W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego 23 września br. odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS woj. lubelskiego. W spotkaniu uczestniczył członek Prezydium Rady OPZZ w Lublinie Piotr Zawrotniak. 

Głównym tematem spotkania były Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 – obszar zdrowia i polityki społecznej. Członkowie zespołu mieli możliwość zapoznania się m.in. z wyzwaniami rozwojowymi woj. lubelskiego i strategią rozwoju regionu do 2030 r.

Celem zasadniczym Funduszy Europejskich dla Lubelskiego jest: wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu, sprzyjające zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa, ukierunkowanych na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Struktura funduszy podzielona została na 5 celów priorytetowych, obejmujących takie segmenty jak: badania naukowe i innowacyjne, transformacja gospodarcza i cyfrowa regionu, ochrona zasobów środowiska i klimatu, efektywne wykorzystanie energii, zrównoważony system transportu, rozwój infrastruktury społecznej i zdrowotnej, zwiększenie spójności społecznej, zaspokajanie potrzeb rynku pracy, lepsza edukacja, rozwój zrównoważony terytorialnie.

Wypracowana została opinia zespołu.

Co z transportem drogowym

24 września br. odbyło się spotkanie Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS woj. lubelskiego. Jednym z omawianych tematów była analiza proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym – projekt zmian z 27 lipca 2021 r. W posiedzeniu uczestniczyła Mirosława Piasko – członek Prezydium Rady OPZZ woj. lubelskiego.

Rynek pracy w regionie

Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego Wiesława Janczak 24 września 2021 r. uczestniczyła w I posiedzeniu Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie obejmującą kadencję 2021-2025.

Na pierwszym posiedzeniu WRRP w Lublinie wręczono akty powołania członkom na kadencję 2021-2025. Wybrano przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Wiceprzewodniczącą została Wiesława Janczak. W części drugiej spotkania omówiono bieżące informacje na temat sytuacji na rynku pracy w regionie; przedstawiono założenia do projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na rok 2022; rozmawiano o realizacji zadań Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w 2021 r.; omówiono realizację usług sieci Eures w 2020 i 2021 r.; przedstawiono raportu z badań „Potrzeby edukacyjno-szkoleniowe województwa lubelskiego” przygotowany przez Region Środkowo-Wschodni NSZZ Solidarność; opiniowano w formie uchwał wniosków w sprawie uruchomienia nowych kierunków kształcenia.