6.11.2019r. odbyły się warsztaty przed KMPOWER w MRPiPS. W warsztatach uczestniczył Zygmunt Mierzejewski OPZZ. Dotyczyły ponownego omówienia założeń konkursowych w ramach działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Szereg uwag zwłaszcza KE zadecydowały o weryfikacji założeń. Realizacja konkursu wpisuje się w cel nr 5: Zwiększenie dostępu do zintegrowanych usług społecznych odpowiadających na potrzeby społeczności lokalnej Priorytetu Inwestycyjnego 9iv.

Głównym celem konkursu jest przeprowadzenie pilotażu rozwiązań przewidzianych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (zwanej dalej „Ustawą”), tj. wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowych rozwiązań w zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do ogółu mieszkańców (usług społecznych użyteczności publicznej), dostosowanych do specyfiki określonych typów wspólnot samorządowych szczebla podstawowego (gmin), przy wykorzystaniu centrum usług społecznych (CUS) jako nowej jednostki organizacyjnej. W ramach wyłonionych w konkursie projektów zostanie utworzonych 15 CUS-ów, w których wypracowanych zostanie i przetestowanych 15 rozwiązań modelowych w zakresie realizowania usług społecznych użyteczności publicznej przy wykorzystaniu CUS – każde przystosowane do 1 z 6 typowych sytuacji brzegowych, odpowiadających wyróżnionym w konkursie kategoriom (i podkategoriom) gmin. Zadaniem wnioskodawcy będzie wypracowanie założeń oraz materiałów niezbędnych do wdrożenia CUS na swoim terenie, następnie uzyskanie ich akceptacji przez Radę Programową powołaną na potrzeby konkursu, a finalnie – dokonanie w oparciu o nie testowego wdrożenia.

Wnioskodawca w ramach realizacji projektu:

 • obejmie wsparciem również osoby, które dotychczas nie korzystały z usług pomocy społecznej,
 • w miarę zasadności połączy na zasadach synergii i komplementarności istniejące instrumenty wsparcia usługowego (z możliwością ich modyfikacji) oraz nowo wypracowane usługi społeczne, odpowiadające na niezaspokojone potrzeby mieszkańców,
 • zapewni przeprowadzenie oceny wprowadzonych rozwiązań w oparciu o opinie mieszkańców - członków społeczności lokalnych,
 • zapewni dla pracowników i współpracowników CUS zbudowanie ścieżki rozwoju zawodowego, niezbędne szkolenia zawodowe i doradztwo wynikające z planu wdrażania CUS,
 • zastosuje jak najszerszy wachlarz nowych lub zmodyfikowanych instrumentów z zakresu reintegracji społecznej i zawodowej,
 • dokona w ramach tworzenia CUS kompleksowych zmian organizacyjnych w realizowaniu usług społecznych na poziomie lokalnym,
 • dokona diagnozy potrzeb różnych grup mieszkańców, a także całych społeczności lokalnych,
 • zaoferuje kompleksowe wsparcie z uwzględnieniem komplementarności wsparcia udzielanego przez inne podmioty,
 • zapewni dostępność i adekwatność realizowanego wsparcia usługowego dla różnych grup odbiorców,
 • będzie finansował wyłącznie usługi, które nie są finansowane z innych programów.

Ponadto, zaleca się zainicjowanie partnerstwa lokalnego wspierającego tworzenie koordynowanego przez CUS lokalnego systemu usług społecznych użyteczności publicznej, w celu jak najpełniejszego wykorzystania potencjału lokalnych usługodawców.

W oparciu o wyniki testowania wnioskodawcy opracują ostateczne materiały (procedury, regulaminy, formularze, programy szkoleń, etc.) służące wdrażaniu CUS przez zainteresowane podmioty.

Do dofinansowania zostanie wybranych 15 projektów, w ramach kategorii gmin wskazanych w ramach typu 1-4 w kryterium nr 4.

