W sali konferencyjnej nauczycielskiego Hotelu Logos w Gdańsku, spotkali się członkowie Rady OPZZ województwa pomorskiego. W obradach, prowadzonych przez jej przewodniczącego, Adama Liszczewskiego, uczestniczył Andrzej Radzikowski - przewodniczący OPZZ.

Szef OPZZ krytycznie ocenia zapisy Tarczy 4.0

W jego opinii rząd po raz kolejny uderza w pracowników. Na przykład o terminie urlopu wypoczynkowego decyduje teraz pracodawca. Pracownik musi się liczyć z gorszymi warunkami pracy i z obniżonym wynagrodzeniem jeszcze rok po wygaszeniu epidemii. Zawiesza się fundusz socjalny i „wczasy pod gruszą”. Przewiduje się redukcje zatrudnienia i możliwość obniżenia wynagrodzeń w sferze finansów publicznych a także radykalne ograniczenie odszkodowań i odpraw, również emerytalnych. W znacznym stopniu ograniczono uprawnienia kontrolne inspekcji pracy. Radzikowski przypomniał, że OPZZ negatywnie oceniawprowadzenie dodatku solidarnościowego. Zgodnie z projektem Prezydenta RP dodatek w wysokości 1400 zł. ma być przyznawany osobom, które straciły zatrudnienie a podlegały ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy. Osobom pracującym na własny rachunek czy na umowach cywilnoprawnych rząd przyznał w Tarczach antykryzysowych znacznie wyższą kwotę - 2080 zł. - jako rekompensatę za utracone dochody. OPZZ uważa, że świadczenie solidarnościowe nie powinno być niższe niż świadczenie postojowe. Przewodniczący Radzikowski zaznaczył, że nie można się zgodzić się na wykorzystywanie stanu pandemii dlaforsowania antypracowniczych rozwiązań.

Adam Liszczewski, o bieżącej działalności pomorskiej struktury OPZZ

Poruszono między innymi wątek ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Zgromadzonych poróżniło stanowisko w sprawie "funkcjonowania ochrony zdrowia w województwie pomorskim w okresie pandemii koronawirusa". Stanowisko poparli marszałek województwa, dwa związki zawodowe - OPZZ i Forum Związków Zawodowych, a także organizacje pracodawców. Przedstawiciele "Solidarności" i wojewoda Dariusz Drelich nie podpisali się pod stanowiskiem WRDS, oceniającej rozwój epidemii koronawirusa na Pomorzu. Ich zdaniem stanowisko za mało podkreśla sukcesy rządu. Nie zgodzili się także na postulat, żeby w dużych firmach przeprowadzić masowe testy.

Rada OPZZ województwa pomorskiego przyjęła stanowisko

Czytamy w nim między innymi: „ Pandemia koronawirusa uwidoczniła słabość elit rządzących w naszym kraju. Zlekceważono sygnały o nadciągającej epidemii (…) Podejmowane są niespójne działania w kolejnych edycjach tzw. Tarcz Antykryzysowych, których ustalenia w sposób odległy od satysfakcjonującego, niemal wyłącznie tworzone są na rzecz przedsiębiorców kosztem pracowników”.

Pomorscy związkowcy OPZZ, podkreślają ponadto, że: „W okresie rządów określanych jako „dobra zmiana” znacznie pogorszył się - według szacunków GUS - zasięg skrajnego ubóstwa”.

Związkowcy są przekonani, że trzeba pomagać najsłabszym, ale suma świadczeń socjalnych nie może być wyższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Rada podkreśla, że OPZZ nie jest związkiem antyrządowym, ale nie jest też przybudówką rządu. Domaga się przestrzegania praw pracowniczych, wycofania ograniczeń osłabiających pracowników, wprowadzanych pod pozorem przeciwdziałania pandemii.

Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2030

Rada przyjęła oświadczenie w tej sprawie. Podkreśla, że: „Rolą naszych organizacji jest współpraca z samorządem terytorialnym, zarówno w zakresie zadań dotyczących jakości życia w środowisku lokalnym, jak i edukacji społecznej w zakresie praw i obowiązków obywateli”. Pomorska Rada OPZZ uważa, że organizacje związkowepowinny być inicjatoremdialogu społecznego na szczeblu gminy i powiatu. Chodzi między innymi o to, by uniknąć finasowania projektów, z którymi lokalne społeczności niedostatecznie się identyfikują.

„Uważamy, że istotną rolę w edukacji społecznej - szeroko rozumianej, dotyczącej uczniów, pracowników i przedsiębiorców, oraz społeczności trzeciego wieku ma Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale także potencjał wielu organizacji społecznych” – zaznaczają związkowcy z Pomorza.

R.G.