Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Opinia OPZZ do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 OPZZ do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Opinia OPZZ do proj. nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Opinia OPZZ do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej - pobierz

Opinia OPZZ do proj. ustawy ws. minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Opinia OPZZ do projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych - pobierz

Opinia OPZZ do poselskiego proj. ust. o Inspekcji Żywności

Wspólna opinia OPZZ i Rady Branżowej Federacji ZZPOZ i PS do poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności przekazana do Kancelarii Sejmu w dniu 6 lipca 2016r. Opinia - pobierz ...

Opinia OPZZ ws. wzrostu płac w sferze budżetowej w ochronie zdrowia

OPZZ, w uzgodnieniu z Radą Branżową Pracowników Inspekcji Sanitarnej Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię dot. projektu...

Opinia OPZZ do pakietu ,,kolejkowo - onkologicznego"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, na etapie konsultacji społecznych, przedstawiło opinię do jednego z ważniejszych projektów ustaw systemowych w ochronie zdrowia tzw. ,,Pakietu...

Opinia OPZZ do projektu ustawy o zdrowiu publicznym

W dniu 27 kwietnia 2015 roku wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska przekazała do Ministerstwa Zdrowia, na ręce wiceminister zdrowia Beaty Małeckiej – Libery, Pełnomocnika Rządu ds. projektu...

Uwagi OPZZ projektu ,,Krajowy Program Reform” Europa 2020 w zakresie ochrony zdrowia

  W marcu 2015r. w opinii przekazanej do Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiło najważniejsze uwagi w obszarze ochrony zdrowia odnoszące się do...

Opinia OPZZ do zakresu map potrzeb zdrowotnych

       Na początku stycznia br. OPZZ przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych. ...

Ocena OPZZ ustawy refundacyjnej po 3 latach wejścia w życie

W listopadowym wydaniu Gazety Prawnej (27.11.2014r. Dziennik GP) ukazał się komentarz OPZZ dotyczący oceny ustawy refundacyjnej po 3 latach wejścia w  życie. Poniżej przedstawiamy pełny tekst: ...

100 dni rządu Premier Ewy Kopacz w ochronie zdrowia

Podsumowanie 100 dni rządu w zapowiedziach exposé z października 2014r. w części dotyczącej ochrony zdrowia - pobierz komentarz OPZZ (PDF) oprac. R. Górna OPZZ

Opinia OPZZ do nowelizacji ,,koszyka uzdrowiskowego”

W ostatnich dniach do OPZZ wpłynął w trybie konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu...

OPZZ o pakiecie proj. rozporządzeń MSW i MS ws. komisji lekarskich

OPZZ  w konsultacji z branżowymi organizacjami związkowymi, w szczególności ze Związkiem Zawodowym Strażaków ,,Florian", Zrzeszeniem ZZ Służby Celnej RP i Federacją ZZ Pracowników Ochrony...

Ochrona Zdrowia w Expose Premier Ewy Kopacz - komentarz

Najważniejsze punkty z wystąpienia pani Premier: 1) sfinansowanie specjalizacji lekarzy rezydentów absolwentów uczelni medycznych z lat 2012 – 2015 2) stworzenie Instytutu Geriatrii 3) stworzenie sieci dziennych domów opieki dla seniorów 4) bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów: kolejkowego i onkologicznego 5) powrót gabinetów stomatologicznych do szkół

Uwagi OPZZ do proj. budżetu państwa na 2015r. w części ochrony zdrowia

Wydatki budżetu państwa na rok 2015, w zestawieniu zbiorczym wg działów, w dziale 851 Ochrona zdrowia są mniejsze i stanowią 94,50% w porównaniu do planu budżetu państwa na 2014 r. (plan na 2015 r. – 6 904 371 tys. zł wobec planu na 2014 r. – 7 306 102 tys. zł). Coroczna tendencja spadkowa w tym dziale gospodarki obrazuje jednoznacznie tendencję wycofywania się państwa z realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w zakresie opieki zdrowotnej. Świadczy o tym prawie niezauważalny wzrost wydatków ogółem w części 46 ZDROWIE wynoszący zaledwie 1,01 % i aż 4,4 % spadek wydatków w samym dziale Ochrona zdrowia.