Szczegółowy podział alokacji na typy i projekty przedstawia się następująco:

 • 38,75% alokacji - 19 375 000,00 PLN – zostanie przeznaczone na dofinansowanie łącznie 7 projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych wpisujących się we wskazany typ 1, przy czym:
 • 40% alokacji - 20 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostaną utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązania dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 2, dla gmin i miast do 100 000 mieszkańców (4 projekty po max. 5 000 000,00 PLN).
 • 11,25% alokacji – 5 625 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 3, tj. dla gmin miejskich – miast liczących od 100 000 mieszkańców (2 projekty po max. 2 812 500,00 PLN).
 • 10% alokacji - 5 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone na dofinansowanie projektów, w ramach których zostanie utworzone CUS i wypracowane modelowe rozwiązanie dotyczące integracji i rozwoju usług społecznych, wpisujące się w typ 4, tj. miasta na prawach powiatu (2 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).
 • 10% alokacji - 5 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących poniżej
  5 000 mieszkańców (2 projekty po max. 2 500 000,00 PLN),
 • 18,75% alokacji – 9 375  000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin liczących między 5 000 a 99 999 mieszkańców (3 projekty po max. 3 125 000,00 PLN),
 • 10% alokacji - 5 000 000,00 PLN - zostanie przeznaczone dla gmin miejskich –miast liczących od 100 000 mieszkańców (2 projekty po max. 2 500 000,00 PLN).

W ramach projektu Wnioskodawca opracuje i przetestuje jedno modelowe rozwiązanie dotyczące realizowania usług społecznych w trybie powszechnej dostępności z wykorzystaniem CUS jako nowej jednostki organizacyjnej, wpisujące się w jedną z sytuacji typowych, określonych jako typ 1, typ 2, typ 3, typ 4, gdzie:

Typ 1 – to CUS działające na obszarze jednej gminy, powstałe przez przekształcenie OPS;

Typ 2 – to CUS działające na obszarze dwóch lub więcej gmin, powstałe na podstawie porozumienia gmin, funkcjonujące obok OPS jako odrębna jednostka organizacyjna gminy;

Typ 3 – to CUS działające na obszarze gminy powyżej 100 tys. mieszkańców, powstałe przez utworzenie w mieście nowej jednostki organizacyjnej, odrębnej od funkcjonującego w tym mieście OPS;

Typ 4 – to CUS działające w miastach na prawach powiatu (z wyłączeniem miast wojewódzkich), powstałe przez przekształcenie MOPR (miejskiego ośrodka pomocy rodzinie - placówki wsparcia łączącej zadania OPS i PCPR). Wnioskodawca zapewni, że co najmniej 80% kosztów bezpośrednich zostanie przeznaczonych na rozwój nowych miejsc świadczenia usług społecznych, przy dodatkowym założeniu, że finansowane są usługi społeczne mające charakter środowiskowy (zasada deinstytucjonalizacji).

W ramach projektu finansowane mogą być usługi wchodzące w zakres interwencji EFS, obejmujący: usługi z zakresu: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opieki nad dziećmi do lat 3, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa społecznego, chronionego i wspomaganego, reintegracji społeczno-zawodowej, usług zdrowotnych, opiekuńczych, a także wsparcia opiekunów faktycznych.

W dyskusji aktywny udział wzięli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta. KE oraz MIIR. Część uwag KE została zmodyfikowana, część uwzględniona. Zygmunt Mierzejewski podkreślił, że jest to projekt pilotażowy. Aby prawidłowo ocenić efekty jest zbyt mały.(0,5% gmin) Trzeba go co najmniej podwoić. Zapytał przedstawiciela MIIR Piotra Krasuckiego czy jest możliwość zmiany fiszki projektowej przed listopadowym KMPOWER? Dyrektor PK zapytał przedstawicieli KE czy otrzymamy ich stanowisko w tej kwestii i kiedy. KE odpowie jeszcze w tym tygodniu.

Zygmunt Mierzejewski