Przyjęcie uwag Rady OPZZ województwa opolskiego dotyczących wsparcia i utrzymania miejsc pracy do obowiązującego dokumentu Strategia Opolskie 2021-2027 oraz szczegóły Planu transformacji dla województwa opolskiego w pandemii Covid-19 to niektóre ważne tematy omawiane na posiedzeniu Prezydium i Rady OPZZ woj. opolskiego, które odbyło się 18 listopada 2021 r.

Wojciech Rajchel, Przewodniczący Rady OPZZ woj. opolskiego


Przewodniczący Wojciech Rajchel zgłosił propozycję tematów prac WRDS-u wspierających działania centrali OPZZ, m.in. poprosił o pilne stanowisko branżowe w sprawie skutków realizacji Europejskiego Zielonego Ładu. Jak powiedział, teraz już czas na wypracowanie stanowiska, gdyż wstępnie 19 października br. na opolskim WRDS temat został zgłoszony przez stronę społeczną .

Zdaniem Rady, realizacja Europejskiego Zielonego Ładu w kształcie zaproponowanym przez KE 14 lipca 202l r. w pakiecie Gotowi na 55 (Fiit for 55) w celu osiągnięcia unijnego celu klimatycznego na 2030 r. w drodze do neutralności klimatycznej, spowoduje na terenie województwa opolskiego katastrofalne skutki, włącznie z upadłością wielu znaczących energochłonnych zakładów pracy (cementowni, zakładów wapienniczych, elektrowni, hut, zakładowych azotowych, koksowni, elektrociepłowni). Ten bardzo ważny temat branżowy będzie omawiany na najbliższy WRDS w Opolu .

Działacze Rady omówili także szczegółowo przeprowadzone i planowane szkolenia z Państwową Inspekcją Pracy. Ocenili również współpracę z Okręgowym Inspektoratem Pracy, która jest dobra, choć dużym problemem jest coraz większy deficyt biegłych ekspertów z prawa związkowego. Podsumowali też aktywność reprezentantów OPZZ w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Komitecie Monitorującym Regionalnego Programu Operacyjnego 2021-2030, Wojewódzkiej i Powiatowych Radach Rynku Pracy.

Gościem Rady był Wiceprzewodniczący OPZZ Sebastian Koćwin, który omówił bieżące działania centrali OPZZ.