Akty prawne Akty prawne

Aktualności i komunikaty Aktualności i komunikaty

,,Podwójny” dialog zdrowotny

Plenarne posiedzenie Rady Dialogu Społecznego w dniu 30 października br., z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy i premier Beaty Szydło, już czterokrotnie zajmowało się problematyką ochrony zdrowia w...

Leki w zamówieniach publicznych

Tematyka związana z możliwościami ustalania kryteriów pozacenowych w zamówieniach publicznych na zakup leków zdominowała posiedzenie dwóch połączonych gremiów Rady Dialogu Społecznego: Podzespołu...

Rozmowy z Ministrem Zdrowia o postulatach ratowników medycznych

Dialog z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem miał miejsce w ramach Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia (24 lipca br.) zwołanego na wniosek strony związkowej. ...

Prezydent podpisał ustawę o płacy minimalnej w ochronie zdrowia

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2017r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach...

Obywatelski projekt ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia

W dniu wczorajszym tj. 19 lipca br. odbyło się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia (druk sejmowy nr 1648). Projekt prezentował –...

Porozumienie Ministra Zdrowia z ratownikami medycznymi

Kilkumiesięczne rozmowy środowiska ratowników medycznych, dotyczące zarówno kwestii płacowych jak i zmian w systemie ratownictwa medycznego – w dniu 18 lipca 2017r. zakończyły się podpisaniem ...

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia o sieci szpitali

       Posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, które odbyło się w dniu 17 lipca 2017 r. poświęcono w szczególności dyskusji...

Kto się znalazł w sieci szpitali ?

Ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844) czyli tzw. ustawa o sieci...

Nie zgadzamy się na opłaty w publicznych szpitalach

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych negatywnie oceniło najnowszy pomysł Ministerstwa Zdrowia o możliwości pobierania opłat od pacjentów w publicznych szpitalach. ,, Stanowisko...

Prezydium OPZZ apeluje do Ministra Zdrowia o przyjazną politykę lekową

Prezydium OPZZ na posiedzeniu w dniu 4 lipca 2017 roku apelowało do Ministra Zdrowia o przyjazną refundacyjną politykę lekową dla pacjentów. Z wielkim oburzeniem odebraliśmy niekorzystne dla...

Wykaz leków refundowanych obowiązujący od 1 lipca 2017 r.

Ministerstwo Zdrowia co 2 miesiące publikuje nowe wykazy leków refundowanych.       Nowe Obwieszczenie refundacyjne zawiera zmiany wobec obowiązującego od maja br. ...

OŚWIADCZENIE ws. działań Ministra Zdrowia wobec protestujących pielęgniarek

W dniu 28 czerwca 2017r. Rada OPZZ przyjęła: ,, OŚWIADCZENIE w sprawie działań Ministra Zdrowia wobec protestujących pielęgniarek" – tekst Oświadczenia w całości poniżej: OŚWIADCZENIE RADY...

Podzespół ds. uzdrowisk o Mapach Potrzeb Zdrowotnych

  STANOWISKO Podzespołu ds. uzdrowisk w sprawach dotyczących uwzględnienia lecznictwa uzdrowiskowego w Mapach Potrzeb Zdrowotnych – do pobrania PDF oprac. RG

Intensywny dialog uzdrowiskowy

Ostatnie półrocze 2017r. zapoczątkowało intensywny dialog w zakresie problematyki lecznictwa uzdrowiskowego, w ramach dwóch gremiów dialogu społecznego: Podzespołu ds. uzdrowisk działającego jako...

Stanowiska Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia

Podzespół problemowy RDS ds. ochrony zdrowia na czerwcowych posiedzeniach przyjął 2 stanowiska, w których strony: pracowników i pracodawców podkreślają konieczność zachowania zawartości,...

Sprawozdawczość i integralność baz danych NFZ po wejściu sieci szpitali

Podzespół problemowy RDS ds. ochrony zdrowia na ostatnich posiedzeniach dyskutował o konieczności zwrócenia uwagi na zabezpieczenie baz danych Narodowego Funduszu Zdrowia i ich integralność po...

