Rada OPZZ Województwa Mazowieckiego kontynuuje akcję ,,Bliżej Zakładowych Organizacji Związkowych i Rad Powiatowych na Mazowszu”.

W dniu 9 lipca 2019 r. odbyło się spotkanie Przewodniczącego RW OPZZ kol. Marka Kupca i Wiceprzewodniczącej RW OPZZ kol. Joanny Dąbrowskiej z Przewodniczącą NSZZ Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miasta Łomianki kol. Beatą Woźniak.

Zebrani omówili bieżącą sytuację w OPZZ i Radzie OPZZ woj. Mazowieckiego; zmiany w ustawie ,,Kodeks pracy”; sprawy pracownicze i socjalno-bytowe w UM; rolę funduszu socjalnego w zaspakajaniu potrzeb wypoczynkowych pracowników i ich rodzin; oczekiwań pracowniczych dotyczących wpływu związków zawodowych na kształtowanie płac w urzędzie; zaangażowanie organizacji związkowejw aktywny udział w szkoleniach i naradach organizowanych przez RW OPZZ.

Związkowców przyjęła w swoim biurze, Burmistrz Miasta Łomianki p. Małgorzata Żebrowska-Piotrak.

Rozmawiano: o roli związków zawodowych w odbiorze społecznym i pracowniczym; postrzegania przez pracodawców i pracowników działań związków zawodowych w kształtowaniu polityki płacowej; możliwości szerszego udziału związku zawodowego w inicjowaniu zmian dotyczących regulaminu pracy oraz taryfikatorów wynagradzania.

Związek Zawodowy w Urzędzie działa od 2014 r.

Przewodniczącą Związku jest kol. Beata Woźniak, która zawodowo pracuje w Urzędzie Miasta od kilku lat na stanowisku zastępcy kierownika urzędu stanu cywilnego.

Urzędzie działa również NSZZ ,,Solidarność”.

Przedstawiciele Związków Zawodowych biorą czynny udział w posiedzeniach Komisji Socjalnej i negocjacjach dot. wynagrodzeń i możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W chwili obecnej NSZZ Pracowników Samorządowych w Urzędzie Miasta Łomianki liczy 22 członków.

T. Sz.