Sylwia Osiadacz została nowa przewodniczącą Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej.
 7 i 8 października br. w Warszawie obradował X Krajowy Zjazd Federacji ZZ POZiPS. 

Biuro Prasowe OPZZ


Dotychczasowa przewodnicząca Urszula Michalska, która już wcześniej zapowiedziała, że nie będzie kandydowała na kolejną kadencję, kierowała Federacją od 2004 roku. Nadal działa w strukturach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych przewodnicząc Radzie Branży „Usługi Publiczne”. Jest wieloletnią członkinią Rady Dialogu Społecznego i branżowego Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia.

Obecny na zjeździe przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski podziękował Urszuli Michalskiej za wieloletnie kierowanie federacją, aktywny wkład w działalność i rozwój OPZZ i pogratulował wyboru następczyni.

W dalszej części wystąpienia szef konfederacji podkreślił aktywność OPZZ na rzecz solidarnego i zrównoważonego traktowania wszystkich grup zawodowych. Zwrócił także uwagę na ważny dokument przyjęty we wrześniu przez Radę Dialogu Społecznego, zawierający propozycje zmian i działań naprawczych w ochronie zdrowia.

- Uchwalone rekomendacje to gotowa recepta dla rządu na rozwiązanie problemów ochrony zdrowia, nasilonych zwłaszcza w czasie pandemii – mówił Radzikowski. Dokument jest tym bardziej ważny, bo wypracowany przez stronę pracowników i pracodawców RDS, przy ogromnym udziale FZZ POZiPS.- Najbliższy czas, to domaganie się od rządu realizacji i wdrażania tych rekomendacji – podkreślił przewodniczący OPZZ.

Radzikowski przypomniał, że w działaniach w obszarze polityki zdrowotnej OPZZ dąży do:

  • corocznego zwiększania finansowania ze środków publicznych ochrony zdrowia do co najmniej 7% PKB;
  • opracowania i przyjęcia przez rząd „Strategii na rzecz polityki kadrowej w ochronie zdrowia”, jako odpowiedzi na deficyt kadrowy w wielu zawodach i specjalnościach;
  • kontynuowania prac na rzecz dalszego systemowego wzrostu wynagrodzeń wszystkich grup zawodowych w ochronie zdrowia;
  • wspierania rozwoju różnych form instytucjonalnej i medycznej opieki nad osobami starszymi i zależnymi;
  • przyjaznej dla kieszeni pacjenta polityki lekowej;
  • zachowania państwowego charakteru ratownictwa medycznego oraz przywrócenie pionizacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie merytorycznym i finansowym.

Kończąc wystąpienie przewodniczący podziękował uczestnikom Zjazdu za aktywność związkową w tak trudnym i złożonym obszarze, jakim jest ochrona zdrowia. Nowym władzom Federacji i jej przewodniczącej życzył sukcesów, mądrych decyzji, kreatywności w wyznaczaniu kolejnych kierunków działania, skuteczności i satysfakcji z pracy związkowej.