Zespół ds. Zagrożeń Psychospołecznych
 
                Historia powstania zespołu sięga dnia 26 kwietnia 2007 r. kiedy to europejscy partnerzy społeczni podpisali Porozumienie ramowe dotyczące nękania i przemocy w miejscu pracy. Zostało ono opublikowane jako załącznik do Komunikatu Komisji Europejskiej do Rady i Parlamentu Europejskiego. Zgodnie z zapisami ww. porozumienia, do jego wykonania, w oparciu o procedury i praktyki właściwe dla partnerów społecznych w państwach członkowskich UE, zobowiązane były organizacje będące członkami odpowiednio: Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych (EKZZ) oraz europejskich organizacji pracodawców (BUSINESSEUROPE, CEEP, UAPME)
    W związku z powyższym odbyły się autonomiczne negocjacje, w których uczestniczyły reprezentatywne organizacje polskich partnerów społecznych. Efektem negocjacji jest podpisana 24 marca 2011 r. Deklaracja partnerów społecznych dotycząca nękania i przemocy w miejscu pracy, która przewidywała m.in. powołanie Zespołu ds. Problematyki Zjawiska Nękania i Przemocy w Miejscu Pracy.
    17 czerwca 2011 r. odbyło się pierwsze posiedzenie ww. Zespołu. W jego skład weszło po dwóch przedstawicieli z: NSZZ Solidarność, OPZZ, FZZ, PKPP Lewiatan, Pracodawców RP i ZRP.
    Głównym celem pracy zespołu jest promowanie działań zapobiegawczych i prewencyjnych w odniesieniu do zjawiska nękania i przemocy w miejscu pracy. Istotne jest również tworzenie płaszczyzny współpracy i dialogu w tym obszarze z instytucjami zajmującymi się szeroko rozumianą prawną ochroną pracy.
                25 kwietnia 2014 r. Zespół ds. Problematyki Zjawiska Nękania i Przemocy w Miejscu Pracy  w związku z uzgodnieniami zawartymi w Rekomendacjach Zespołu Negocjacyjnego Partnerów Społecznych w Sprawie Poprawienia Skuteczności Działań Dotyczących Zjawiska Stresu Związanego z Pracą (utworzonego w związku z deklaracją przyjęta w 2008 r. na podstawie Porozumienia ramowego dotyczącego  stresu związanego z pracą) przekształcił się w Zespół ds. Zagrożeń Psychospołecznych. Za swój cel Zespół ds. Zagrożeń Psychospołecznych  postawił sobie m.in. wymianę wzajemnych doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących radzenia sobie ze zjawiskami nękania, przemocy i stresu w miejscu pracy.
 

Członkowie Zespołu ds. Zagrożeń Psychospołecznych

OPZZ         Renata GÓRNA, Paweł GALEC (Współprzewodniczący)
 
NSZZ Solidarność Barbara SURDYKOWSKA,  Marzena FLIS
 
FZZ Krzysztof MAŁECKI
 
Konfederacja Lewiatan                   Grażyna SPYTEK - BANDURSKA (Współprzewodnicząca), Maciej SEKUNDA
 
Pracodawcy RP Witold POLKOWSKI, Tomasz KUYDOWICZ
 
ZRP Krystyna FOLTYN,  Artur STACHURA