7 stycznia 2021 r. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego „Budowlani” z Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anną Kornecką. Związek Zawodowy „Budowlani” reprezentowali Przewodniczący Związku - Zbigniew Janowski oraz Sekretarze Krajowi: Jakub Kus i Tomasz Nagórka. Panią Minister wsparli dyrektorzy departamentów odpowiedzialnych za kwestie związane z budownictwem.

W trakcie spotkania omówiono następujące problemy:

- czas i tryb wznowienia prac Trójstronnego Zespołu ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej,

- zasady współpracy ministra właściwego ds. budownictwa z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie i możliwość współpracy z Departamentem Architektury, Budownictwa i Geodezji i Departamentem Gospodarki Niskoemisyjnej w pracach nad przygotowaniem nowych kwalifikacji rynkowych w budownictwie;

- sytuacja branży budowlanej w kontekście zmniejszającej się liczby pozwoleń na budowę, ograniczeń inwestycji samorządowych i możliwości rozwoju dużych publicznych inwestycji infrastrukturalnych;

- sytuacja na rynku pracy w budownictwie, w tym problem redukcji zatrudnienia w kluczowych firmach i obecność pracowników migracyjnych z krajów trzecich;

- problemy związane z przeprowadzaniem obowiązkowych przeglądów i konserwacji instalacji w budynkach mieszkalnych w kontekście ochrony przeprowadzających je pracowników w warunkach epidemii;

- konsekwencje tymczasowych zmian w prawie zamówień publicznych, w tym zwolnień z obowiązku stosowania procedur przewidzianych ustawą – Prawo zamówień publicznych przy udzielaniu zamówień publicznych dla sektora budowlanego;

- inne sprawy bieżące związane ze stanem epidemii, w tym problem organizacji szczepień pracowników budownictwa – także pracowników migrujących z krajów trzecich.

Jednym z rezultatów spotkania z Wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii Anną Kornecką było zorganizowane w dniu 25 stycznia 2021 r., w trybie zdalnym, spotkanie Prezydium Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej.

W spotkaniu uczestniczyli jego Współprzewodniczący: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anna Kornecka (strona rządowa), Wiceprezes Konfederacji Budownictwa i Nieruchomości Waldemar Mazan (strona pracodawców) i Przewodniczący Związku Zawodowego „Budowlani” Zbigniew Janowski (strona pracowników). W posiedzeniu wzięli udział także sekretarz Zespołu Maciej Thel (MRPiT), Anna Skarżycka (MRPiT) oraz Sekretarz krajowy ZZ „Budowlani” Jakub Kus.

Uzgodniono działania zmierzające do wznowienia prac Zespołu Trójstronnego ds. Budownictwa i Gospodarki Komunalnej. Najbliższe posiedzenie Zespołu Trójstronnego odbędzie się 22 lutego br. i będzie poświęcone zakresowi, harmonogramowi i organizacji prac w 2021 roku oraz analizie sytuacji na rynku pracy w budownictwie w czasie epidemii.

Trójstronny Zespół, jako instytucja dialogu społecznego, służy wymianie informacji, poglądów i przyjmowaniu wspólnych stanowisk. Przedmiot prac Zespołu stanowią zagadnienia z zakresu: rynku pracy w sektorze budownictwa, nieruchomości, w tym problemów gospodarki przestrzennej, materiałów budowlanych, wyrobów budowlanych oraz gospodarki komunalnej. Warunków prowadzenia działalności budowlanej w kraju i zatrudniania polskich pracowników za granicą, kwestie edukacji w budownictwie oraz szeroko pojęta problematyka etyki w zawodach budowlanych.