W Spółce Koleje Mazowieckie odbyło się kolejne spotkanie Pracodawcy ze związkami zawodowymi, w tym Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładowa Organizacja Związkowa w Warszawie (OZZ Pracowników Transportu jest ogólnokrajową organizacją członkowską OPZZ). Tematem spotkania było zawarcie Porozumienia dotyczącego zwiększenia limitu godzin nadliczbowych w 2018 roku.

W chwili obecnej w Kolejach Mazowieckich obowiązuje limit godzin nadliczbowych określony w Kodeksie pracy (150 godzin w roku przypadający na jednego pracownika).

Pracodawca przedstawił stronie społecznej projekt Porozumienia dotyczącego zwiększenia do 250 limitu godzin nadliczbowych w roku 2018 dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego.

Przedstawiciel Pracodawcy poinformował zebranych, że nieobecny na spotkaniu przewodniczący NSZZ “Solidarność” w rozmowie z Dyrektorem Biura Spraw Pracowniczych wyraził zgodę na podpisanie porozumienia.

Po przeprowadzeniu dyskusji poszczególni przedstawiciele związków zawodowych przedstawili swoje stanowisko.

Przewodniczący Związku Zawodowego Kolejarzy Okręgu Centralnego Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pasażerskich Przewozów Regionalnych po konsultacji z Zarządem Związku, wyraził zgodę na podpisanie Porozumienia, warunkując swoją decyzję nie przesuwaniem w harmonogramach pracy dni wolnych z wyjątkiem DW5. ZZK OC MOZ PPR zgłosił wniosek o przedstawienie symulacji wzrostu stawki godzinowej pracy w godzinach nadliczbowych.

Niżej wymienione organizacje nie wyraziły zgody na podpisanie Porozumienia:

  • Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładowa Organizacja Związkowa w Warszawie;
  • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych Mazowsza i Podlasia;
  • Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce;
  • Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Maszynistów Rzeczypospolitej;
  • Związek Zawodowy Dyżurnych Ruchu PKP Międzyzakładowa Komisja Rejonowa przy ZLK Warszawa.

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników KM oraz Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich w RP Rada Międzyzakładowa przy Koleje Mazowieckie-KM sp. z o.o. wyraziły zgodę na podpisanie Porozumienia pod warunkiem, że w Porozumieniu znajdzie się zapis o nie przesuwaniu w harmonogramach pracy dni wolnych z wyjątkiem DW5 oraz zapis zwiększający dodatek za godziny nadliczbowe w wysokości:

  • 200% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania Pracownika oraz,
  • 400% godzinowej stawki wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania Pracownika za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających: w nocy, w niedzielę i święta nie będące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem pracy,
  • Dodatek w wysokości 400% przysługuje także za każdą godzinę pracy nadliczbowej z tytułu przekroczenia przeciętnej tygodniowej normy czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, chyba że przekroczenie tej normy nastąpiło w wyniku pracy w godzinach nadliczbowych, za które pracownikowi przysługuje prawo do dodatku w wysokości 200%.

Ze względu na brak możliwości osiągnięcia Porozumienia spotkanie zakończono. 

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkanie reprezentowali kol. Norbert Bartman, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie oraz kol. Robert Góra, wiceprzewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej w Warszawie.

Autor: Sławomir Szopiński; www.ozzpt.org.pl