Posiedzenie otworzył Przewodniczący WRDS. Po przyjęciu ,,Porządku obrad” omówiono wniosek Przewodniczącej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Energetyki Płockiej z prośbą o rozpatrzenie sprawy powodującej konflikt pomiędzy pracodawcami tj. Energa Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Energa Operator SA Oddział w Płocku, a pracownikami wykonującymi pracę zarobkową. Wnioskodawczyni podkreśliła, że obie spółki wypowiedziały odpowiednio w części i całości układy zbiorowe pracy, które od lat gwarantowały spokój społeczny. Poza rozmowami związki zawodowe zgłaszały sprawy zakładowych układów zbiorowych do Państwowej Inspekcji Pracy, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i sądów powszechnych. Prezydium postanowiło, że sprawą zajmie się Zespół ds. dialogu WRDS. Następnie poruszony został temat: „Problemy społeczne pod lupą” - wyniki badań Federacji Związków Zawodowych Pracowników Spółdzielczości, Produkcji, Handlu i Usług w Polsce w zakresie problemów pracownic i pracowników handlu detalicznego. Omówiono także temat nierozwiązanych spraw pracowniczych w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Prowadzący posiedzenie przypomniał, że zgodnie z art. 45 ust. 2 i 3 ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu, zwrócił się do ministra właściwego ds. pracy z prośbą o wyznaczenie osoby z misją dobrej woli, która podjęłaby próbę przeanalizowania napiętej sytuacji i polubownego rozwiązania konfliktu społecznego pomiędzy pracodawcą, a przedstawicielami dwóch związków zawodowych działających w PAŻP tj. Związku Zawodowego Pracowników Służb Ruchu Lotniczego i Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego. Wyznaczono mediatora, prace trwają. Prezydium poprosiło przewodniczącego WRDS o spotkanie z osobą prowadzącą rozmowy w PAŻP.

Posiedzenie plenarne WRDS odbędzie się 20 października br.