27 marca w Urzędzie Dozoru Technicznego odbyła się II Edycja Konferencji pt.: "BEZPIECZNE WARUNKI PRACY OPERATORA ŻURAWIA – DOBREM WSPÓLNYM" pod Honorowym Patronatem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, Pana Andrzeja Ziółkowskiego.

Konferencja okazała się ogromnym sukcesem organizacyjnym. Ponad 100 przedstawicieli środowiska budowlanego spotkało się, by rozmawiać w sposób merytoryczny o bezpieczeństwie przy obsłudze żurawi wieżowych.

Konferencja była dobrą okazją do przybliżenia słuchaczom aspektów związanych z wdrażanym rozporządzeniem ws. bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących, wymiany dobrych praktyk i doświadczeń w tym zakresie.

Konferencję otworzyli wspólnie:
- Prezes Urzędu Dozoru Technicznego Andrzej Ziółkowski,
- Przewodniczący ZZ „Budowlani” Zbigniew Janowski,
- Przewodniczący Komisji Operatorów Żurawi ZZ Wspólnota Pracy Arkadiusz Hiller.

List od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka do uczestników Konferencji odczytał Jakub Chojnicki Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy.

Głos zabrali: Jarosław Skarżyński z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, gdzie prowadzone były prace nad rozporządzeniem dot. bhp przy obsłudze żurawi, Renata Górna - Radca OPZZ i Członek Rady Ochrony Pracy, Tadeusz Zając - Doradca Prezydenta Pracodawców RP.

O społeczno-prawnych aspektach wejścia w życie nowych przepisów bhp przy obsłudze żurawi powiedział Michał Mateuszczyk z Komisji Operatorów Żurawi Wieżowych ZZ Wspólnota Pracy.

O roli Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących wypowiedział się Paweł Rajewski - Kierownik Wydziału Urządzeń Transportu Bliskiego, Urzędu Dozoru Technicznego.

O roli Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie przestrzegania przepisów rozporządzenia ws. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybko montujących mówił Jakub Chojnicki - Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP.

Kolejne wystąpienia:
Tomasz Nagórka - Związek Zawodowy "Budowlani": "Związki zawodowe jako gwarant przestrzegania bezpiecznych warunków pracy operatorów żurawi"
Michał Wasilewski - Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie: "Działania podejmowane przez największe firmy budowlane w Polsce na rzecz bezpieczeństwa operatorów żurawi"
Stanisław Świderski - Redaktor Naczelny portalu dzwignice.info: "Procedura weryfikacji stanu technicznego urządzeń dźwignicowych na przykładzie żurawi"
Jacek Krupiński - Krupinski Cranes: "Pierwszy polski żuraw KR90, warunki pracy operatora i ich wpływ na bezpieczeństwo"

W trakcie Konferencji pod Porozumieniem na rzecz Bezpieczeństwa Pracy przy Obsłudze Żurawi podpisał się właściciel firmy Dżwigmar Marek Kozłowicz.

Organizatorami Konferencji byli: Związek Zawodowy "Budowlani", Komisja Operatorów Żurawi Wieżowych Związek Zawodowy Wspólnota Pracy.