Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje wobec działań ministra edukacji Dariusza Piontkowskiego, który wykorzystuje sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym do prowadzenia pozorowanego dialogu ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego.

Ostatnie miesiące pokazały, że minister edukacji wprowadza rozporządzenia dotyczące rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz bezpieczeństwa i higieny w szkołach i placówkach – bez konsultacji i możliwości wydania opinii przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Odczytujemy to jako dyskryminowanie związku zawodowego, który w tym roku obchodzi swoje 115. urodziny.

Stosowanie przez ministra Dariusza Piontkowskiego swoistej retoryki i nazywanie Związku Nauczycielstwa Polskiego grupą polityczną jest nieuprawnione i stanowi poważne nadużycie.

Ponadto nasze zastrzeżenia budzi tryb pracy nad ostatnim rozporządzeniem w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy. Naszym zdaniem minister Dariusz Piontkowski złamał ustawowe zapisy dotyczące konieczności uzgadniania ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli rozporządzeń przewidzianych ustawą Karta Nauczyciela, a więc również rozporządzenia kształtującego wynagrodzenia nauczycieli.

Za niedopuszczalny uznajemy również przyjęty przez ministra Dariusza Piontkowskiego tryb pracy Zespołu do spraw statusu zawodowego nauczycieli powołanego przez Ministra Edukacji Narodowej w roku 2016. Nieprzesłanie materiałów (mimo dwukrotnego monitu), mających być przedmiotem obrad Zespołu w dniu 27 sierpnia, a następnie prezentowanie ich podczas posiedzenia Zespołu, to wyraz lekceważącej postawy ministra edukacji wobec partnerów społecznych.

W obecnej sytuacji potrzebny jest dialog i daleko idąca współpraca związków zawodowych z przedstawicielem rządu, dlatego oczekujemy od Pana Premiera podjęcia zdecydowanych działań wobec Ministra Edukacji Narodowej.


Źródło: https://znp.edu.pl/