W dniach 7-9 października br. odbyło IV posiedzenie PRRP obecnej kadencji. Radę OPZZ woj. lubelskiego reprezentowała Bożena Goluch. Spotkanie połączono ze szkoleniem pt. „Powiatowa Rada Rynku Pracy jako organ kreujący politykę rynku pracy. Cudzoziemcy na rynku pracy – obowiązujący stan prawny”.

Biuro Rady OPZZ woj. lubelskiego


PRRP zajęła aprobujące stanowisko w sprawie propozycji zmian w planie finansowym Funduszu Pracy na realizację programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na 2021 rok - określonych w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rada przedstawiła opinię nt. raportu pt. „Analiza zapotrzebowania pracodawców na pracowników”, zwracając uwagę na możliwość wykorzystania tego opracowania w pracach instytucji odpowiedzialnych za rynek pracy i ofertę edukacyjną w powiecie puławskim. Rada zapoznała się także z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy za I półrocze 2021 r. oraz z sytuacją na lokalnym rynku pracy według stanu na koniec III kwartału br.