europejskiej polityki azylowej, która wzmacnia solidarność i współpracę, prowadzonej wspólnie przez UE i Kraje Członkowskie, tak aby zapobiec śmierci na granicach morskich i lądowych oraz zwalczać handel ludźmi i nieludzkiego traktowania uchodźców. Represyjne podejście musi być zastąpione przez działania na rzecz integracji uchodźców i rozwoju polityki zewnętrznej w zakresie migracji, w szczególności działań prewencyjnych prowadzonych w ramach współpracy z krajami pochodzenia, walkę z handlem ludźmi, poprawę warunków życia i wstrzymania konfliktów.
43.   Aby wpływać na uczciwą globalizacji, międzynarodowe porozumienia handlowe UE i umowy inwestycyjne, w szczególności TTIP, musi ukierunkowane na dobro wspólne i zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy. Muszą promować zatrudnienie, respektować demokratyczne podejmowania decyzji, interes publiczny i tożsamość kulturową; usługi publiczne i ochronę środowiska; zawierać będące w mocy prawa pracowniczych oparte na Konwencjach Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP); oraz zawierać ambitne rozdziały zorientowane na promowanie wyższych standardów pracy, środowiskowe i techniczne określone przez demokratycznie wybranych przedstawicieli, w szczególności w odniesieniu do jakiejkolwiek współpracy nadzorczej. Nie powinny zawierać ISDS. Jakiekolwiek negocjacje dotyczące takich porozumień muszą być prowadzone w sposób przejrzysty i demokratyczny.
44.   Aby osiągnąć te cele, EKZZ będzie w pełni odgrywać swoją rolę w reprezentowaniu głosu pracowników, poprzez działając wraz z pracodawcami i decydentów UE oraz koordynowanie polityk i działań związków zawodowych.

Treść Manifestu w wersji pdf można pobrać TUTAJ