Ekspertyzy i opinie Ekspertyzy i opinie

Opinia OPZZ do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 OPZZ do nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej - pobierz

Opinia OPZZ do proj. nowelizacji ustawy o działalności leczniczej

Opinia OPZZ do projektu nowelizacji ustawy o działalności leczniczej - pobierz

Opinia OPZZ do proj. ustawy ws. minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych

Opinia OPZZ do projektu ustawy w sprawie minimalnego wynagrodzenia pracowników podmiotów leczniczych - pobierz

Opinia OPZZ do poselskiego proj. ust. o Inspekcji Żywności

Wspólna opinia OPZZ i Rady Branżowej Federacji ZZPOZ i PS do poselskiego projektu ustawy o Inspekcji Żywności przekazana do Kancelarii Sejmu w dniu 6 lipca 2016r. Opinia - pobierz ...

Opinia OPZZ ws. wzrostu płac w sferze budżetowej w ochronie zdrowia

OPZZ, w uzgodnieniu z Radą Branżową Pracowników Inspekcji Sanitarnej Federacji ZZ Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej, przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię dot. projektu...

Opinia OPZZ do pakietu ,,kolejkowo - onkologicznego"

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, na etapie konsultacji społecznych, przedstawiło opinię do jednego z ważniejszych projektów ustaw systemowych w ochronie zdrowia tzw. ,,Pakietu...

Opinia OPZZ do projektu ustawy o zdrowiu publicznym

W dniu 27 kwietnia 2015 roku wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska przekazała do Ministerstwa Zdrowia, na ręce wiceminister zdrowia Beaty Małeckiej – Libery, Pełnomocnika Rządu ds. projektu...

Uwagi OPZZ projektu ,,Krajowy Program Reform” Europa 2020 w zakresie ochrony zdrowia

  W marcu 2015r. w opinii przekazanej do Ministerstwa Gospodarki, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych przedstawiło najważniejsze uwagi w obszarze ochrony zdrowia odnoszące się do...

Opinia OPZZ do zakresu map potrzeb zdrowotnych

       Na początku stycznia br. OPZZ przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych. ...

Ocena OPZZ ustawy refundacyjnej po 3 latach wejścia w życie

W listopadowym wydaniu Gazety Prawnej (27.11.2014r. Dziennik GP) ukazał się komentarz OPZZ dotyczący oceny ustawy refundacyjnej po 3 latach wejścia w  życie. Poniżej przedstawiamy pełny tekst: ...

100 dni rządu Premier Ewy Kopacz w ochronie zdrowia

Podsumowanie 100 dni rządu w zapowiedziach exposé z października 2014r. w części dotyczącej ochrony zdrowia - pobierz komentarz OPZZ (PDF) oprac. R. Górna OPZZ

Opinia OPZZ do nowelizacji ,,koszyka uzdrowiskowego”

W ostatnich dniach do OPZZ wpłynął w trybie konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu...

OPZZ o pakiecie proj. rozporządzeń MSW i MS ws. komisji lekarskich

OPZZ  w konsultacji z branżowymi organizacjami związkowymi, w szczególności ze Związkiem Zawodowym Strażaków ,,Florian", Zrzeszeniem ZZ Służby Celnej RP i Federacją ZZ Pracowników Ochrony...

Ochrona Zdrowia w Expose Premier Ewy Kopacz - komentarz

Najważniejsze punkty z wystąpienia pani Premier: 1) sfinansowanie specjalizacji lekarzy rezydentów absolwentów uczelni medycznych z lat 2012 – 2015 2) stworzenie Instytutu Geriatrii 3) stworzenie sieci dziennych domów opieki dla seniorów 4) bezpieczne dla pacjentów wdrożenie pakietów: kolejkowego i onkologicznego 5) powrót gabinetów stomatologicznych do szkół

Uwagi OPZZ do proj. budżetu państwa na 2015r. w części ochrony zdrowia

Wydatki budżetu państwa na rok 2015, w zestawieniu zbiorczym wg działów, w dziale 851 Ochrona zdrowia są mniejsze i stanowią 94,50% w porównaniu do planu budżetu państwa na 2014 r. (plan na 2015 r. – 6 904 371 tys. zł wobec planu na 2014 r. – 7 306 102 tys. zł). Coroczna tendencja spadkowa w tym dziale gospodarki obrazuje jednoznacznie tendencję wycofywania się państwa z realizacji zadań finansowanych z budżetu państwa w zakresie opieki zdrowotnej. Świadczy o tym prawie niezauważalny wzrost wydatków ogółem w części 46 ZDROWIE wynoszący zaledwie 1,01 % i aż 4,4 % spadek wydatków w samym dziale Ochrona zdrowia.

