Projekt konsolidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie był tematem obrad Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego woj. lubelskiego. Spotkanie poprowadził marszałek woj. lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Rady. W spotkaniu uczestniczyła Wiesława Janczak, Przewodnicząca Rady OPZZ województwa lubelskiego.

Rada OPZZ woj. lubelskiego


Hybrydowe posiedzenie lubelskiej WRDS odbyło się 26 listopada 2021 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Głównym tematem spotkania był Projekt konsolidacji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie. Informację nt. koncepcji, prognozowany bilans połączenia szpitali oraz Opinię Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego zaprezentował Piotr Matej – dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. O projekcie mówili również zaproszeni goście: Gabriela Masłowska – poseł na Sejm RP, Przewodnicząca Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SPZOZ w Lublinie, Małgorzata Skrok – dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego, Dagmara Marczewska – p.o. dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Anna Walentyn – Przewodnicząca Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Bożego w Lublinie, Andrzej Szczepanowski – zastępca dyrektora ds. Medycznych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego, Marek Wójtowicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Szpitalu im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Piotr Zawrotniak – członek Prezydium Rady OPZZ w Lublinie, Marzena Siek – Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie, Piotr Matczak – Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Ochrony Zdrowia w Lublinie/OPZZ/, Jacek Zięcina – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”- 80 oraz Mariusz Gnat – Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej OZZPIP przy Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Dyskusja z udziałem zaproszonych gości zakończyła się przyjęciem Stanowiska Nr 11/2021 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie ww. projektu.

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przyjęła również Stanowisko Nr 12/2021 w sprawie zmian w ustawie o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (projekt zmian z 27.07.2021 r.), które było wynikiem prac Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS WL.