Tematem posiedzenia WRDS Województwa Dolnośląskiego był Dolnośląski Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 oraz bieżąca informacja na temat dofinansowania i rozliczania dotacji finansowych dla przedsiębiorców. Posiedzenie, które odbyło się 18 listopada 2021 r., prowadził wiceprzewodniczący WRDS WD Andrzej Otręba, przewodniczący Rady OPZZ Województwa Dolnośląskiego.

Rada OPZZ województwa dolnośląskiego


Członkowie WRDS WD przyjęli opinię w sprawie projektu Dolnośląskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na rok 2021 oraz stanowisko w sprawie polityki migracyjnej państwa. Stwierdzono, że obecne przepisy, szczególnie dotyczące uzyskania pozwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, są zbyt skomplikowane, a wynikające z nich procedury trwają zbyt długo. Trendy demograficzne wskazują, że w kolejnych latach zmniejszać się będzie liczba osób w wieku produkcyjnym, co wymaga podjęcia już teraz zdecydowanych i skutecznych działań na rzecz pozyskania pracowników.

Dlatego też członkowie WRDS WD w przyjętym stanowisku w sprawie polityki migracyjnej państwa zaproponowali rozważenie wprowadzenia m.in. następujących rozwiązań:

  • przeniesienie realizacji procedury wydawania pozwolenia na prace z urzędów wojewódzkich do powiatowych urzędów pracy;
  • wydłużenie możliwości świadczenia pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi;
  • utworzenie „szybkiej ścieżki” wydawania pozwoleń na pracę dla cudzoziemców podejmujących zatrudnienie u pracodawców posiadających potwierdzenie, iż sposób, w jaki zatrudniają cudzoziemców nie budzi zastrzeżeń (tzw. fast track);
  • rezygnacja z testu rynku pracy w sytuacji, gdy bezrobocie rejestrowane na lokalnym rynku pracy nie przekracza ustalonego poziomu (np. 4,5%);
  • wydłużenie okresu powierzenia cudzoziemców możliwości powierzenia innej pracy na okres 90 dni przy zachowaniu tych samych warunków pracy, które zostały określone w oświadczeniu;
  • rozszerzenie możliwości korzystania z oświadczenia przez obywateli większej liczby państw oraz przez cudzoziemców podejmujących prace w zawodach deficytowych na rynku pracy;
  • ujednolicenie procesów związanych z legalizacją zatrudnienia cudzoziemców we wszystkich jednostkach administracyjnych wydających decyzję;
  • ograniczenie zakresu informacji podawanych w ogłoszeniu o prace do zakresu zadań i wysokości wynagrodzenia miesięcznego;
  • jednoznaczne określenie listy dokumentów wystarczających do wydania pozwolenia na pracę, co pozwoli na unikniecie wielokrotnego wzywania do przedłożenia dokumentów poświadczających te same zdarzenia/ fakty).

WRDS WD ma świadomość, że zagadnienie przyjmowania cudzoziemców ma – obok wymiaru ekonomicznego – również wymiar społeczny. Dlatego też konieczne jest określenie zasad korzystania przez cudzoziemców z usług publicznych. Z punktu widzenia integracji szczególnie istotne wydaje się przygotowanie placówek edukacyjnych do pracy z dziećmi migrantów.