Akty prawne Akty prawne

Aktualności i komunikaty Aktualności i komunikaty

Sieć szpitali w praktyce

Ustawa, zwana potocznie ,,ustawą o sieci szpitali" (ustawa z dnia 23 marca 2017r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) została podpisana przez...

Inauguracja prac Podzespołu ds. ochrony zdrowia RDS

W dniu 28 marca bm. odbyło się pierwsze inauguracyjne posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia działającego w ramach Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS. ...

Zdrowotne Uchwały Rady Dialogu Społecznego

Na ostatnim marcowym plenarnym posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego przyjęto 2 bardzo ważne Uchwały strony pracodawców i pracowników w obszarze ochrony zdrowia: UCHWAŁĘ nr 28 ...

Podzespół ds. uzdrowisk o Raporcie Najwyższej Izby Kontroli

W dniu 2 marca br. odbyło się drugie posiedzenie Podzespołu ds. Uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia. Przedstawicielami Podzespołu z ramienia OPZZ uczestniczącymi w spotkaniu były:...

Lista 75 + monitorowana przez stronę społeczną

W tym tygodniu odbyło się posiedzenie Podzespołu ds. polityki lekowej działającego w ramach Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, zwołane na wniosek OPZZ przy poparciu pozostałych...

Inauguracja Podzespołu ds. uzdrowisk

W dniu 2 lutego br. w Ministerstwie Zdrowia odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Podzespołu ds. uzdrowisk Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia, powołanego z inicjatywy strony...

Zespół problemowy RDS ds. usług publicznych o opiece zdrowotnej

W dniu 24 stycznia br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych RDS pod przewodnictwem przewodniczącego Sławomira Broniarza.      ...

OPZZ podsumowuje 2016 rok w ochronie zdrowia

  Ubiegły, 2016 rok to czas zapowiedzi i początku realizacji wielu znaczących zmian systemowych, zarówno w obszarze organizacji jak i finansowania opieki zdrowotnej. OPZZ bardzo czynnie...

Podzespół ds. polityki lekowej o zawodzie technika farmacji

     W ramach Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia RDS w ostatnich dniach odbyło się kolejne posiedzenie Podzespołu ds. polityki lekowej, którego przedmiotem było ...

Partnerzy społeczni dyskutują o zdrowiu

W dniu 20 grudnia 2016r. w siedzibie Pracodawców RP oraz z inicjatywy tej organizacji odbyła się debata, zapoczątkowująca cykl spotkań z ekspertami rynku ochrony zdrowia poświęconych omówieniu...

Opinia OPZZ do ,,sieci szpitali”

Trwa dyskusja publiczna nad koncepcją przyszłej sieci szpitali w Polsce , zwaną systemem podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.      OPZZ...

Pionowa struktura inspekcji sanitarnej – możliwa !

OPZZ przekazało do Głównego Inspektora Sanitarnego Marka Posobkiewicza pozytywną opinię do projektu nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, której zasadniczą intencją jest...

Zespół ds. usług publicznych RDS o zdrowiu

W dniu 24 października br. odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu problemowego ds. usług publicznych pod przewodnictwem Sławomira Broniarza.      Porządek obrad w...

Kontynuacja dyskusji nad płacami w ochronie zdrowia

W dniu 13 października br. w Centrum Partnerstwa Społecznego ,,Dialog" w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych Rady Dialogu...

Nie będzie plenarnego posiedzenia RDS ws. ochrony zdrowia

Taką decyzję przekazał Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego Piotr Duda w odpowiedzi na wniosek strony społecznej - pracowników i pracodawców - branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony...

Stanowisko Branży ,,Usługi Publiczne” OPZZ dnia 20 września 2016r. ws. sytuacji kryzysowej w ochronie zdrowia

  Stanowisko Branży ,,Usługi Publiczne" Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych z dnia 20 września 2016 roku w sprawie sytuacji kryzysowej w ochronie...

