25 października we Wrocławiu odbyło się posiedzenie Rady OPZZ województwa dolnośląskiego. W posiedzeniu prowadzonym przez przewodniczącego Andrzeja Otrębę uczestniczyli zaproszeni goście: Łukasz Sendecki dyrektor Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz Zbigniew Mlądzki dyrektor naczelny Pogotowia Ratunkowego we Wrocławiu.

Biuro Rady OPZZ woj. dolnośląskiego

Dyrektor DOW NFZ przedstawił prezentację dotyczącą finansowania ochrony zdrowia na terenie województwa dolnośląskiego. Wynika z niej, że dynamika wzrostu kosztów świadczeń opieki zdrowotnej kształtowała się na poziomie 6.728.010 tys. zł w 2019 r. w porównaniu do 7.236.563 tys. zł. w 2020 r. Natomiast w roku 2021 zaplanowano te koszty na 8.350.468 tys. zł. co stanowi 124 % wzrostu. Dyrektor DOW NFZ mówił również o perspektywie zmian w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Dyrektor Pogotowia Ratunkowego omówił zasady funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na Dolnym Śląsku i przestawił o zasady wynagradzania ratowników medycznych. Członkowie Rady w dyskusji z dużym zainteresowaniem odnieśli się do przedstawionych informacji.

W drugiej części posiedzenia przewodniczący NZZG Kopalni Węgla Brunatnego Turów Bogumił Tyszkiewicz poinformował o przebiegu sporu dotyczącego kar nałożonych na Polskę w związku z wyrokiem TSUE w sprawie kopalni. Mówił także o manifestacji w Luksemburgu, w której uczestniczyli związkowcy KWB Turów.

Przewodniczący Andrzej Otręba poinformowało przygotowaniach do IV fali pandemii Covid-19 na Dolnym Śląsku. Ponadto przekazał informacje, na temat przeprowadzonych i planowanych szkoleń dla przewodniczących i zarządów organizacji związkowych OPZZ, oraz szkoleń dla społecznych inspektorów pracy. Omówił także zakres spraw, które będą poruszane na najbliższych posiedzeniach Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego we Wrocławiu.