Podsumowanie prac Podzespołu ds. ochrony zdrowia nt. jakości i IT

Podsumowanie posiedzeń Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia, poświęconych jakości i IT w ochronie zdrowia zostało przyjęte przez strony: pracowników i pracodawców w uzgodnionym poniżej...

Podzespół problemowy RDS ds. ochrony zdrowia o IT i jakości w ochronie zdrowia

Posiedzenie Podzespołu problemowego RDS ds. ochrony zdrowia odbyło się w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog" w Warszawie w dniu 13 czerwca br. Posiedzenie poświęcone było omówieniu...

Posiedzenie Podzespołu ds. ratownictwa medycznego RDS

Posiedzenie Podzespołu zostało zwołane w trybie nadzwyczajnym, na wniosek strony związkowej Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia, w celu omówienia projektów nowelizacji ustaw o...

Trójstronny Zespół do Spraw Ochrony Zdrowia o ratownictwie i płacach

 Czerwcowe posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia (6 czerwca 2017r.) poświęcono omówieniu aktualnych projektów ustaw: nowelizacji ustawy o Państwowym...

Minister Zdrowia o bieżącej polityce zdrowotnej

 Przedmiotem dyskusji posiedzenia Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, zwołanego w trybie pilnym w dniu 24 maja br. z udziałem Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła były kluczowe...

Trójstronny Zespół ds. Ochrony Zdrowia o świadczeniach medycznych w DPS i zdrowiu psychicznym

Tematyka świadczeń medycznych w Domach Pomocy Społecznej oraz ocena praktycznej realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego zdominowały jedno z ostatnich majowych posiedzeń...

Sieć szpitali w praktyce

Ustawa, zwana potocznie ,,ustawą o sieci szpitali" (ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) została podpisana przez...

Inauguracja prac Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 28 marca bm. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. ...

Zdrowotne Uchwały Rady Dialogu Społecznego

Na ostatnim marcowym plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego przyjęto 2 bardzo ważne Uchwały strony pracodawców i pracowników w obszarze ochrony zdrowia: UCHWAŁĘ nr 28 ...
Wyświetlanie 1 - 25 z 162 rezultatów.
Pozycji na stronę 25
z 7

Publikacje Publikacje

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 roku - publikacja GUS

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014 - 2050

 Opracowanie GUS zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficznej osób w wieku 65 lat i więcej oraz przewidywane zmiany w strukturze ludności Polski w kolejnych latach.
Przedstawiono charakterystykę osób starszych według cech demograficzno – społecznych oraz trendy sytuacji demograficznej i w zakresie zdrowia w latach 1989 - 2013. Zaprezentowano również wyniki najnowszej prognozy demograficznej na lata 2014-2050 dotyczące zamian w populacji osób w wieku 65 lat i więcej oraz konsekwencje starzenia się ludności Polski w kontekście rozmiarów populacji w wieku uprawniającym do emerytury.
Pobierz PDF
źródło: GUS, oprac. R. Górna OPZZ

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 roku

Opinie pacjentów na temat wdrożenia w Polsce Dyrektywy transgranicznej

Interesujący Raport podsumowujący konsultacje społeczne przeprowadzone w sprawie wdrożenia w Polsce Dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej został opracowany przez Fundację My Pacjenci w maju 2014 roku.
Przypomnijmy, że w dniu 25 października 2013 roku weszła w życie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Dyrektywa 2011/24/UE1 o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa umożliwia pacjentom z krajów UE planowe leczenie za granicą i nakazuje płatnikowi (w Polsce NFZ) zwrot wydatków poniesionych przez pacjentów na to leczenie. Dyrektywa wymaga implementacji przez państwa członkowskie do krajowego systemu prawnego.
W Polsce ustawa implementująca niniejszą Dyrektywę weszła w życie dopiero 18 listopada 2014 roku wdrożona ustawą z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz Raport - PDF
oprac. Renata Górna OPZZ