Rząd rekomenduje powszechny dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej

W dniu 13 września 2016r. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany są jednym z...

Brak spraw pracowniczych w ,,Narodowej Strategii Zdrowia” !

W dniu 31 sierpnia br. odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Miało ono wyjątkowy charakter, bo na wniosek strony społecznej udział w posiedzeniu...

Strategia ,,Narodowa Służba Zdrowia” – bez lecznictwa uzdrowiskowego ?

      W dniu 8 sierpnia 2016r. Wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska skierowała do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła pismo następującej treści:   ...

Przyszłość bezpieczeństwa żywności w dialogu trójstronnym

W dniu 8 sierpnia 2016r. odbyło się kolejne posiedzenie Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia RDS, z udziałem strony pracowników i pracodawców oraz rządowej. OPZZ reprezentowali:...

Instytyty medyczne w systemie ochrony zdrowia

Zachęcam do zapoznania się z analizą i opinią OPZZ na temat sytuacji instytutów medycznych. http://www.termedia.pl/mz/Gorna-Zadluzenie-instytutow-to-ponad-miliard-zlotych-,22952.html (rg)

OPZZ o wykazie ,,leków 75 plus”

Jako OPZZ z wielkim zainteresowaniem oczekiwaliśmy na pierwszy wykaz bezpłatnych leków dla seniorów tzw. ,,listę leków 75 plus". Wstępna wersja projektu została opublikowana na stronie internetowej...

Opinia OPZZ do nowelizacji ,,ustawy refundacyjnej”

OPZZ przekazało do Ministerstwa Zdrowia opinię do kolejnej nowelizacji ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych...

OPZZ: Nie ma naszej zgody na europejskie ceny leków !

OPZZ z niepokojem odnosi się do artykułu opublikowanego w dzisiejszym wydaniu ,,Gazety Prawnej" (1 sierpnia br., Dziennik GP) o planach europarlamentarzystów związanych ze zrównaniem –...

Zdrowotny dialog branżowy o lekach, płacach i instytutach naukowo - badawczych

W dniu 25 lipca 2016r. odbyło się kolejne posiedzenie branżowego Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia , pod przewodnictwem wiceministra zdrowia Piotra Warczyńskiego. Ze strony OPZZ...
Wyświetlanie 1 - 25 z 140 rezultatów.
Pozycji na stronę 25
z 6

Publikacje Publikacje

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2013 roku - publikacja GUS

Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014 - 2050

 Opracowanie GUS zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficznej osób w wieku 65 lat i więcej oraz przewidywane zmiany w strukturze ludności Polski w kolejnych latach.
Przedstawiono charakterystykę osób starszych według cech demograficzno – społecznych oraz trendy sytuacji demograficznej i w zakresie zdrowia w latach 1989 - 2013. Zaprezentowano również wyniki najnowszej prognozy demograficznej na lata 2014-2050 dotyczące zamian w populacji osób w wieku 65 lat i więcej oraz konsekwencje starzenia się ludności Polski w kontekście rozmiarów populacji w wieku uprawniającym do emerytury.
Pobierz PDF
źródło: GUS, oprac. R. Górna OPZZ

Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych w 2013 roku

Opinie pacjentów na temat wdrożenia w Polsce Dyrektywy transgranicznej

Interesujący Raport podsumowujący konsultacje społeczne przeprowadzone w sprawie wdrożenia w Polsce Dyrektywy o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej został opracowany przez Fundację My Pacjenci w maju 2014 roku.
Przypomnijmy, że w dniu 25 października 2013 roku weszła w życie w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Dyrektywa 2011/24/UE1 o prawach pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Dyrektywa umożliwia pacjentom z krajów UE planowe leczenie za granicą i nakazuje płatnikowi (w Polsce NFZ) zwrot wydatków poniesionych przez pacjentów na to leczenie. Dyrektywa wymaga implementacji przez państwa członkowskie do krajowego systemu prawnego.
W Polsce ustawa implementująca niniejszą Dyrektywę weszła w życie dopiero 18 listopada 2014 roku wdrożona ustawą z dnia 10 października 2014 roku o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.
Pobierz Raport - PDF
oprac. Renata Górna OPZZ