Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

OPZZ pisze do polskich Europosłów w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych

Do: Dariusz Rosati, Jarosław Kalinowski, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Julia Pitera, Czesław Adam Siekierski, Tadeusz Zwiefka, Barbara Kudrycka, Adam Szejnfeld, Andrzej Grzyb, Marek Plura, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Janusz Lewandowski, Michał Boni, Danuta Jazłowiecka

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie
do Parlamentu Europejskiego, 
 
Z niepokojem przyjąłem informację o przygotowanych przez Państwa poprawkach do „Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych", które wspólnie z Rezolucją będą przedmiotem dzisiejszej debaty i głosowania w Parlamencie Europejskim.
 
Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych stoi na stanowisku, iż zaproponowany przez Komisję projekt Europejskiego Filaru Praw Socjalnych może stać się jednym z największych osiągnięć społecznych Unii Europejskiej, współtworzonych przez reprezentujących nasz kraj Europarlamentarzystów.
 
Filar powinien być z jednej strony ambitny, z drugiej - realny do wykonania.  Filar powinien także pokazać obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, że sprawy podejmowane przez organy UE w sposób bezpośredni, konkretny i znaczący przekładają się na ich obecne i przyszłe życie, a do takich z pewnością należą sprawy socjalne. Powinien wreszcie skutecznie przeciwstawiać się nasilającym antyeuropejskim nastrojom wzbudzanym przez partie populistyczne, podważające funkcjonowanie Unii Europejskiej oraz sens istnienia i skuteczność europejskiego modelu socjalnego.
 
Projekt zaleceń znajdujących się w Rezolucji przygotowanej posłankę sprawozdawcę Marię João Rodrigues uwzględnia właśnie powyższe postulaty. Wzywa on Komisję m.in. do przygotowania :[...] solidnego Europejskiego Filaru Praw Socjalnych, nieograniczającego się do deklaracji zasad czy dobrych intencji, lecz umacniającego prawa socjalne dzięki konkretnym, specjalnym narzędziom (prawodawstwo, mechanizmy kształtowania polityki i instrumenty finansowe) [...]".
 
Z punktu widzenia polskich obywatelek i obywateli Rezolucja zawiera wiele ważnych zaleceń (m.in płaca minimalna na poziomie 60 procent mediany), które nie tylko w znaczący sposób poprawią ich warunki życia i pracy, ale realnie przyczynią się do pozytywnej („w górę") konwergencji standardów ekonomiczno-społecznych pomiędzy „starymi" i „nowymi" państwami członkowskimi UE.
 
Niestety zaproponowane przez Państwa  poprawki (numer 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16 i 18) mogą w sposób istotny utrudnić stworzenie Filaru i ograniczyć jego wymiar socjalny. Poprawka numer 5, wskazująca na potrzebę zwołania konwentu społecznego i uchwalenie nowej Europejskiej Karty Społecznej XXI, odsunie w czasie realizację postanowień Filaru i dołoży jedynie kolejnych argumentów antyeuropejskim partiom populistycznym, krytykującym Unię Europejską za niekończące się w debaty w obrębie jej instytucji, które nie przynoszą żadnych konkretnych rezultatów dla „zwykłych ludzi". Podobnie poprawki numer 8 (elastyczne zatrudnienie), 12 (godziwe wynagrodzenie) czy 13 (ubezpieczenie na wypadek bezrobocia) są nie tylko szkodliwe dla interesu pracowników, ale mogą przyczynić się do jeszcze większej utraty zaufania obywateli do organów i polityków Wspólnoty.
  
Dlatego biorąc pod uwagę dobro polskich pracowników i pracownic oraz przyszłość europejskiego modelu socjalnego, w imieniu członków i członkiń związków zawodowych zrzeszonych w OPZZ zwracam się do  Pań Posłanek i Panów Posłów o ponowne przenalizowanie zaproponowanych przez Państwa poprawek, także w kontekście przyszłości naszego wspólnego projektu europejskiego. 
 
Zwracam się tym samym do Pań Posłanek i Panów Posłów o poparcie w całości Rezolucji w sprawie Europejskiego Filaru Praw Socjalnych podczas dzisiejszego głosowania w Parlamencie Europejskim.
 
Z poważaniem,
 
Jan Guz
Przewodniczący OPZZ