Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych informuje, że zgodnie z przepisami Tarczy 4.0 możliwe będzie tymczasowe przeniesienie pracownika oraz kierowanie go na zaległy urlop. Poniżej publikujemy informację ZNP.

W ustawie przyjętej przez Sejm 4 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw (tzw. tarcza 4.0) znowelizowano przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w której wprowadzono między innymi możliwość :

  • tymczasowego przeniesienia pracownika
  • kierowania pracownika na zaległy urlop wypoczynkowy.

Tymczasowe przeniesienie pracownika

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wójt, burmistrz, prezydent miasta, w tym prezydent miasta na prawach powiatu, może polecić kierownikowi podległej jednostki organizacyjnej tymczasowe przeniesienie pracownika tej jednostki do wykonywania innej pracy, niż określona w umowie o pracę, w innej jednostce, w tej samej lub innej miejscowości. (…)

  • Przeniesienie dokonywane jest na czas określony do 3 miesięcy.
  • Dotyczy to pracowników niepedagogicznych, jak również nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Niewykorzystany urlop wypoczynkowy

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, pracodawca może udzielić pracownikowi, w terminie przez siebie wskazanym, bez uzyskania zgody pracownika i z pominięciem planu urlopów, urlopu wypoczynkowego niewykorzystanego przez pracownika w poprzednich latach kalendarzowych, w wymiarze do 30 dni urlopu.

Dotyczy pracowników niepedagogicznych oraz nauczycieli zatrudnionych w placówkach nieferyjnych.

Szczegółowe informacje na temat konsekwencji tarczy 4.0 w sektorze edukacyjnym posiadają oddziały ZNP.


https://znp.edu.pl/tarcza-4-0-w-szkolach-i-placowkach/