Szanowny Panie Premierze


W imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu, zwracam się do Pana Premiera o podjęcie czynności mających na celu zwiększenie środków na podwyżki wynagrodzeń pracowników wymiaru sprawiedliwości w 2019 roku.

Zawarte porozumienie w dniu 18 grudnia 2018 roku pomiędzy Ministerstwem Sprawiedliwości, a przedstawicielami związków zawodowych zrzeszających pracowników sądów i prokuratur było jedynie zamknięciem pewnego etapu negocjacji dotyczących zwiększenia funduszu płac ww. grupy zawodowej na 2019 rok oraz zabezpieczeniem wypłaty środków przeznaczonych na tzw. nagrody, w sposób akceptowalny przez związki zawodowe. Jednakże pragnę podkreślić, iż porozumienie to w żadnym stopniu nie satysfakcjonuje zarówno pracowników sądów i prokuratur, a zwłaszcza NSZZ PWS RP w części dotyczącej wysokości podwyżek w 2019 roku na poziomie około 200 zł. brutto.

Reprezentowany przeze mnie związek zawodowy w pełni popiera działania dotyczące pozyskania środków z budżetu Ministerstwa Sprawiedliwości z innych źródeł niż fundusz płac, lecz należy zwrócić uwagę na fakt, iż wyżej wymienione hipotetyczne środki nie są w stanie choć w części zwaloryzować pensji pracowników sądów i prokuratur, które były przez lata zamrożone. Dodać należy, iż frustracja reprezentowanej przez NSZZ PWS RP grupy zawodowej związana z bardzo niskim poziomem wynagrodzeń doprowadziła do sytuacji w której „wymiar sprawiedliwości” w ciągu 2 tygodni grudnia 2018 roku „stał na skraju przepaści”.

W tym newralgicznym okresie głównym celem Ministerstwa Sprawiedliwości było zabezpieczenie tzw. obsługi posiedzeń, aby suweren nie odczuł na „własnej skórze” braku pracowników sądów. Zapomniano jednak o tym, iż orzecznictwo to nie tylko protokołowanie na wokandach, ale również niezwykle ważne w procedurach cywilnych i karnych terminowe wykonywanie czynności, bezzwłoczne rejestrowanie „nowych” spraw oraz przeprowadzanie właściwie procedur, których naruszenie może doprowadzić do niepowetowanych strat dla budżetu Skarbu Państwa. O tych kwestiach całkowicie zapomniano podczas medialnych wystąpień przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie kilka tygodni wcześniej kierowany przez Pana Premiera Rząd w sposób znaczący zwiększył fundusz płac innym grupom zawodowym takim jak Policjantom, Krajowej Administracji Skarbowej czy też Służbie Więziennej, która de facto podlega podobnie jak pracownicy sądów i prokuratur Ministrowi Sprawiedliwości. Ww. działania podległych Panu Premierowi Ministrów doprowadziły do natychmiastowej reakcji pracowników wymiaru sprawiedliwości. Poczuli się po raz kolejny „odstawieni na boczny tor”- tym razem przez obecny Rząd. Frustracja tych osób musiała mieć w końcu „ujście”. Dodatkowo sytuację tą zaogniły wystąpienia medialne niektórych Ministrów, w których mówione było o ogromnej nadwyżce budżetowej wygenerowanej przez reprezentowany przez Pana Rząd, a z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało środki na podwyżki wynagrodzeń w 2019 roku w wymiarze sprawiedliwości w kwocie jedynie 200 zł. brutto (z pochodnymi).

W związku z powyższym w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu, zwracam się do Pana Premiera o podjęcie efektywnych działań mających na

celu wygospodarowanie z tzw. nadwyżki budżetowej środków na zwiększenie funduszu płac w 2019 roku dla pracowników sądów w wysokości 350 mln. złotych (co zwiększy wysokość planowanej podwyżki w 2019 roku z 200 zł. do około 950zł. brutto na etat). Kwota ta umożliwi zniwelowanie dysproporcji płacowych powstałych na skutek prowadzonej przez poprzednie Rządy patologicznej polityki kadrowo-płacowej, ale również doprowadzi do znaczącej poprawy obecnie „tragicznego” statutu materialnego szeregowego pracownika sądu. Powyższe środki w zdecydowanej części zrehabilitują ww. grupie zawodowej wieloletnie zamrożenie pensji przez Pana „poprzedników”.

W związku z powyższym w imieniu NSZZ Pracowników Wymiaru Sprawiedliwości Rzeczypospolitej Polskiej jeszcze raz zwracam się do Pana Premiera o zrealizowanie powyżej przedstawionego rozwiązania, które to „w roku wyborczym” niewątpliwie przyniesie profity zarówno dla reprezentowanego przez Pana Premiera Rządu jak i dla „zapomnianej” przez poprzednie Rządy grupy zawodowej pracowników sądów i prokuratur.


Z poważaniem

Piotr Domański

Przewodniczący Zarządu Głównego

NSZZ PWS RP