Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Platforma EKZZ na rzecz Przyszłości Europy

My, europejskie związki zawodowe, chcemy Unii Europejskiej i jednolitego rynku opartego o współpracę, solidarność i sprawiedliwość społeczną – Unii Europejskiej zdolnej do konkurowania ze światem zrównoważonym modelem gospodarczym i społecznym. Razem jesteśmy silniejsi - gospodarczo, społecznie i demokratycznie. Unia Europejska nie można osiągnąć wyższego standardu życia dla wszystkich bez dalszej integracji i konwergencji w górę.

ERZ: Jak organizować swoje sieci komunikacyjne

Broszura przygotowana przez ekspertów Europejskiego Instytutu Związków Zawodowych oferuje praktyczne wskazówki dla członków Europejskich Rad Zakładowych, mające na celu wsparcie dla lepszej...

Manifest Paryski EKZZ

Manifest Paryski EKZZ "Wspólnie w obronie dobrej jakości miejsc pracy, praw pracowniczych i sprawiedliwego społeczeństwa w Europie" przyjęty w Paryżu przez XIII Kongres Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych, w dniach 29 września – 2 października 2015

IndustriALL Europa: Manifest na rzecz przywrócenia przemysłu do działania

Ten manifest określa wymagania Industriall European Trade Union wobec parlamentów krajowych, nowego Parlamentu Europejskiego, który będzie wybierany w maju 2014 r. oraz nowej Komisji Europejskiej,...

Włoskie związki zawodowe przeciwne jednej umowie o pracę

Włoskie związki zawodowe jednoznacznie opowiadają się przeciwko instrumentowi jednej umowy o pracę, wskazując że jest on skutecznym narzędziem znacząco obniżającym standardy zatrudnienia tych, którzy posiadają umowy o pracę, przy jednoczesnym braku zasadniczych zmian w warunkach zatrudnienia prekariuszy.

Akty prawne Akty prawne

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Karta Praw Podstawowych UE jest zbiorem praw obywatelskich, których zadaniem jest tworzenie spójnego zestawu norm tworzonego w przyszłości prawa Unii Europejskiej.

Aktualności Aktualności

« Powrót

OPZZ rozmawia z Radą Europy na temat handlu ludźmi

W dn. 17 listopada 2016 r. delegacja OPZZ spotkała się z grupą ekspertów Rady Europy do spraw działań przeciwko handlowi ludzi w składzie: Alina Braşoveanu, Jan van Dijk, Mats Lindberg,  która przygotowuje ocenę przestrzegania przez Polskę Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi. Eksperci odwiedzili już Polska w kwietniu 2012 roku podczas pierwszej rundy oceny i opublikowali stosowny raport w tej sprawie. Tym razem eksperci odbyli szereg spotkań z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innymi uczestnikami społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Przedmiotem ich zainteresowania była głównie ocena działań struktur Policji, Straży Granicznej, Prokuratury Generalnej i Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie walki z handlem ludźmi.
 
Eksperci OPZZ, Piotr Ostrowski i Norbert Kusiak, przedstawili związkowy punkt widzenia na kwestie pracy przymusowej w Polsce oraz podejmowane przez OPZZ działania na rzecz zmniejszenia popytu na wszelkie formy wyzysku. Wskazali na nasze zaangażowanie w uchwalenie ustawy wprowadzającej godzinową stawkę płacy minimalnej oraz powstanie Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Ukraińskich w Polsce. Mówiąc o instrumentach, które mogą pomóc w redukcji popytu na pracę w łańcuchu dostaw wymienili: implementowanie dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych poprzez uwzględnienie w przepisach prawa krajowego obowiązku raportowania niefinansowego przez wszystkie spółki z udziałem Skarbu Państwa oraz lepsze wykorzystanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Zwrócili ponadto uwagę na konieczność zwiększenia uprawnień inspektorów pracy i wzmocnienia Państwowej Inspekcji Pracy w wymiarze organizacyjnym i finansowym.
 
(nq), (PO)