13.09.2016 r. Uchwałą Komitetu Umowy Partnerstwa po rocznych staraniach Zygmunta Mierzejewskiego ówczesnego członka Prezydium KUP z ramienia partnerów spoza administracji i pełnym poparciu partnerów społecznych został powołany Podkomitet do spraw monitorowania zasady partnerstwa na lata 2014-2020. Partnerzy społeczni jako jedyną możliwość wdrażania w życie rekomendacji powstałych podczas realizacji wspólnego projektu , którego owocem była biała księga dostrzegli w powołania podkomitetu ds. monitorowania zasady partnerstwa. Biała księga po raz pierwszy w historii dialogu społecznego określa usytuowanie poszczególnych partnerów spoza administracji, określa rolę i zadania partnerów społecznych i ich rolę w państwie. Współautorem tego dokumentu jest OPZZ. Niestety działania podkomitetu w pierwszym roku odbiegały od naszych oczekiwań. W następnych latach był zupełny brak posiedzeń. Inicjatywa OPZZ zaowocowała rozpoczęciem prac nad reaktywowaniem tego tak potrzebnego partnerów społecznych gremium, co doprowadziło do posiedzenia w dniu 16.10.2019 r.

Dla przypomnienia cele i zadania podkomitetu:

Podkomitet realizuje następujące zadania:

monitorowanie realizacji zasady partnerstwa w ramach Umowy Partnerstwa

i programów operacyjnych na lata 2014-2020;

przygotowywanie rekomendacji w zakresie ulepszania dotychczasowych

mechanizmów zastosowania zasady partnerstwa oraz prowadzenia konsultacji

społecznych;

organizowanie spotkań i warsztatów poświęconych zagadnieniom promowania zasady

partnerstwa oraz obywatelskich postaw w ramach realizacji perspektywy finansowej UE;

analiza propozycji w zakresie realizacji zasady partnerstwa przesyłanych na adres

poczty elektronicznej: partnerstwo@mr.gov.pl.

Członkiem Podkomitetu z rekomendacji OPZZ jest Zygmunt Mierzejewski.

Poza sprawami formalnymi omówiono szereg dokumentów dotyczących nowego okresu programowania. Informacji szczegółowej odnośnie prac nad dokumentami dotyczącymi nowego okresu programowania ZM zażądał podczas posiedzenia KUP w dniu poprzednim.

MIiR omówił stan prac nad aktualizacją dziewięciu strategii rozwoju:

Uchwałą nr 66 Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju z dn. 30 maja 2017 r. powołane zostały międzyresortowe zespoły ds. aktualizacji i monitorowania strategii rozwoju realizujących Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.):

1.Zespół ds. Strategii Produktywności – koordynator MPiT

2.Zespół ds. Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego – koordynator MRPiPS

3.Zespół ds. Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego (współdziałanie, kultura, kreatywność) – koordynator MKiDN

4.Zespół ds. Strategii Sprawne i Nowoczesne Państwo – koordynator MSWiA

5.Zespół ds. Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego – koordynator MIiR

6.Zespół ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa – koordynator MRiRW

7.Zespół ds. Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu – koordynator MI

8.Zespół ds. Polityki Energetycznej Polski – koordynator ME

9.Zespół ds. Polityki Ekologicznej Państwa – koordynator MŚ

Prace nad aktualizacjami dziewięciu strategii rozwoju były prowadzone od 2018 r. w ramach Zespołów międzyresortowych Komitetu Koordynacyjnego ds. Polityki Rozwoju, do których zaproszeni zostali również przedstawiciele regionów. Trzy strategie rozwoju zostały przyjęte przez Radę Ministrów: Polityka Ekologiczna Państwa - 16 lipca 2019 r. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego - 17 września 2019 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu - 24 września 2019 r. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa została przekazana we wrześniu br. do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Polityka Energetyczna Polski została przekazana do konsultacji publicznych i międzyresortowych na przełomie 2018/2019 r. Obecnie finalizowany jest proces uwzględniania uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji. W ramach oceny oddziaływania na środowisko do konsultacji transgranicznych zgłosiła się Austria, co może wydłużyć proces przygotowania dokumentu.

Dwie strategie są na etapie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych: Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego i Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego. Strategia Produktywności oraz Strategia Sprawne i Nowoczesne Państwo (SSiNP) są na etapie prac wewnątrz resortowych. SSiNP była wstępnie oceniana w ramach międzyresortowych pre-konsultacji.

Podczas dyskusji ZM poprosił o przesłanie do partnerów społecznych szerszych informacji odnośnie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych: Strategii Rozwoju Kapitału Społecznego i Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego.

Następnie omówiono założenia Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego. Dokument był już konsultowany i prezentowany wielokrotnie. Prezentację załączam. Na podkreślenie zasługuje informacja o doniosłej roli partnerów społecznych w przygotowaniu założeń poprzez konsultacje i aktywny udział w pracach regionalnych komitetów monitorujących. Brak aktywnej pracy skutkuje pominięciem potrzeb tej grupy społecznej w przyszłym okresie programowania. I jak podkreślił przedstawiciel strony rządowej -do kogo będziecie mieć wtedy pretensje.

Ustalono przyjęcie obiegowo formalnych dokumentów. Trwają prace partnerów społecznych nad ustaleniem zakresu prac w 2020r.

ZM