30 września br. w  Lublinie  obradowało Prezydium Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


Zebrani przeanalizowali projekt uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie połączenia lubelskich szpitali: Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej.

Prezydium Rady przekazało Marszałkowi Województwa Lubelskiego opinię w tej sprawie. W obszernym dokumencie Rada przypomina, że służba zdrowia w znacznej większości finansowana jest ze środków publicznych i ma na celu zapewnienie usług zdrowotnych społeczeństwu bez względu na wahania koniunkturalne. Rada podkreśla, że te środki stanowią też źródło finasowania kadry i pracowników szpitali. Tymczasem połączenie dwóch SPZOZ generuje kolejne wydatki, które będą pokryte ze środków przeznaczonych na ochronę zdrowia. W opinii czytamy ponadto, że istnieje ryzyko utraty bądź zmiany miejsca pracy przez pracowników obu szpitali. Można się także liczyć z propozycjami zmiany dziedziny pracy składanymi lekarzom.