13 stycznia br. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

Biuro Rady OPZZ woj. kujawsko-pomorskiego


Spotkaniu przewodniczył Mikołaj Bogdanowicz - wojewoda kujawsko-pomorski. OPZZ reprezentował Harald Matuszewski - Przewodniczący Rady OPZZ woj. kujawsko–pomorskiego. Prezydium WRDS przyjęło plan pracy na 2022 rok. OPZZ wprowadził na forum Rady zagadnienia związane z ochroną zdrowia, opieką społeczną i oświatą. Rada zajmie się zabezpieczeniem finansowym opieki senioralnej w województwie, ze szczególnym uwzględnieniem Domów Pomocy Społecznej, zapewnieniem opieki medycznej w okresie pandemii COVID-19 dla osób z innymi schorzeniami wymagającymi pilnego leczenia szpitalnego. WRDS będzie też monitorować efekty zmian wprowadzanych w szkolnictwie w tym wynagrodzeniom nauczycieli i pracowników administracji.

Tematami kolejnych posiedzeń WRDS w bieżącym roku będą ponadto:

  • ocena skutków Polskiego Ładu po dwóch kwartałach br.;
  • edukacja zawodowa w regionie;
  • perspektywy rozwoju transportu zbiorowego drogowego i kolejowego oraz możliwości pozyskania przez organy samorządowe środków na ten cel;
  • projektem ustawy o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych;
  • projekt Woda dla Kujaw-Żywność dla Polski;
  • międzynarodowa konferencja hydrologiczna;
  • perspektywy profilaktyki zdrowotnej dla pacjentów po COVID – 19;
  • funkcjonowanie sądów i prokuratury w województwie w oparciu o problemy kadrowe i płacowe pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Rada przeanalizuje i oceni sprawozdanie Marszałka Województwa Kujawsko–Pomorskiego z prac nad nową perspektywą i strategią województwa na lata 2021-2027 i podsumuje realizację bieżących programów unijnych.